Sayı 13

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2015 Aralık

İçindekiler

Sayı Kapağı, Yayın Kurulu ve İçindekiler PDF
 
Kâtip Çelebi'nin Eserlerinde Mesleğinin İzleri - Traces Of Vocational In Kâtip Çelebi's Works PDF
Ali APALI
Engelli Turizmi: Antalya İlindeki Dört Ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma - Handicapped Tourism ? A Research In Four -Star And Five -Star Hotels Of Antalya PDF
Gülay BULGAN, İlker Hüseyin ÇARIKÇI
Sağlık Alanında Türbülans: İrtifa Kaybeden Hekimler - Turbulence In Health Sector: Physicians Losing Altitude PDF
Ayşe TEKİN, Esin KAYA
Türkiye'de Bölgesel Kalkınma Politikalarında Değişim Ve Kalkınma Ajansları Transformation in Regional Development Policies and Regional Development Agencies in Turkey PDF
Ahmet ÖZASLAN, Hidayet ÜNLÜ
Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi - The Evaluation Of Healthy Lifestyle Behaviors For The Lecturers Of The Faculty Of Medicine PDF
Tahsin AKÇAKANAT, Aynur TORAMAN, İlker Hüseyin ÇARIKÇI
Isparta İlinde Konut Fiyatlarını Etkileyen Faktörlerin Hedonik Fiyat Modeli İle Analizi - Factors Affecting Housing Prices In Isparta Analysis Using Hedonic Price Model PDF
Uğur ÇİÇEK, Selim Adem HATIRLI
Radyoloji Departmanında Birim Maliyet Analizi Ve Örnek Bir Uygulama - Unit Cost Analysis In Radiology Department And Application Example PDF
Okan ÖZKAN, İsmail AĞIRBAŞ
Prososyal Davranışta Liderlik Tarzının Rolü: Milletvekili-Danışman İlişkisi Üzerine Bir Araştırma - Role Of Leadership Style On Pro-Social Behaviour: A Research On Relationship Between Turkish Parliament Members And Their Advisors PDF
Mustafa İPEK, İzzet Gökhan ÖZBİLGİN
Çalışanların Örgütsel Adalet Algıları Ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi - Examining The Relationship Between Organizational Justice Perception Of Employees And Organizational Silence PDF
Mehmet Faruk ÖZÇINAR, Yavuz DEMİREL, B. Dilek ÖZBEZEK
Ortaokul 6, 7 Ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Müzik Derslerinde Bağlama Çalgısının Kullanımına İlişkin Görüşleri - Views Of 6th, 7th, And 8th Graders In Secondary School Regarding The Use Of Bağlama In Music Lessons PDF
Mustafa DEMİR, Zeki NACAKCI
Türkiye'de Diyaliz ve Böbrek Transplantasyonu Tedavisinin Maliyet Etkililik Analizi - Cost-Effectiveness Analysis of Dialysis and Kidney Transplantation Treatment in Turkey PDF
Vahit YİĞİT, Ramazan ERDEM
Some Archimedean Copulas On Producer Price Index And Consumer Price Index: A Case Of Turkey - Bazi Arşimedyen Kapulalar: Üfe Ve Tüfe İçin Türkiye Uygulamasi PDF
Ayça BÜYÜKYILMAZ
Güzel Sanatlar Ve Spor Liselerinde Kullanılan Bireysel Ses Eğitimi Ders Kitabının İşlevselliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri - Teachers' Views About The Functionality Of The Vocal Education Course Book Used At Fine Arts And Sports High Schools PDF
Gülşah BAŞARAN TANRIÖVER, Ebru TEMİZ
Sporcu Ve Sedanter Ögrencilerin Sosyal Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması - The Comparison Of Social Skill Level Of Sportsman And Sedantery Students PDF
Oğuzhan DALKIRAN, Cem Sinan ASLAN, Emin Daim GEZER, Tonguç VARDAR
Sağlık Yönetimi Lisansüstü Programlarında Yapılan Tezlerin Profili - Profile Of The Thesis Made In Health Management Postgraduate Programs PDF
İsa GÜL, Aysun YEŞİLTAŞ, Belma KEKLİK
Optimum Portföy Seçimi Ve Bist'te İşlem Gören Firmalar Üzerinde Bir Araştırma - A Study On Optimal Portfolio Selection And Traded Companies On The Istanbul Stock Exchange (Bist) PDF
