Sayı 17

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016 Aralık

İçindekiler

Sayı Kapağı, Yayın Kurulu ve İçindekiler PDF
 
Çocuğu Okul Öncesi Eğitime Devam Eden Ailelerde Televizyon İzleme Sürelerinin İncelenmesi Analysis Of Television Watching Duration In The Families Whose Children Receive Pre-School Education PDF
Perihan ÜNÜVAR, Fatma ÇALIŞANDEMİR, Ezgi POYRAZ
Sivil Toplum Kuruluşlarının Boykot Çağrısının Tüketici Davranışlarına Etkisi -The Effect Of Non-Governmental Organizations’ Boycott Call On Consumer Behaviors PDF
Osman ULUYOL, Cemal DURUK
The Relationship Between Different Variables For Math Literacy In PISA 2012: A Hybrid Model Study PISA 2012’de Matematik Okuryazarlığına Ait Farklı Değişkenler Arasındaki İlişki: Bir Hibrid Model Çalışması PDF
Sami PEKTAŞ, Mustafa KILINÇ
Ön Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kariyere Yönelik Algıları: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği Perceptions Of Pre-Undergraduate Level Tourism Students’ Towards Career: The Case Of Suleyman Demirel University PDF
Murat ÇUHADAR, İbrahim ÇETİNTÜRK
Elektronik Müziğin Gelişimi Ve Türk Bestecilerin Elektronik Müziğe Katkıları Evolution Of Electronic Music And The Contributions Of Turkish Composers To Electronic Music PDF
Kadri Yılmaz ERDAL
Milletvekili Adaylarının Sıralamadaki Yerinin Politik Tutundurma Karması Elemanlarından Yararlanma Düzeyleri Üzerine Etkisi: Adana İli Örneği-The Effect Of Candidates’ Place In Ranking On Utilization Levels Of Political Promotion Mix Elements: The Case Of PDF
Dilek PENPECE, Burcu UĞAR
Ufrs-3 Kapsamında İşletme Satınalmalarının Muhasebeleştirilmesi Ve Örnekler Eşliğinde Muhasebe Uygulamalarının Açıklanması- Accounting Of Acquisitions Under The Scope Of Ifrs-3 And Expalining Accounting Practices With Examples PDF
Osman Nuri ŞAHİN
Geleneksel Gaziantep Mutfağının Kuşaklararası Bilinirliğine Yönelik Bir Araştırma - A Research Attended For Intergeneration Unity Of Traditional Gaziantep Cuisine PDF
İbrahim GİRİTLİOĞLU, Barış ARMUTCU, Mehmet DÜZGÜN
Zihin Engelli Çocuklara Öz Bakım Becerilerinin Şarkı Yoluyla Öğretilmesi Teaching Self-Care Skills To Mentally Retarded Children With The Song PDF
Merve ÜNAL, Ahmet Serkan ECE, Ahmet YIKMIŞ
Avrupa Birliği’nde Gümrük İhlalleri Ve Yaptırımlarının Uyumlaştırılması Harmonization Of Customs Infringements And Sanctions In The European Union PDF
Mustafa Erkan ÜYÜMEZ, Raşit GÜLTEKİN
Dönüşümcü Ve Etkileşimci Liderlik Tarzlarının Bireysel Yenilikçiliğe Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma A Research On Determining The Effects Of Transformational And Transactional Leadership On Individual Innovativeness PDF
Faruk Kerem ŞENTÜRK, Mehmet DURAK, Ece YILMAZ, Tolga KABAN, Nesimi KÖK, Aynur BAŞ
Düzey 2 Bölgelerinde Bölgesel Rekabet, Kültür Ve Kişi Başına Gayri Safi Katma Değer Açısından Beşeri Sermaye Yapısının Panel Veri Analizi İle Karşılaştırılması-Comparison Of The Structure Of Human Capital Through Regional Competitiveness, Cultural Structu PDF
Musa TÜRKOĞLU, Serdar YETİŞEN, Aykut SEZGİN
Erken Çocukluk Döneminde Görülen Problem Davranışlar: Öğretmenlerin Değerlendirmesi -Problem Behaviours Seen In Early Childhood: The Teachers’ Consideration PDF
