İş Tatmini Ve Demografik Özellikler Arasındaki İlişkiler: Su Ürünleri İşletmeleri Çalışanları Üzerinde Bir İnceleme-The Relationships Between Job Satisfaction And Demographic Characteristics: An Examination On Fisheries And Aquaculture Employees

Ahmet AYDIN, Mehmet ÖZMEN, Ömer Akgün TEKİN
1.487 434

Öz


Bu araştırmada su ürünleri işletmelerinde çalışanların iş tatmin düzeylerinin tespit edilmesi ve çalışanların demografik değişkenlerinin iş tatmini üzerinde etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada, öncelikle, konu ile ilgili literatür taraması yapılmış, elde edilen kuramsal bilgilerin ışığında alan araştırması kapsamında anket yöntemi kullanılmış ve verilerin analizi SPSS paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Akdeniz bölgesinde faaliyette bulunan üç ayrı su ürünleri işletmesindeki çalışanlar oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Minnesota İş Tatmini Ölçeği” ve demografik bilgilerin yer aldığı anket formu uygulanmıştır. Çalışanların demografik değişkenlerinin iş tatmini üzerindeki etkisini belirlemek için t testi ve varyans analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda çalışanların iş tatmin düzeylerinin yüksek olduğu ve iş tatmin düzeylerinin çalışma süresine, çalışılan bölüme ve çalışma pozisyonuna göre farklılaştığı saptanmıştır.


Anahtar kelimeler


İş Tatmini; Demografik Özellikler; Su Ürünleri İşletmeleri; Çalışma Süresi; Çalışılan Bölüm; Çalışma Pozisyonu

Tam metin:

PDF
-Yazarlarımızın dergimize makale gönderirken ilk dosyayı (makale dosyasını) yazar bilgileri olmadan (isimsiz), daha sonraki adımda ise sadece yazar bilgilerini ek dosya halinde sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Dosyalar Word formatında olmalıdır. 

 

Dergimiz Dergipark'ın yeni portalı üzerinden yayın hayatına devam etmektedir. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


http://dergipark.gov.tr/makusobed 

 

 

 

 

***Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Uluslararası Hakemli bir dergidir.

 

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin Tarandığı İndeksler

ASOS INDEX, OAJI, INDEX COPERNICUS, EBSCO, Scientific Indexing Services, ResearchBib

Dergimiz ULAKBİM tarafından izlenmektedir

 

 

İletişim:0248 213 31 65