Mustafa MORTAŞ, Okan GARİP
The Global Trend Towards Trade Liberalisation:A Theoretical Analysis Of Reasons For Developed And Developing Countries - Ticari Liberalleşmeye Küresel Yönelim:Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Yönelim Nedenlerinin Karşılaştırmalı Bir Analizi PDF
Murat COŞKUN
Kamu Kurumlarının Kariyer Mesleklerinde İşe (Yeni) Başlayanların Örgütsel Bağlılıkları Üzerine Bir Araştırma - A Study On Organizational Commitment Of The Professionals Who Start At The Career Group Jobs At Public Institutions PDF
Münire KARABEKİR, Ufuk ÜNLÜ
Abdurrahman Han Reformlarından 2015'e Afgan Modernleşmesi - The Modernization Of Afghanistan From Abdurrahman Khan Reforms To 2015 PDF
Mustafa ARSLAN
Süleyman Demirel Üniversitesi'ne Bağlı Meslek Yüksekokullarında Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma-An Investigation On Measuring Organizational Commitment Degree Of Instructors Working At.. Başlıksız
Hakkı KIYMIK, Uğur ÇİÇEK
Evaluation Methods For Fiscal Decentralization - Mali Yerelleşme Değerlendirme Yöntemleri PDF
Neringa SLAVINSKAITE, Teodora G. DİNOVA, Hakan KIRBAŞ
Çocukların Tüketici Olarak Sosyalleşme Sürecinde TV Reklamlarının ve Ailenin Rolü Hakkında Teorik Bir Çalışma - A Theoretical Study About The Role of The Television Advertisements and Family in The Process of Socialization of Children as Consumer PDF
Nil Esra DAL, Veysel DAL
Kamuoyu ve Dış Politika Bağlamında Peyami Safa'nın Yazılarında Kıbrıs Meselesi - Cyprus Problem in the Articles of Peyami Safa in the Context of Public Opinion and Foreign Policy PDF
İsmail ŞAHİN, Selma PARKALAY TOPBAŞ
Tüketicilerin E-Ticaret Algılarının İncelenmesi (Gaziantep ve Adıyaman Örneği) - A Research On the E-Commerce Perception of Consumer (The Sample of Gaziantep and Adıyaman) PDF
Yavuz AKÇİ, Sabiha ANNAÇ GÖV
Dış Ticaret Hacmi İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Panel Eşbütünleşme Analiziyle Değerlendirilmesi: Bric Ülkeleri (1995-2013)-Evaluation Of The Relation Between The Volume Of Trade And The Growth By Using Panel Cointegration Analysis: B.C. PDF
Zekayi KAYA, Levent ŞAHİN
Öğrenci Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle Araştırılması - Investigation Of Factors Which Affecting Student Satisfaction By Structural Equation Model PDF
Hamza KANDEMİR
Tms 10 Raporlama Döneminden Sonraki Olayların Muhasebe Açısından İncelenmesi - Ias 10 Determination Of Accounting For Events After Reporting Period On Financial Statements PDF
Ömer TEKŞEN, Ulukan BÜYÜKARIKAN
Firdevsî-İ Rumî, Hayatı Ve Eserleri Hakkında Yeni Bilgiler - Firdevsî-İ Rumî, Life And Works About New Information PDF
Himmet BÜKE


-Yazarlarımızın dergimize makale gönderirken ilk dosyayı (makale dosyasını) yazar bilgileri olmadan (isimsiz), daha sonraki adımda ise sadece yazar bilgilerini ek dosya halinde sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Dosyalar Word formatında olmalıdır. 

 

Dergimiz Dergipark'ın yeni portalı üzerinden yayın hayatına devam etmektedir. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


http://dergipark.gov.tr/makusobed 

 

 

 

 

***Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Uluslararası Hakemli bir dergidir.

 

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin Tarandığı İndeksler

ASOS INDEX, OAJI, INDEX COPERNICUS, EBSCO, Scientific Indexing Services, ResearchBib

Dergimiz ULAKBİM tarafından izlenmektedir

 

 

İletişim:0248 213 31 65