Sayı 15

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016 Haziran

İçindekiler

Sayı Kapağı, Yayın Kurulu ve İçindekiler PDF
 
Genç Tüketicilerin Yeşil Tüketim Davranışı: Uluslararası Algı Farklılıkları - Green Purchase Behavior Of Young Consumers: International Perception Differences PDF
İsmail DÜLGEROĞLU, Oğuz BAŞOL, Rüveyda ÖZTÜRK BAŞOL
Katılım Bankalarında Finansal Performans Analizi: Türkiye Örneği - Financial Performance Analysis Of Participation Banks: The Case Of Turkey PDF
Yusuf ESMER, Haşim BAĞCI
Maliyet Yapışkanlığının Geçerliliğinin Test Edilmesi: Borsa İstanbul Örneği-Testing of The Validity of The Cost Stickiness: The Example of Borsa İstanbul PDF
Erkan ÖZTÜRK, Feyyaz ZEREN
Kadın İşgörenlerin Karşılaştığı Sorunların İş Bırakma Eğilimlerine Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma- The Effects of The Problems Faced By Female Workers On Its’ Intention To Quit: A Research On Hotels PDF
Elbeyi PELİT, Evren GÜÇER, Şerif Ahmet DEMİRDAĞ
Ameliyathane Cerrahi Ekibinin Teknik Olmayan Becerilere İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi - Determinatoin of Operating Room Surgical Team Attitudes Related To Non-Technical Skills PDF
İzzet AYDEMİR, Türkan YILDIRIM
Temel Bileşenler Analizi Ve K-Ortalama Kümeleme Yönteminin Birlikte Kullanımı: Bir Örnek Uygulama- Combined Use Of Principal Component Analysis And K-Clustering Method: A Case Study PDF
Nilgün ŞENGÖZ, Gültekin ÖZDEMİR
Antalya’da Fuarlar, Festivaller Ve Yayla Şenliklerinin Alternatif Turizmin Gelişmesindeki Rolü- The Role Of Fairs, Feasts And Plateau Fairs In The Development Of Alternative Tourism Choices PDF
Cemali SARI
Türkiye Avrupa Birliği İlişkilerinde Zayıf Halka Kıbrıs-Weak Link In Turkey-European Union Relations: Cyprus PDF
Nurdan KUŞAT
Üniversite Öğrencilerinin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Sosyal Görünüş Kaygısı: Bir Alan Araştırması Social Appearance Anxiety Of University Students According to Sosyo- Demographic Characteristics: A Field Study PDF
Eda TELLİ, Zafer ÜNAL
Kümelenme Düzeyi Üzerine Bir Araştırma: Bucak İlçesi Mermer Sektörü Örneği - A Research On Clustering Level: Case of Marble Sector In Bucak Province PDF
Gülhan DURAN
An Analysis of Surf & Turf Experiences of Tourists from Different Nations in Turkey from The Sustainable Gastronomy Tourism Perspective – Farklı Milletlerden Turistlerin Türkiye’deki Surf &Turf Deneyimlerinin Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi Perspektifin PDF
Gürkan AKDAĞ
Yenilenebilir Enerji Kaynak Ve Teknolojilerinin Unsurları: Küresel Ve Avrupa Birliği Ölçeğinde Karşılaştırmalı Analiz Ve Değerlendirme - Renewable Energy Sources And Technologies Facts: Global And European Union Scale Relative Analysis And Assessment PDF
Çağrı SELVİ
İflasın Ertelenmesinde Borca Batıklık Bilançosunun Oluşturulması: Bir Uygulama - Creating A Balance Sheet Of Insolvency In Postponing Bankruptcy: An Application PDF
Ferhat BİTLİSLİ, Tayfun YILMAZ
Mavi Bayrak Uygulamasının Önemi, Ölçütleri Ve Ülkelere Göre Durum Analizi - The Criteria And Importance Of Blue Flag Implementation And The Present Situation Analysis By Countries PDF
Remzi FIŞKIN, Erkan ÇAKIR, Emin Deniz ÖZKAN
