Sayı 7

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2012 Güz

İçindekiler

Sayı Kapağı, Yayın Kurulu ve İçindekiler (Issue Cover, Editorial Board and Table of Contents) PDF
 
Erek Dilin Dilbilgisi Öğretimine Kavram-Temelli Bir Yaklaşım: Anadil Destekli Dil Öğrenme - A Concept-Based Approach To L2 Grammar Instruction: L1-Assisted Language Learning PDF
Meliha R. ŞİMŞEK
1970'lerde Siyasi Partilerin Gözüyle Türkiye'nin AET'ye Bakışı: AP, CHP, MHP, MSP, DP, TKP Örnekleri - View of Turkey to EEC With The Political Parties' Eye in 1970s: JP, RPP, NMP, NSP, DP2, CPT Patterns PDF
Ekrem Yaşar AKÇAY
İnovasyon Odaklı Faaliyetlerin Firma Performansına Etkisinin Veri Zarflama Analizi İle Belirlenmesi; İMKB Üzerine Bir Araştırma - Determination of Innovation Based Activities on Firm Performance Via Data Envelopment Analysis; A research on ISE PDF
Hüseyin ÇİÇEK, Osman Kürşat ONAT
Çocuklar İçin Güvenli İnternet: Güvenli İnternet Hizmeti ve Ebeveyn Görüşleri Üzerine Bir Araştırma - Safe Internet For Children: A Study on Safe Internet Service and Parental Views PDF
Mustafa DEMİREL, Muhsin YÖRÜK, Okan ÖZKAN
Türkiye'nin Dünya Sağlık Turizmindeki Yeri ve Ekonomik Boyutu - Turkey's Position in the World Health Tourism and Its Economic Dimension PDF
Özlem ÖZER, Cuma SONĞUR
MYO Öğrencilerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Sıklıkları İle Yaratıcılık - The Investigation Of Relationship Between Frequency Of Vocational Higher School Students' Informatıon And Communication Technology Use And Creativity Perception PDF
Osman EROL, Sait TAŞ
Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerin Matematik Dersindeki Başarı ya da Başarısızlığına Atfettikleri Nedenler - Classroom Teachers' Causal Attributions of Student Success or Failure on Mathematics PDF
Savaş BAŞTÜRK
Sınıf Öğretmenlerinin Sınıflarında Sergiledikleri Davranışlar - Class Management Mentality Used by Class Teachers PDF
Cemal YILDIRIM
Psikolojik Sözleşme: Kavramsal Çerçeve ve Bir İçerik Analizi - Psychological Contract: Conceptual Framework And a Content Analysis PDF
Kürşat ÖZDAŞLI, Özlem ÇELİKKOL
Çalışma Koşullarının Fiziksel - Psikolojik Sağlık Belirtileri ve İş Kazaları ile İlişkisi: Mermer Çalışanları Örneği - The Relationships Among Working Conditions Physical/Psychological Symptoms and Occupational Accidents: Marble Workers Case PDF
Selahattin KANTEN
Türkiye Selçuklularında Sosyal İlişkiler - The Social Relations with Turkey Public Non-Muslim Seljuks PDF
Muhammet KEMALOĞLU

Çeviri

Avrupa'da Toplum Kalkınması - Community Development in Europe PDF
H. Eylem KAYA


-Yazarlarımızın dergimize makale gönderirken ilk dosyayı (makale dosyasını) yazar bilgileri olmadan (isimsiz), daha sonraki adımda ise sadece yazar bilgilerini ek dosya halinde sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Dosyalar Word formatında olmalıdır. 

 

Dergimiz Dergipark'ın yeni portalı üzerinden yayın hayatına devam etmektedir. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


http://dergipark.gov.tr/makusobed 

 

 

 

 

***Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Uluslararası Hakemli bir dergidir.

 

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin Tarandığı İndeksler

ASOS INDEX, OAJI, INDEX COPERNICUS, EBSCO, Scientific Indexing Services, ResearchBib

Dergimiz ULAKBİM tarafından izlenmektedir

 

 

İletişim:0248 213 31 65