Sayı 11: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 Aralık

İçindekiler

Sayı Kapağı, Yayın Kurulu ve İçindekiler PDF
 
Kremna Antik Kenti Kuzey Yayılımı Hakkında İlk Gözlemler-Preliminary Observations About North Territorium Of The Cremna Ancient City PDF
Hüseyin METİN
Siyasetin Meşruluğu Ya Da Meşruiyetin Siyaseti -Politics Legitimate or Legitimacy of Politics PDF
N-Erdal Nematollah FANİD
Bürokrasinin Siyaset Karşısında Güç Kaybetmesine Yönelik Gelişmeler - The Developments That Cause Bureaucracy To Lose Power Against Politics PDF
Mustafa LAMBA
İş Tatmini Ve Demografik Özellikler Arasındaki İlişkiler: Su Ürünleri İşletmeleri Çalışanları Üzerinde Bir İnceleme-The Relationships Between Job Satisfaction And Demographic Characteristics: An Examination On Fisheries And Aquaculture Employees PDF
Ahmet AYDIN, Mehmet ÖZMEN, Ömer Akgün TEKİN
Global Perspektifle Türkiye de Medikal Turizm Yönetimi-On Behalf Of Global Perspective, Medical Tourism Management In Turkey PDF
Ali CAN, Hakan BAYRAKTAROĞLU, Hilmi ATALIÇ
Öğretim Elemanlarının İşlerinden Tatmin, Üniversitelerinden Memnun Ve Gönüllü Olmalarındaki Öncüller:Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde Bir Araştırma-The Antecedent Of Job Satinsfaction, Satinsfaction From The University And Extra-Role Behavior: A Survey PDF
Ali Murat ALPARSLAN
Muhasebe Mesleğinin Toplum Tarafından Algılanması Üzerine Bir Alan Araştırması-A Field Study On The Perception Of Accounting Profession By Society PDF
Hasan ŞENOL
Yönetim Algısındaki Değişim: Yönetimde Özerk İnsan Unsuru-Transformation In The Perception Of Admınistration: The Autonomous Human Component In Administration PDF
Konur ALP DEMİR, Hikmet YAVAŞ
Tüketici Kararlarında Etkin Bir Role Sahip Olan Pazar Kurtlarının Demografik Özellikleri Üzerine Bir İnceleme-An Investigation Of Demographics On Market Mavens' That Has An Effective Role On Consumer Decision Making PDF
Gökhan YOLAÇ, İrfan AKYÜZ
Kişilik Özellikleri Ve Sosyal Ağ Sitesi Kullanım Alışkanlıkları: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma-Personality Traits And Social Network Sites Usage Habits: A Research On University Students PDF
Nil Esra DAL, Veysel DAL
Sağlık Sektöründeki İşletmelerin Finansal Kriz Öncesi Ve Sonrası Performanslarının Veri Zarflama Analizi İle Değerlendirilmesi-Evaluating Pre And Post Financial Crisis Performances Of Companies In Health Sector With Data Envelopment Analysis PDF
Fatma Gül ALTIN
Kavramsal Metafor Ve Şiirsel Metafor İlişkisi Bağlamında Ahmet Haşim'in "Merdiven" Adlı Şiiri-Ahmet Haşim's Poem Of "Merdiven" In The Context Of Relation Between Conceptual Metaphor And Poetical Metaphor PDF
Gökhan TUNÇ
Eğitim Çalışanlarının Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelemesi-Examination Of Reflective Thinking Styles Of Education Emloyees In Terms Of Some Variables PDF
Gizem SAYGILI, Songül TEHNELDERE
Türk Atasözlerinde Çocuğa Bakış-The Overview Of The Child In Turkish Proverbs PDF
Yıldız YENEN AVCI
Komama'nın Kuzey Territoriumunda Yeni Keşfedilen Bir Yerleşme: Pancarlı Tepe-A Newly Discovered Settlement In The Northern Territory Of Komama: Pancarlı Tepe PDF
Bilge Ayca POLAT BECKS


-Yazarlarımızın dergimize makale gönderirken ilk dosyayı (makale dosyasını) yazar bilgileri olmadan (isimsiz), daha sonraki adımda ise sadece yazar bilgilerini ek dosya halinde sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Dosyalar Word formatında olmalıdır. 

 

Dergimiz Dergipark'ın yeni portalı üzerinden yayın hayatına devam etmektedir. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


http://dergipark.gov.tr/makusobed 

 

 

 

 

***Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Uluslararası Hakemli bir dergidir.

 

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin Tarandığı İndeksler

ASOS INDEX, OAJI, INDEX COPERNICUS, EBSCO, Scientific Indexing Services, ResearchBib

Dergimiz ULAKBİM tarafından izlenmektedir

 

 

İletişim:0248 213 31 65