Yiyecek-İçecek Hizmetleri Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Aldıkları Mesleki Eğitimin Besin Tercihleri Ve Beslenme Bilgi Düzeyleri Üzerine Etkisi- The Effect On Nutrition Knowledge Level And food preference Of F&B Students’ Vocational Education PDF
Nevin ŞANLIER, Ümit SORMAZ, Eda GÜNEŞ
Tüketicilerin Onlıne Alışverişlerine İlişkin Karar Alma Tarzlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma- A Research Towards Consumers’ Decision-Makıng Styles Regarding Onlıne Purchasing Behavior PDF
Funda BAYRAKDAROĞLU, Hazal ÇAKIR
Modern Sanatın Nesnesi Olarak ‘Hayvan’- ‘Animal’ As The Object Of Modern Art PDF
Hatice KETEN
Turizme Hizmet Sunan Pastane İşletmelerinde Çalışan Dondurma Üretim Personelinin Hijyen Ve Gıda Güvenliğine İlişkin Bilgi Ve Uygulama Düzeyi Üzerine Bir Araştırma-A Research On Knowledge And Practıce Levels About Food Safety And Hygiene Of Employees In PDF
İbrahim GİRİTLİOĞLU, Onur KIZILCIK
Modern Dünyada Mecnun Olmak: Louis Aragon’un Elsa’nın Mecnunu Ve Sezai Karakoç’un Leylâ İle Mecnun Adlı Kitaplarının Karşılaştırılması Being Mecnun In The Modern World: The Comparison Of The Louis Aragon’s Elsa’nin Mecnunu And Sezai Karakoç’s Leylâ Ile Me PDF
Gökhan TUNÇ
İşgörenlerin Örgütsel Adalet Algılamalarının İş Tatminleri Üzerindeki Etkisi: Alanya’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama- Employees' Organizational Justice Perceptıon's Impact On Job Satisfaction: A Study On Five Star Hotels in Alanya PDF
Burçin Cevdet ÇETİNSÖZ, Mithat TURHAN
Zihin Engelli Özel Eğitim Okullarında Müzik Dersi Uygulamalarının İncelenmesi - Examining The Practice Of Music Lesson In The Schools Of Special Education For Mentally Retarded Pupils PDF
Esra DALKIRAN, Zeki NACAKCI
İşletmelerin Dış Satım Faaliyetlerini Artırmada Lojistikte Dış Kaynak Kullanımının Rolü: Bölgesel Bir Uygulama Role Of Outsourcing In Logistics To Increase The Foreign Sales Of Enterprises: A Regional Application PDF
Hakan TUNÇ, Murat KAYA
Gelişmekte Olan Ülkelerin Cds Primleri İle Hisse Senetleri Ve Döviz Kurları Arasındaki Kointegrasyon İlişkisi A Coıntegratıon Analysis Between Cds Premiums, Stock Indexes And Exchange Rates In Emerging Countries PDF
Çağatay BAŞARIR, Murat KETEN
Türk Kamu Personel Rejiminde Reform İhtiyacı: Reformu Gerektiren Dış Etkenler Ekseninde Bir Değerlendirme- Requirement of Reform In Turkish Public Personnel Regime: An Evaluation In Line With The External Factors Necessitating Reform PDF
Yakup ALTAN
TÜRK FUTBOLUNDAKİ ŞİKE OLAYININ TOPLUMSAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Kadir PEPE, Tonguç VARDAR


-Yazarlarımızın dergimize makale gönderirken ilk dosyayı (makale dosyasını) yazar bilgileri olmadan (isimsiz), daha sonraki adımda ise sadece yazar bilgilerini ek dosya halinde sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Dosyalar Word formatında olmalıdır. 

 

Dergimiz Dergipark'ın yeni portalı üzerinden yayın hayatına devam etmektedir. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


http://dergipark.gov.tr/makusobed 

 

 

 

 

***Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Uluslararası Hakemli bir dergidir.

 

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin Tarandığı İndeksler

ASOS INDEX, OAJI, INDEX COPERNICUS, EBSCO, Scientific Indexing Services, ResearchBib

Dergimiz ULAKBİM tarafından izlenmektedir

 

 

İletişim:0248 213 31 65