Sayı:14 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016 Mart

İçindekiler

Sayı Kapağı, Yayın Kurulu ve İçindekiler PDF
(pdf formatında)
Demokrat Parti Döneminde (1950-1960) Tarım Politikaları Ve Etkileri-Agricultural Policies and Its Effects In Democrat Party Era (1950-1960) PDF
Zahide SUNGUR
Konaklama İşletmelerinde Çalışanların Örgütsel Güveni İle İş Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi-Examining The Relationship Between Organizational Trust And Job Satisfaction Of Employees In Hospitality Business PDF PDF
Hüseyin ÇİÇEK, Nazife ŞAHİN MACİT
Girişimci Pazarlama: Kavramsal Bir Çalışma- Entrepreneurial Marketing: A Conceptual Study PDF
Nil Esra DAL, Veysel DAL
Hastaların Hekimlere Duydukları Güveni Etkileyen Faktörlerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma: Isparta İli Örneği-An Investigation On Factors Affecting The Confidence of Patients to Physicians: A Research In Isparta PDF
Emrah GÜLCEMAL, Belma KEKLİK
Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri İle Elektronik Belge Yönetim Sistemi Seçimi- Electronic Document Management System Selection With Multi-Criteria Decision Making Techniques PDF
Abdulkadir YALDIR, Leyla ÖZGÜR POLAT
Duygusal Emek ve Kültür: Konaklama Sektöründe Karşılaştırmalı Bir Araştırma- Emotional Labor and Culture: A Comparative Research in the Hospitality Sector PDF
Işıl ARIKAN SALTIK, Tuncer ASUNAKUTLU
Duyguların Yönetilmesinin, İş Tatmini Ve Duygusal Tükenmişlik Düzeyi Üzerine Etkileri-The Effects of Managing Emotions On Job Satisfaction And Emotional Exhaustion Level PDF
Esra Burcu BULGURCU GÜREL, Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT
TFRS 14 Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları Standardının İrdelenmesi-An Examination of IFRS 14- Regulatory Deferral Accounts PDF
Burcu ASLANTAŞ ATEŞ
Atama Yetkisi Ve Bürokrasi Siyaset lişkisi Üzerine Bir Değerlendirme-An Evaluation On Appointment Authority And Bureaucracy-Politics Relationship PDF
Hatice ALTUNOK
Sağlık Hizmetlerinde Kalite Tam Olarak Ne Demek?-What Actually Is Quality In Healthcare? PDF
Aygen OKSAY
Türk Resminde Günlük Yaşam Konulu Resimlerde Sembol PDF
Meral BATUR
Kerim Yaycılı’nın Eserlerinde Azerbaycan Mevzusu- The Subject On Azerbaijan İn Kerim Yaycılı’s Works PDF
Muharrem ARAS
Mahkum Milletlerin Hapisanesinde Bir Aydın: Bahtiyar Vahabzade (Hayatı, Fikirleri Ve Türkiye’ye Bakışı)-A Limunary In Jail Of Convicted Nations: Bahtiyar Vahabzade (His Life, Ideas And Glance At Turkey) PDF
Esme ÖZDAŞLI
Yönetim Biliminin Öncülerinden Woodrow Wilson Ve Frederick Winslow Taylor’un Farklı Bir Açıdan Değerlendirilmesi-A Different Aspect Of Assessment Of Administration Sciences’ Pioneers Woodrow Wilson And Frederick Winslow Taylor PDF
Uysal KERMAN
Türk Resim Sanatında Resimlerarası Yöntemlere Örnekler- Examples of Interpictural Methods in Turkish Painting Art PDF
Tuğba KODAL, Oktay KÖSE
Bir Örgütsel Form Olarak Türkiye’deki İşletme Gruplarının Özellikleri İle Farklı Ülkelerdeki İşletme Gruplarının Özelliklerinin Karşılaştırılması-A Comparision Of Characteristics Of Turkish Business Group As An Organizational Form With Characteristics Of PDF
Serkan DİRLİK
Liberal Öğreti Ve Yerel Yönetimlerin İlişkiselliği: Teorik Bir İnceleme - Relationality Between Liberal Doctrine And Local Governments: A Theoretical Analysis PDF
Hayriye SAĞIR
Lale Devrinde Sadrazam Ve Harem Dairesine Ait Muhasebe Müfredat Defterlerinin Çözümlemesi - Analysis Of The Accounting Inventory Of Grand Vizier And Harem At Tulip Age PDF
Ali APALI, Özlem Nilüfer KARATAŞ, İsmail BEKCİ
Siyasal İçerikli Web Sitelerinin İçerik Analizi İle İncelenmesi: 26. Dönem Milletvekilleri Üzerine Bir Araştırma - An Analysis On Political Content Of Political Parties's Websites; 26th Term Turkey Parliament Members PDF
Ahmet SARITAŞ
Gümrük Denetimi∗ : Türkiye Uygulamalarının Analizi - Customs Audit: Analysies Of Turkey Practices PDF
Erkan Mustafa ÜYÜMEZ, Raşit GÜLTEKİN
Yönetim Kurulu Ve Sahiplik Yapısının Ceo Değişimi Üzerindeki Etkisi: Bist İmalat Endeksi’nde Faaliyet Gösteren Firmalar Üzerine Bir Araştırma-Effects Of Board And Ownership Structure On Ceo Turnover: A Study On The Fırms Lısted In Bist Manufacturıng Index PDF
Mesut DOĞAN, Mete KARAYEL
Suriyeli Mültecilerde Demokrasi Algısı Kilis Örneği-Perceptıon of Democracy Among Syrian Refugees Kilis Case PDF
Ali Fuat GÖKÇE, İlbey ÖZDEMİRCİ
XIX. Yüzyılın Sonunda Rus Büyükelçisi A. N. Nelidov’un Boğazları İşgal Projesi-The Straits Occupation Project Of Russian Ambassador A. N. Nelidov At The End XIX. Century PDF
Gülnar KARA
İşveren Markası Algısı: İnsan Kaynakları Faaliyetleri, Çalışma Ortamı Ve Tazminat-Kazanç Boyutları İle Turizm Fakültelerinde Bir Uygulama-The Perception Of Employer Branding: An Application With The Dimensions Of Human Resources Activities,Work Environme PDF
Mehmet SAĞIR


-Yazarlarımızın dergimize makale gönderirken ilk dosyayı (makale dosyasını) yazar bilgileri olmadan (isimsiz), daha sonraki adımda ise sadece yazar bilgilerini ek dosya halinde sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Dosyalar Word formatında olmalıdır. 

 

Dergimiz Dergipark'ın yeni portalı üzerinden yayın hayatına devam etmektedir. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


http://dergipark.gov.tr/makusobed 

 

 

 

 

***Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Uluslararası Hakemli bir dergidir.

 

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin Tarandığı İndeksler

ASOS INDEX, OAJI, INDEX COPERNICUS, EBSCO, Scientific Indexing Services, ResearchBib

Dergimiz ULAKBİM tarafından izlenmektedir

 

 

İletişim:0248 213 31 65