Sayı 16

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016-Eylül

İçindekiler

Sayı Kapağı, Yayın Kurulu ve İçindekiler PDF
 
Konaklama İşletmelerinde Çevre Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesine Yönelik Bir Uygulama - An Application On Accounted Of Environmental Costs In Accommodation Businesses PDF
Hüseyin DALGAR, Furkan YILDIRIM
Kamu Denetçiliği Kurumu Kurumsal Algı Ölçeği (KDKKAÖ) Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması- The Ombudsman Institution Corporate Perception Scale (OICPS), Validity And Reliability Study PDF
Ümmühan KAYGISIZ
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Müziksel Gelişim Özellikleri: Bir Literatür Derlemesi PDF
Gökay YILDIZ, Zeki NACAKCI
Terörün Kamu Harcamalarına Etkisi: İslam İşbirliği Teşkilatı’na Üye Ülkeler Üzerine Bir İnceleme - The Impact of Terrorism On Public Expenditures: A Study On The Organization Of Islamic Cooperation Member Countries PDF
Nihat IŞIK, Fatih DEMİR, Efe Can KILINÇ
Örgütsel Değişim Yönetimi ve Bir Uygulama-Organizational Change Management and An Emprical Study PDF
Murat BAY, Selahattin AKPINAR
Küreselleşme Sürecinde Ulus-Devletin Rolü Ulus-Devletler Güçleniyor Mu? The Role Of The Natıon-States In Globalization Process Do The Nation States Gain Power? PDF
Eren Alper YILMAZ, AHMET AKBULUT
Kent Konseylerinin Belediye Meclislerinde Gündem Belirlemedeki Etkisi: Antalya, Afyonkarahisar Ve Burdur Örneği - Effect Of City Councils On The Determinatıon Of Agenda In Municipal Councils: Case Of Antalya, Afyonkarahisar And Burdur PDF
Mustafa LAMBA, Uysal KERMAN
İsrail’in Nahal Yerleşimlerinin Askeri Rolü - Military Role Of Israel’s Nahal Settlements PDF
Zafer BALPINAR
Göller Bölgesindeki Yerel Halkın Sosyo-Demografik Özelliklerinin Turizm Alışkanlıkları Üzerindeki Etkisi-Socio-Demographic Factors Of Local People In The Lakes Region And Its Investigation Of Holiday Habits PDF
Gonca Manap DAVRAS
Türkiye Sağlık Sisteminin Finansal Sürdürülebilirliğine Yönelik Bir Uygulama- An Application About Financial Sustainability of Turkey Health System PDF
Özlem ÖZER, Hasan Hüseyin YILDIRIM
Üniversite Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Spor Eğitimi Veren Öğrenim Kurumlarının Değişim İhtiyacının Belirlenmesi Determination Of Needs Of Change In Institutions That Provides Sports Education According To Opinions Of University Students PDF
Meriç ERASLAN, Murat ÖZMADEN
Promethee, Moora Ve Copras Yöntemleri İle Oran Analizi Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Bir Uygulama - Evaluation Of The Results Of The Rate Analysis with Promethee, Moora And Copras Methods: An Application PDF
Nuri ÖMÜRBEK, Hande EREN
Ortaokul Öğrencilerinin Yardım Arama Konusundaki Görüşleri - Help Seekıng On Opınıons Of Secondary School Students PDF
Orhan VERGİLİ, Özlem TAGAY
Siyasal Reklamda Ak Parti Hizmetlerinin Temsili: 7 Haziran Seçimlerinde Ak Parti’nin Gazete İlanlari Üzerine Bir Analiz- Ak Party’s Representation Of Services In Political Advertising: An Analysis Of Ak Party’s Newspaper Ads In The 7 June General Election PDF
Tuba KALÇIK
Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Derslerindeki Başarılarını Etkileyen Faktörlerle İlgili Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma (Ankara Üniversitesi Ve Gazi Üniversitesi Örneği)-A Research On Determining The Views Of Health Management PDF
Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT, Emine DOĞAN, Emine TAŞ
Üniversite Hastanelerinin Finansal Sürdürülebilirliği - Financial Sustainability of University Hospitals PDF
Vahit YİĞİT, Arzu YİĞİT
Gündemdeki Liderlik Konuları: Journal Of Organizational Behavior Dergisinde Bibliyometrik Bir Analiz (2010-2015)- Leadership Issues On The Agenda: A Bibliometric Analysis In Journal Of Organizational Behavior (2010-2015) PDF
Ali Murat ALPARSLAN, Nisa EKŞİLİ
Türkiye’de Siyasi Partilerin Seçim Beyannamelerinde Turizmin Yeri – Haziran 2015 Genel Seçimleri Örneği - Tourism In Election Declarations Of Turkish Political Partıes– June 2015 General Elections Case PDF
Yusuf AYMANKUY, ÖZGE GÜDÜ DEMİRBULAT, Şimal AYMANKUY
Türk Kamu Yönetiminde İyi Yönetişim Algısı: Isparta Örneği Good Governance Perception In Turkish Public Administration: Isparta PDF
Yakup ALTAN, Süleyman TÜLÜCEOĞLU
Çadırkent Yer Seçimi Problemi İçin Bir Atama Modeli: Isparta Örneği - An Assignment Model For Shelter Site Selection Problem: A Case Of Isparta PDF
Yusuf ŞAHİN, Fatma Gül ALTIN


-Yazarlarımızın dergimize makale gönderirken ilk dosyayı (makale dosyasını) yazar bilgileri olmadan (isimsiz), daha sonraki adımda ise sadece yazar bilgilerini ek dosya halinde sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Dosyalar Word formatında olmalıdır. 

 

Dergimiz Dergipark'ın yeni portalı üzerinden yayın hayatına devam etmektedir. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


http://dergipark.gov.tr/makusobed 

 

 

 

 

***Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Uluslararası Hakemli bir dergidir.

 

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin Tarandığı İndeksler

ASOS INDEX, OAJI, INDEX COPERNICUS, EBSCO, Scientific Indexing Services, ResearchBib

Dergimiz ULAKBİM tarafından izlenmektedir

 

 

İletişim:0248 213 31 65