Yayın politikası

Odak ve kapsam

Dergimiz sosyal bilimler alanında makalelerin yayınlandığı uluslararası hakemli bir dergidir.

 

Bölüm politikaları

Çeviri

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş
 

Açık erişim politikası

Bu dergi yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişimin bilginin global değişimini arttırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğuracaktır.

 

Arşivleme

Bu dergi, iştirak eden kütüphanelerin dağıtılan arşivleme sistemi yaratması amaçlı, kütüphanelerin koruma ve restorasyon amaçlı kalıcı arşivler yaratmasına izin vermek için LOCKSS sistemi kullanmaktadır. LOCKSS sistemi konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz.

 

Yazım Kuralları

1.      Makalenin değerlendirmeye alınabilmesi için derginin yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış olması gerekir. Yazım kurallarına uygun hazırlanmamış makaleler yeniden düzenleme için yazarına iade edilir.

2.      Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış olmalıdır.

3.      Herhangi bir sempozyum veya kongrede sunulmuş olan çalışmalar kongrenin adı, yeri ve tarihi belirtilerek yayımlanabilir. Bir araştırma kurumu veya fonu tarafından desteklenen çalışmalarda desteği sağlayan kuruluşun adı ve proje numarası verilmelidir.

4.      Herhangi bir yerde yayımlandığı belirtilmeyen ya da belirlenemeden yayımlanan makalelerin telif hakları bağlamında doğurabileceği hukuki sonuçların sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayımlanan makalelerin telif hakkı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'ne, hukuki ve bilimsel sorumlulukları yazarlarına aittir.

5. Makaleler, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/makusobed/login adresinden kullanıcı kaydı yapıldıktan sonra Office Word Programında A4 formatında sisteme yüklenmelidir. 

6.      Çalışmalar isimsiz dosya halinde dergiye yüklenmelidir. Ayrıca, yazar(lar)ın akademik unvanı, adı, soyadı, bağlı olduğu kurumun adı, e-posta adres(ler)i ve GSM numaraları, yazışmaları yürütecek yazarın adı, verilmek istenen ek bilgiler (teşekkür, açıklama ve makalenin "daha önce hiçbir yerde yayımlanmadığı" ile sunulmuş bir çalışma ise kongre/sempozyum vs.) makale ile birlikte ek bir dosya olarak yüklenmelidir. Başvuru işleminin tamamlanmasından önce "Başvuru Hazırlık Kontrol Listesi"nin dikkatle gözden geçirilmesi gerekmektedir.

7. Makalenin, başlık, öz/abstract, kaynaklar ve ekler dahil olmak üzere 10.000 sözcüğü geçmemesine özen gösterilmelidir

8. Makale metni 1,5 satır aralıklı ve "Times New Roman" yazı karakteri ile 10 punto büyüklüğünde, kenarlardan 3,0 cm'lik boşluk bırakılarak tek sütun olarak yazılmalıdır. Paragrafların ilk satırlarında 1,25 cm (1 tab) girinti yapılmalıdır

 

Başlık

 

1. Çalışmanın başlığı, amacını ve içeriğini yansıtır biçimde Türkçe ve İngilizce olarak yer almalıdır. Türkçe ve İngilizce başlıklar alt alta ve ortalı olarak yazılmalıdır. Çalışmanın dili Türkçe ise Türkçe başlık üstte, değil ise Türkçe başlık altta yer almalıdır.

2. Sözcüklerde bütün harfler büyük, koyu, 12 punto ve ortalanmış olarak yazılmalıdır

 

Öz

 

1. Her makalenin başında Türkçe ve İngilizce öz bulunmalıdır.

2. Makale dili Türkçe ise önce Türkçe öz, değilse ikinci sırada Türkçe öz yer almalıdır. Özlerin başlıkları ortalı,  koyu, 10 punto ve italik olarak yazılmalıdır. Özlerde araştırmanın amacı, yöntemi, örneklem veya çalışma grubu, veri toplama aracı ve sonuçlara yer verilmelidir.

