Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 6: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2012 Bahar 15-18 Yaş Grubu Takım ve Ferdi Spor Yapan Bireylerin Duygusal Durumlarının Karşılaştırılması Öz   PDF
Burcu SALAR, Mesut HEKİM, Mehmet TOKGÖZ
 
Sayı 7: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2012 Güz 1970'lerde Siyasi Partilerin Gözüyle Türkiye'nin AET'ye Bakışı: AP, CHP, MHP, MSP, DP, TKP Örnekleri - View of Turkey to EEC With The Political Parties' Eye in 1970s: JP, RPP, NMP, NSP, DP2, CPT Patterns Öz   PDF
Ekrem Yaşar AKÇAY
 
Sayı 16: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016-Eylül 4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Örnek Danıştay Kararları Çerçevesinde Yerel Yönetimlerde Uygulanması-Application of The Law No4483 Concernıng The Trial of Government Officers And Other Civil Servants By Loca Öz
Özcan ERDOĞAN
 
Sayı 4: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2011 Bahar 5-8 Yaş Aralığındaki Çocuklarda Stereotip (Klişe Resim) Kullanımı Öz   PDF
Gülçin KARACA
 
Sayı 8: Sosyal Bİlimler Enstitüsü Dergisi 2013 Bahar A Tipi Kişilik ve Başa Çıkma Yöntemlerinin Stresle İlişkisi: Türk ve Bosnalı Öğrenciler Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma - The Relationship Between Type A Personality, Coping And Stress: A Comparative Research Between The Turkish And Bosnian Student Öz   PDF
Metin OCAK, Murat GÜLER
 
Sayı 13: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2015 Aralık Abdurrahman Han Reformlarından 2015'e Afgan Modernleşmesi - The Modernization Of Afghanistan From Abdurrahman Khan Reforms To 2015 Öz   PDF
Mustafa ARSLAN
 
Sayı 2: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2010 Bahar Adorno'nun Estetik Kuramı Bağlamında Müzik Eserlerinde İçerik Analizine Yönelik Bir Model Önerisi Öz   PDF
İlker KÖMÜRCÜ
 
Sayı 2: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2010 Bahar Aile İçinde Yaşanan Şiddete Karşı Çocuğun Gösterdiği Tepkiler Öz   PDF
Nida BAYINDIR
 
Sayı 8: Sosyal Bİlimler Enstitüsü Dergisi 2013 Bahar Altı Sigma ile Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sisteminin Entegrasyonu: Kuramsal Bir Yaklaşım - The Integration Of Six Sigma And The Activitiy Based Cost System: A Theoretical Approach Öz   PDF
Osman AKIN
 
Sayı 15: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016 Haziran Ameliyathane Cerrahi Ekibinin Teknik Olmayan Becerilere İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi - Determinatoin of Operating Room Surgical Team Attitudes Related To Non-Technical Skills Öz   PDF
İzzet AYDEMİR, Türkan YILDIRIM
 
Sayı 5: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2011 Güz An Alternative to Preschool Education Settings: A Sample Project Öz   PDF   PDF (English)   Ek   Ek (English)
Çağlayan DİNÇER, Ege AKGÜN, Özgecan CANARSLAN
 
Sayı 15: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016 Haziran An Analysis of Surf & Turf Experiences of Tourists from Different Nations in Turkey from The Sustainable Gastronomy Tourism Perspective – Farklı Milletlerden Turistlerin Türkiye’deki Surf &Turf Deneyimlerinin Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi Perspektifin Öz   PDF
Gürkan AKDAĞ
 
Sayı 6: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2012 Bahar Anadolu Miyosen Dönem Suidleri Öz   PDF
Hilal YAKUT
 
Sayı 15: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016 Haziran Antalya’da Fuarlar, Festivaller Ve Yayla Şenliklerinin Alternatif Turizmin Gelişmesindeki Rolü- The Role Of Fairs, Feasts And Plateau Fairs In The Development Of Alternative Tourism Choices Öz   PDF
Cemali SARI
 
Sayı 9: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 Güz Antik Kaynaklarda Amanos ve Kasion Dağı - Amanos And Kasion Mountains In Ancient Literature Öz   PDF
Gülcan ŞAROĞLU
 
Sayı:14 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016 Mart Atama Yetkisi Ve Bürokrasi Siyaset lişkisi Üzerine Bir Değerlendirme-An Evaluation On Appointment Authority And Bureaucracy-Politics Relationship Öz   PDF
Hatice ALTUNOK
 
Sayı 17: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016 Aralık Avrupa Birliği’nde Gümrük İhlalleri Ve Yaptırımlarının Uyumlaştırılması Harmonization Of Customs Infringements And Sanctions In The European Union Öz   PDF
Mustafa Erkan ÜYÜMEZ, Raşit GÜLTEKİN
 