Fatma Ebru İKİZ, Bahar METE OTLU, Deniz EKİNCİ VURAL
Grupla Psikolojik Danışmada Şiir Kullanımının Üniversite Öğrencilerinin Onay Bağımlılık Düzeylerine Etkisi - The Effect Of Using Poetry In Group Counseling On The Approval Dependence Levels Of University Students PDF
Ersun ÇIPLAK
Hile Riskinin Tayini İçin Kanıtsal Ağ Kullanımı: Enron Vakası Uygulaması -Use Of Evidential Framework For Fraud Risk: An Application Of Enron Case PDF
Alper KARAVARDAR
İklim Değişikliğinin Tarım Üzerindeki Etkileri Ve Denizyolu Tarımsal Ürün Taşımacılığına Yansımaları Effects Of Climate Change On Agriculture And Its Reflection On Agricultural Maritime Transportation PDF
Remzi FIŞKIN, Yusuf ZORBA
Kamu Yönetimi Kuramları Ve Vatandaş İlişkisi Üzerine Bir Analiz An Analysis On The Public Administration Approaches And Citizen Relations PDF
Fevzi KAYA
Koro Ve Orkestra /Oda Müziğinde Seslendirme/Yorumlama Başarım Gücü Üzerine Program Odaklı Bir İnceleme - A Program Based Analysis Of Performing Success In Choir And Orchestra/Chamber Music Performance PDF
H. Seval KÖSE, M. Can ÇİFTÇİBAŞI
Lise ve Üniversite Öğrencileri İçin KAR-YA Saldırganlık Ölçeği Geliştirilmesi ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi Development of KAR-YA Aggression Scale for High School and University Students and Analysis of its Psychometric Properties PDF
Zeynep KARATAŞ, Yasemin YAVUZER
Öğrencilerin Yiyecek Ve İçecek İşletmesi Seçiminde Sosyal Medyanın Rolünün Belirlenmesi Determining The Role Of Social Media Use For The Selection Of Food And Beverage Enterprise PDF
Salim İBİŞ, Yahya ENGİN
Örnek Yargı Kararlarıyla Sosyal Medya Hukuku Social Media Law With The Examples Of Judicial Decisions PDF
Güliz ULUÇ, Bilal SÜSLÜ
Sağlık Çalışanlarında Hiyerarşi ve Takım Eğiliminin Sosyal Kaytarmaya Etkisi: Isparta İlçe Hastaneleri Örneği The Impact of Healthcare Providers’ Hierarchy and Team Trend on Social Loafing: Case of Isparta District Hospitals PDF
Gaye ATİLLA GÖK, Dilek KOCA
The Effects Of Jeopolitic Risks Lived In The Middle East On Turkey-Middle East Trade Ortadoğu’da Yaşanan Jeopolitik Risklerin Türkiye-Ortadoğu Ticaretine Etkisi PDF
Mehmet ŞENTÜRK, Ümit GEZİCİ, Abdullah KAHRAMAN
The Notion Of City In Priestley’s English Journey-Priestley’in English Journey Eserinde Şehir Algısı PDF
Onur KAYA
Toplumsal Değişme Bağlamında Bilginin Değişimi Ve Dönüşümü The Change And Conversion Of The Information In Terms Of The Social Change PDF
Yasemin APALI
Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizme Bakış Açılarının Değerlendirilmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma - A Qualitative Research On The Students Taking Tourism Education For Assessment Of Their Views On Rural Tourism PDF
Utku ONGUN, Bekir GÖVDERE, Tuncay ÇELİK
Üniversiteli Sporcuların Spora Güdülenme Nedenlerinin İncelenmesi - Investigation Of The Reasons Of Sport Motivation In Collegiate Athletes PDF
Oğuzhan DALKIRAN, Cem Sinan ASLAN
Türkiye’deki Seçilmiş Pazarlama Vakalarının Oyunlaştırma Kavramı Çerçevesinde İncelenmesi Investigation Of The Selected Marketing Cases In Turkey Within The Concept Of Gamification PDF