3. Özler, iki yana yaslı ve 150 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.

4. Türkçe ve İngilizce özlerin altında, makalenin içeriğini yansıtacak en az beş anahtar sözcük bulunmalıdır.

5. Öz ve Abstract 10 punto ve italik olarak yazılmalıdır. Anahtar sözcükler Öz ve Abstract’ın altında 9 punto italik ve koyu yazılmalıdır.

 

Bölümler ve Alt Bölümler

1. Makalede ana konu ve alt konular 1., 1.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.2.1. gibi ondalıklı şekilde numaralandırılacaktır. Ana konuların adlarının bütün harfleri büyük, koyu ve ortalı yazılacak, alt konular ise, sadece baş harfleri büyük, koyu ve iki yana yaslı olarak yazılacaktır.

2. Ana konu başlıklarından önce 1 satır boşluk bırakılacak, başlık sonrasında ise boşluk bırakılmayacaktır. Alt konu başlıkların ise hem öncesinde hem de sonrasında herhangi bir satır boşluğu bırakılmayacaktır.

 

Tablolar ve Şekiller

1. Tablolar ve şekiller, metin içerisinde verilmelidir.

2. Tablo veya şekil ile metin arasında bir satır boşluk olmalıdır.

3. Tablo, şekil, çizelge vs. çizimlerin başlıkları, ilgili çizimin üst tarafına, ortalı ve koyu ve 9 punto olarak, kaynak gösterimi ise ilgili çizimin alt tarafına ortalı ve 8 punto olarak verilecektir. Tablo ve Çizimler kendi içinde 1'den başlayarak numaralandırılacaktır. Çizimler kolaylıkla okunacak biçimde olmalı ve yukarıda verilen sayfa yapısına uygun olmalıdır. Gerektiği taktirde tablolarda karakter büyüklüğü 8 puntoya kadar düşürülebilecektir.

4. Tablo ya da şekilden sonra (.) nokta konulmalıdır.

5. Tablo ve şekillerle ilgili açıklamalar tablo ve şeklin hemen altında verilmelidir.

 

 

Kaynaklar

1. Metin içinde gösterilen bütün kaynaklar, "Kaynaklar" listesinde alfabetik sıraya göre yer almalıdır. Kaynaklar listesi metin ile aynı yazı karakteri ve puntoda olmalıdır.

2. Kaynaklar metin içinde bağlaç yöntemi kullanılarak gösterilmelidir. Açıklama notları ise sayfa altında dipnot şeklinde (9 punto) yazılmalıdır. Metin içerisindeki atıflarda yazarın soyadı, kaynağın yılı ve sayfa numarası şeklinde yazılmalıdır. Yazar adı yoksa kurum adı yazar yerine kullanılmalıdır.

 

Metin İçinde Kaynak Gösterilmesi

1. Tek yazarlı kaynaklar: (Çelik, 2008:42).

    İki yazarlı kaynaklar: (Erençin ve Çakır, 2008:24).

    Üç ve daha çok yazarlı kaynaklar: (Aktel vd., 2009:50).

    Birden fazla kaynak varsa: (Schumpeter, 1934:66; Wood, 2005:36)

    Kaynağın tamamı için: (Drucker, 1995)

    Yazar adı olmayan kaynaklar için: (DPT, 2003:45).

2. Yapılacak atıf bir internet sitesinden alınmışsa ve atıfın yazarı belirli ise süreli yayınlarda olduğu gibi atıf yapılır. İnternetten indirilen kaynak için tarih verilmemişse ilgili dosyaya erişim tarihi kaynağın yılı olarak kullanılır. Eğer atıfın yazarı belli değilse parantez içerisinde internet sitesinin kurumu ve erişim yılı yazılmalıdır.

Yazar adı ve yayın yılı belli olan atıf: (Kara, 2004)

Yazar adı ve yayın yılı belli olmayan atıf: (TÜİK, 2010).

