Sayı 9

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 Güz

İçindekiler

Sayı Kapağı, Yayın Kurulu ve İçindekiler (Issue Cover, Editorial Board and Table of Contents) PDF
 
Ziya Gökalp'te Toplumsal Değişme: "Kültür-Uygarlık Tezi" - Social Change in Ziya Gökalp: "Thesis Of Cultural Civilization" PDF
Ayşe YILDIRIM
Türkiye İçin Yeni Bir Denetim Modeli: Kamu Denetçiliği (Ombudsman) - A New Inspection Model For Turkey: Public Inspectorship (Ombudsman) PDF
Mehmet AKTEL, Uysal KERMAN, Yakup ALTAN, Mustafa LAMBA, Orhan BURHAN
Geleneksel Aşk Anlatılarının Millî Mücadele Konulu Romanlarda İşlevi - The Function Of Traditional Love Narratives In The Novels On National Struggle PDF
Gökhan TUNÇ
Karayolu Yük Taşımacılığı Yapan İşletmelerin Müşteri Memnuniyetini Arttırma Çabalarının Tespiti: Bir Araştırma - The Determination Of The Efforts Of Road Freight Transportation Enterprises To Improve Customer Satisfaction: A Research PDF
Sonay Zeki AYDIN, Ferhat BİTLİSLİ, Yunus PALA
Antik Kaynaklarda Amanos ve Kasion Dağı - Amanos And Kasion Mountains In Ancient Literature PDF
Gülcan ŞAROĞLU
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Nitelikleri Algısı: Çıldır Meslek Yüksekokulu Örneği - The Perceptions Of Corporate Social Responsibility Qualifications: The Case Of Çıldır Vocational School PDF
Sİne ERDOĞAN MORÇİN
Kadınlar, Yükseköğretim ve İş Gücü Piyasası: İran Örneği - Women, Higher Education And Labour Market : Case Of Iran PDF
Somayyeh RADMARD
Muhasebe Meslek Mensuplarının İçsel Ve Dışsal Motivasyon Faktörlerine Yönelik Bir Araştırma - A Study On To Determine The Internal And External Motivation Levels Of Professional Accountants PDF
Hasan İBİCİOĞLU, Kürşat ÖZDAŞLI, Hüseyin , Tayfun YILMAZ
Kamu Örgütlerinde Değişimin Yönetilmesi ( 652 Sayılı K.H.K. Çerçevesinde Meb Örneği) - Management Of Change İn Publİc Organizations (Example Of Ministry Of Education Within The Framework Of Decree Law No:652) PDF
Ahmet YILDIRIM, İlker Hüseyin ÇARIKÇI
Kosova- Prizren Bölgesi Turizminin Swot Analizi - Swot Analysis Of Tourism In Kosovo-Prizren Region PDF
Zafer YILDIZ, Dilek MEMİŞOĞLU, Ayşe DURGUN KAYGISIZ
The Idealism-Realism Debate in International Relations and Idealists? Ways of Ensuring the Peace - Uluslararası İlişkilerde İdealizm-Realizm Tartışması Ve İdealistlerin Barışı Sağlama Yolları PDF
Timuçin KODAMAN, Ekrem Yaşar AKÇAY
Kayıtdışı İstihdam ve Kayıtdışı İstihdama Etki Eden Mikro Faktörlerin Analizi: Türkiye Özel Sektör Örneği - Unregistered Employment And Analysis Of Factors Affecting The Unregistered Employment: Turkish Private Sector Case PDF
Hüseyin FİDAN, Sami GENÇ


-Yazarlarımızın dergimize makale gönderirken ilk dosyayı (makale dosyasını) yazar bilgileri olmadan (isimsiz), daha sonraki adımda ise sadece yazar bilgilerini ek dosya halinde sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Dosyalar Word formatında olmalıdır. 

 

Dergimiz Dergipark'ın yeni portalı üzerinden yayın hayatına devam etmektedir. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


http://dergipark.gov.tr/makusobed 

 

 

 

 

***Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Uluslararası Hakemli bir dergidir.

 

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin Tarandığı İndeksler

ASOS INDEX, OAJI, INDEX COPERNICUS, EBSCO, Scientific Indexing Services, ResearchBib

Dergimiz ULAKBİM tarafından izlenmektedir

 

 

İletişim:0248 213 31 65