Altıntaş Köyü (Uşak) Kuzeyindeki Andezitik Kayaçların Kaplama ve Döşeme Taşı Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Ebru BAŞPINAR TUNCAY, Deniz DEDEOĞLU, Fuzuli YAĞMURLU
1.643 423

Öz


Mağmatik kökenli kayaçlar sınıfında yer alan andezitler (andezit ve andezitik kayaçlar), sağlam olmasından dolayı Türkiye’de genellikle dış kaplama ve yer döşemesi olarak kullanılmaktadır. Türkiye’de andezit ve türevleri olan kayaçlar Afyon, Ankara, Denizli, Balıkesir, Uşak illerinde yaygın olarak bulunur. Çalışmanın konusunu oluşturan Uşak yöresindeki andezit ocağı, Altıntaş köyünün kuzeyinde bulunur ve Uşak belediyesi tarafından işletilmektedir. Çalışma alanında bulunan birimler alttan üste doğru sırayla Miyosen yaşlı Hacıbekir grubuna ait Yeniköy formasyonu, Yeniköy formasyonunu kesen Karaboldere volkanitleri Pliyosen yaşlı İnay grubuna ait Ulubey formasyonu, Kuvaterner yaşlı Asartepe formasyonu ve alüvyonla temsil edilmektedir. Bu çalışmada Karaboldere volkanikleri içerisinde yer alan andezitik kayaçlar, gri ve pembemsi olmak üzere iki renk olarak incelenmiştir. Her iki kayacın mineralojik-petrografik ve jeokimyasal özellikleri belirlenmiştir. Kayaçların ortalama SiO2, Al2O3 ve Fe2O3 içeriği %57.03-57,29, %15.14-15.11 ve % 6.03-6.12’dir. Toplam alkali-SiO2 (Le Bas vd., 1986) ve Nb/Y (Winchester ve Floyd, 1977) diyagramlarına göre kayaçlar, kimyasal bileşim bakımından trakiandezit alanına düşmektedir. Çalışmanın konusunu oluşturan kayaçların fiziko-mekanik özellikleri (yoğunluk, gözeneklilik, su emme oranı, basınç dayanımı, dinamik elastisite modülü vs.) TSE ve ISRM standartlarında belirtilen deney yöntemlerine göre belirlenmiştir. Bu çalışma sonucunda elde edilen veriler, hem UP hem de UG kayacılarının kaplama taşı olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Altıntaş, trakiandezit, eğilme dayanımı, aşınma dayanımı, kaplama taşı

 


Tam metin:

PDF

Referanslar


Brown, E.T., (1981). Rock Characterization, Testing and Monitoring

- ISRM Suggested Method., Oxford, Pergamon

Press.

Deere, D.U., Miller, R.P., (1978). Classification and Indeks

Properties of Intact Rock. Tech. Report AFWLTR-65-116,

AF Special Weapons Center, Kirkland Air Force Base,

New Mexico. 1966.

Ercan, T., Dinçel, A., Metin, S., Türkecan, A., Günay, E.,

(1978). Uşak Yöresindeki Neojen Havzalarının Jeolojisi.

TJK Bülteni, 21(2), 95-97.

Ercan, T., Dinçel, A., (1980). 1/50.000 ölçekli Türkiye Jeoloji

Haritası Serisi Uşak-K22-c paftası. Maden Tetkik ve Arama

Genel Müdürlüğü yayını, Ankara

Hart, S.R., Erlant, A.J., Kable, E.J.D., (1974). Sea Floor Basalts

Alteration: Some Chemical and Sr Isotopic Effects.

Contributions to Mineralogy and Petrology, 44, 219-230.

Humphris, S.E., Morrison, M.A., Thompson, R.N., (1978).

Influence of Rock Crystallization History Upon Subsequent

Lantharide Mobility During Hydrothermal Alteration

of Basalts. Chemical Geology, 28, 125-137.

International Rock Mechanics and Mining Sciences (ISRM),

(1978). Suggested Methods for Determining Hardness

and Abrasiveness of Rocks. 15, 89- 97.

İC Danışmanlık ve Eğitim, (2014). Doğal Taş ve Mermer Sektörü

K
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.