Mustafa Halid KARAARSLAN, Başar ALTUNTAŞ
Mülkiyet Yapısı Bağlamında Türk Bankacılık Sektörünün Tarihçesi - The Historical Background Of Turkish Banking Sector In The Context Of Ownership Structure PDF
Süleyman ŞEN, Ömür SÜER
Bereketli Hilal’de Bitki Evcilleştirme Sürecini Etkileyen Faktörler: İklim, Doğal Çevre Ve Kültürlerarası Karşılaşmalar (Mö. 11000 – 7000) The Factors That Affect Plant Domestication Process In The Fertile Crescent: Climate, Natural Habitat And Cross-Cul PDF
İzzet ÇIVGIN
Zihinsel Engelli Çocuklarda Motor Gelişim Yetersizlikleri: Motor Gelişimin Desteklenmesinde Fiziksel Aktivite Ve Sporun Önemi Motor Development Deficiencies In Mentally Disabled Children: The Importance Of Physical Activity And Sport At Supporting Motor D PDF
Mesut HEKİM, Mehmet TOKGÖZ
Taşrada Çalışan Kamu Çalışanlarının Örgütsel Bağlılığının Çeşitli Değişkenler İle İncelenmesi Investigation With Various Differing The Organizational Commitment At Provincial Working Of Public Employees PDF
Meltem KILIKLI, Mehmet Emin ERGÜN, İsmet DOĞAN
Sosyal Sermaye Politika, Ekonomi, Sağlık Ve Eğitim Arasındaki İlişkiler Relationship Between Social Capital And Politics Economy, Health, Education PDF
Mehmet Ertuğrul UÇAR
Üniversite Öğrencilerinde İşsizlik Kaygısı: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma The Unemployment Anxiety Of University Students: A Research On Süleyman Demirel University Students PDF
Ayşe Nur TEKİN TAYFUN, Adem KORKMAZ
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Alan Dersleri Yeterliliklerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Evaluation of the Efficiency of Religious Culture and Moral Knowledge Field Courses According to Students’ Views PDF
İhsan ONAY, Yakup KESKİN
The Problem Of Existence And Alienation In Conrad’s Lord Jim - Conrad’in Lord Jim’ İnde Varlik Ve Yabancilaşma Problemi PDF
Cumhur Yılmaz MADRAN
Comparison of Julia and Matlab for Solving Vehicle Routing Problems-Araç Rotalama Problemlerinin Çözümünde Julia ve Matlab Kullanımının Karşılaştırılması PDF
Kenan KARAGÜL, Michael G. KAY, Sezai TOKAT
Türkiye’de Tekstil Sektöründe Dağıtım Kanalı Seçiminde Karşılaşılan Problemler Ve Adıyaman’da Tekstil Firmaları Üzerinde Bir Uygulama Problems In Distribution Channel Choosing Of Turkish Textile Sector And An Application On Textile Firms In Adıyaman PDF
Murat ÖZ, Nejla YILMAZ


-Yazarlarımızın dergimize makale gönderirken ilk dosyayı (makale dosyasını) yazar bilgileri olmadan (isimsiz), daha sonraki adımda ise sadece yazar bilgilerini ek dosya halinde sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Dosyalar Word formatında olmalıdır. 

 

Dergimiz Dergipark'ın yeni portalı üzerinden yayın hayatına devam etmektedir. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


http://dergipark.gov.tr/makusobed 

 

 

 

 

***Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Uluslararası Hakemli bir dergidir.

 

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin Tarandığı İndeksler

ASOS INDEX, OAJI, INDEX COPERNICUS, EBSCO, Scientific Indexing Services, ResearchBib

Dergimiz ULAKBİM tarafından izlenmektedir

 

 

İletişim:0248 213 31 65