3. Araştırmada kullanılan her türlü kaynak kaynakça bölümünde yer alacaktır. Kullanılan kaynakla nitelik   (tez,   kitap,   makale,   rapor vb.)   ayrımı yapılmaksızın yazar soyadına göre alfabetik olarak sıraya konulmalıdır. Aynı yazarın eserlerinde "en yeni tarihli" olandan başlanarak kaynakçaya yerleştirilecektir.  Bir yazarın aynı yıl içinde yayınlanmış birden fazla eseri kullanılmışsa eserler  yılın  yanına a,   b,   c,   şeklinde   harf   verilerek   gösterilmelidir.

 Eryılmaz (1998a), Eryılmaz (1998b).

 

Metin içerisinde kullanılan kaynakların kaynakçada gösterilmesi

Kitaplar

Ortaylı, İlber (1974), Tanzimattan Sonra Mahalli İdareler, Sevinç Matbaası, Ankara.

İspir, Eyüp Günay- Aykaç, Burhan-Yayman, Hüseyin-Özer, M. Akif (2007), Yönetim Bilimi, Nobel Yayın, Ankara.

Makaleler

Bilgin, Kamil Ufuk (2007), “Kamuda Ölçülebilir Denetime Hazırlık Performans Yönetimi”, Sayıştay Dergisi, Sayı.65, (53-87).

Kerman, Uysal-Altan, Yakup-Aktel, Mehmet (2008), “Dönüşen Devlette Yerelleşme Politikaları: Kalkınma Planları Üzerinden Bir Analiz", Amme İdaresi Dergisi, Cilt.41, Sayı.3, Eylül, (125-152).

Editörlü Kitap

Ökmen, Mustafa (2006), “Uyum Sürecinin İdari-Politiği: Avrupa Birliği ve Türkiye Perspektifinde Küreselleşme – Yerelleşme Dinamikleri”, (Ed) Hüseyin Özgür ve Bekir Parlak, Avrupa Perspektifinde Yerel Yönetimler, Alfa Aktüel, Bursa, (43-106).

Çeviri Kitaplar

Drucker, Peter (1994), Kapitalist Ötesi Toplum, Çev: Belkıs Çorakçı, İnkılap Kitabevi, İstanbul.

Yazar Adı Olmayan Kaynaklar

DPT (2006), Dokuzuncu Kalkınma Planı(2007-2013), Ankara.

Tezler

Çiftçi, Münire (2010), Üniversitelerde Akademik Personele Yönelik İnsan Kaynakları Planlaması: Avrupa Üniversiteler Birliği Kriterlerine Göre Türkiye’de Bir Değerlendirme, Yayınlanmamış Doktora Tezi,  Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

İnternet Kaynakları

SİSUD (2008), "Afet ve Acil Durum Yönetimİ Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısına İlişkin Görüş ve Öneriler", Sivil Savunma Uzmanları Yardımlaşma ve Dayamşma Derneği,http://www.sisud.org.tr/haberayrinti.php?id=93  (09.06.2008).

 

Quarantelli, Emico L. (2007), Technological and NatUralDisasters and'Ecological Prdblemsc' SimilaritiesandDifferencesirPPld:nningfor andManagingYhem,.Dis!!'$ter Research Center, University of Delaware,Error! Hyperlink reference not valid.   (08.03.2007).

 

 -Yazarlarımızın dergimize makale gönderirken ilk dosyayı (makale dosyasını) yazar bilgileri olmadan (isimsiz), daha sonraki adımda ise sadece yazar bilgilerini ek dosya halinde sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Dosyalar Word formatında olmalıdır. 

 

Dergimiz Dergipark'ın yeni portalı üzerinden yayın hayatına devam etmektedir. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


http://dergipark.gov.tr/makusobed 

 

 

 

 

***Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Uluslararası Hakemli bir dergidir.

 

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin Tarandığı İndeksler

ASOS INDEX, OAJI, INDEX COPERNICUS, EBSCO, Scientific Indexing Services, ResearchBib

Dergimiz ULAKBİM tarafından izlenmektedir

 

 

İletişim:0248 213 31 65