Sayı 12

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2015 Haziran

İçindekiler

Sayı Kapağı, Yayın Kurulu ve İçindekiler PDF
 
Lise Öğrencileri İle Öğretmenlerin Riskli Davranışlara İlişkin Görüşleri-Opinions Of High School Students And Teachers About Risky Behaviors PDF
Firdevs SAVİ ÇAKAR, Özlem TAGAY, Zeynep KARATAŞ, Yasemin YAVUZER
Duygusal Emek Davranışlarının Tükenmişlik Ve İşten Ayrılma Niyeti İle İlişkisi: Yiyecek İçecek Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma-Emotıonal Labor, Burnout And Intentıon To Quıt Relatıonshıp: A Research On Food And Beverage Employees PDF
Halil KORKMAZ, Serdar SÜNNETÇİOĞLU, Mustafa KOYUNCU
Kültürel Antropolojinin Bilgi Yönetimi İle Bağdaştırılması: Nortel Vakası Analizi İle İşlevselcilik Teorisinin Çok Uluslu Şirketlerin Bilgi Yönetimi Uygulamalarına Olan Yansımaları-Reconciling Knowledge Management With Cultural Anthropology: The Reflecti PDF
Mehmet DİNÇ, Ümmühan KAYGISIZ
Spor Bölümlerinde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin Ve Stresle Başa Çıkma Stillerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Investigation Personality Aspects And Coping Style To Stress Of Students Taking Education... PDF
Meriç ERASLAN
Kameralizmi Anlama Çabası-An Effort To Understand Cameralism PDF
Mehmet AKTEL, Uysal KERMAN, Yakup ALTAN, Ferit GÜVEN
Burdur İlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi: Sorunları ve Çözüm Önerileri-Rural Tourism Potential Evaluation Of Burdur Province: Problems and Solution Proposals PDF
Utku ONGUN, Bekir GÖVDERE, Ayşe DURGUN KAYGISIZ
İnternet Bağımlılığı ile İnternetten Alışveriş İlişkisi Üzerine Bir İncelenme; Üniversite Öğrencileri Uygulaması-An Investigation of the Relationship Between Internet Addiction and Online Shopping; a Case of University Students PDF
Yüksel KÖKSAL
Türkiye'de Döviz Rezervleri Yeterli mi? Are Foreign Exchange Reserves Sufficient In Turkey? PDF
Emek Aslı CİNEL
Banka Çalışanlarının İşten Ayrılma Niyetleri Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma: Muğla İli Örneği-An Investigation On Factors Affecting Turnover Intentions Of Banking Staff: Evidence From Muğla, Turkey PDF
Soner TASLAK
Sağlık Sektöründe Tanıtım Veya Tedavi Amaçlı Bilinçaltı Yöntemlerin Kullanılabilirliği-The Availability Of Subliminal Methods For Treatment And Publicity In Health Sector PDF
Sevil HAVARE, Ömer Lütfi ANTALYALI
Vergi Politikaları Bağlamında Yerel Yönetimler Arası Çevre Vergisi Rekabeti-Envıiromental Tax Competition Among Local Governments In The Point Of Tax Policies PDF
Levent AYTEMİZ, Sefa ERKUŞ
İnternet ve Sosyal Ağların Siyasal Katılım Üzerine Etkisi- SDÜ Örnek Olayı-The Impact of the Internet and Social Networks on Political Participation-The Case of SDU PDF
Hamza Bahadır ESER, Ömer GÜLER
Yeni Ahitteki Tyanalı Apollonius -Apollonius of Tyana in New Testament PDF
Kürşat Haldun AKALIN
Dala Vilayatınıñ Gazetı Sayfalarında İktisadî Meselelerle İlgili Çıkan Yazı ve Haberler-Articles and News Published On The Pages Of Dala Vilayatınıñ Gazetı That Are Related To Economic Issues PDF
Rıdvan ÇİTİL, Remzi BULUT
Hastanelerde Taşeron İşçilik Maliyet Kontrolü (Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi Örneği)-Cost Control Of The Contract Labour At Hospitals (Instance Of Afyon Kocatepe University Hospital) PDF
Mustafa KÜÇÜKİLHAN, Berfu İLTER, Abdullah AKCANLI
İran İslam Cumhuriyetinin Hükümet Sistemi-Governmental System The Islamic Republic Of Iran PDF
Erdal Nematollah FANİD
Keçiborlu İlçesi'nde Bulunan Phrygıa Pisidiası Kaya Mezarı Örnekleri-Phrygian Pisidian Rock Tombs Samples In Keçiborlu District PDF
Serdar BERBER


-Yazarlarımızın dergimize makale gönderirken ilk dosyayı (makale dosyasını) yazar bilgileri olmadan (isimsiz), daha sonraki adımda ise sadece yazar bilgilerini ek dosya halinde sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Dosyalar Word formatında olmalıdır. 

 

Dergimiz Dergipark'ın yeni portalı üzerinden yayın hayatına devam etmektedir. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


http://dergipark.gov.tr/makusobed 

 

 

 

 

***Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Uluslararası Hakemli bir dergidir.

 

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin Tarandığı İndeksler

ASOS INDEX, OAJI, INDEX COPERNICUS, EBSCO, Scientific Indexing Services, ResearchBib

Dergimiz ULAKBİM tarafından izlenmektedir

 

 

İletişim:0248 213 31 65