Sayı 7: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2012 Güz Avrupa'da Toplum Kalkınması - Community Development in Europe Öz   PDF
H. Eylem KAYA
 
Sayı 4: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2011 Bahar Bademağacı Höyüğü'nde Arkeolojik Mirasın Korunması Değerlendirilmesi ve Sürdürülebilirliğine Yönelik Sorunlar Öz   PDF
Müge SAVRUM
 
Sayı 12: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2015 Haziran Banka Çalışanlarının İşten Ayrılma Niyetleri Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma: Muğla İli Örneği-An Investigation On Factors Affecting Turnover Intentions Of Banking Staff: Evidence From Muğla, Turkey Öz   PDF
Soner TASLAK
 
Sayı 4: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2011 Bahar Batı Akdeniz Miyosen Dönem Giraffidae Buluntuları Ve Anadolu İçin Önemi Öz   PDF
Nalan Damla YILMAZ
 
Sayı 10: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 Haziran Batı Troas'ta Surlarla Çevrili Bir Yerleşim: Sakar Dağı - A Fortified Settlement İn The Western Troad: Sakar Dağı Öz   PDF
Bilge Ayça POLAT BECKS
 
Sayı 4: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2011 Bahar Belgesel Film ve Zaman İlişkisi Öz   PDF
Sedat CERECİ
 
Sayı 17: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016 Aralık Bereketli Hilal’de Bitki Evcilleştirme Sürecini Etkileyen Faktörler: İklim, Doğal Çevre Ve Kültürlerarası Karşılaşmalar (Mö. 11000 – 7000) The Factors That Affect Plant Domestication Process In The Fertile Crescent: Climate, Natural Habitat And Cross-Cul Öz   PDF
İzzet ÇIVGIN
 
Sayı 2: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2010 Bahar Bilgi Yönetimi Sürecinde Performans Yönetim Modellerinin Uygulanması Öz   PDF
Hüseyin YILMAZ
 
Sayı:14 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016 Mart Bir Örgütsel Form Olarak Türkiye’deki İşletme Gruplarının Özellikleri İle Farklı Ülkelerdeki İşletme Gruplarının Özelliklerinin Karşılaştırılması-A Comparision Of Characteristics Of Turkish Business Group As An Organizational Form With Characteristics Of Öz   PDF
Serkan DİRLİK
 
Sayı 3: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2010 Güz Bireyci-Toplumcu Kültür Ve Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Öz   PDF
İlker Hüseyin ÇARIKÇI, Osman KOYUNCU
 
Sayı 1: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2009 Güz Birinci Sayı Yayın Kurulu ve İçindekiler Öz   PDF
(pdf formatında)
 
Sayı 1: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2009 Güz Bölgesel Kalkınmada Yükseköğretim Kurumlarının Rolü ve Bucak Örneği Öz   PDF
Hüseyin DALĞAR, Hakan TUNÇ, Murat KAYA
 
Sayı 4: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2011 Bahar Britanya'da Liberteryen Feminizm, 1860-1910 (Çeviri Makale) Öz   PDF   PDF (English)   Original Text (English)   Orjinal Metin
Ali Cem GÖZ, Selim KANAT
 
Sayı 12: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2015 Haziran Burdur İlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi: Sorunları ve Çözüm Önerileri-Rural Tourism Potential Evaluation Of Burdur Province: Problems and Solution Proposals Öz   PDF
Utku ONGUN, Bekir GÖVDERE, Ayşe DURGUN KAYGISIZ
 
Sayı 10: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 Haziran Burdur Kent İmajı: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması - Burdur City Image: A Case Study On Mehmet Akif Ersoy University Students Öz   PDF
Mustafa DEMİREL
 
Sayı 8: Sosyal Bİlimler Enstitüsü Dergisi 2013 Bahar Burdur Müzesinden Plastik Bir Kandil - A Plastic Lamp In Burdur Museum Öz   PDF
Hüseyin METİN
 
Sayı 11: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 Aralık Bürokrasinin Siyaset Karşısında Güç Kaybetmesine Yönelik Gelişmeler - The Developments That Cause Bureaucracy To Lose Power Against Politics Öz   PDF
Mustafa LAMBA
 
Sayı 16: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016-Eylül Çadırkent Yer Seçimi Problemi İçin Bir Atama Modeli: Isparta Örneği - An Assignment Model For Shelter Site Selection Problem: A Case Of Isparta Öz   PDF
Yusuf ŞAHİN, Fatma Gül ALTIN
 
Sayı 13: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2015 Aralık Çalışanların Örgütsel Adalet Algıları Ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi - Examining The Relationship Between Organizational Justice Perception Of Employees And Organizational Silence Öz   PDF
Mehmet Faruk ÖZÇINAR, Yavuz DEMİREL, B. Dilek ÖZBEZEK
 
Sayı 10: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 Haziran Çalışma İlişkilerinde Dinamik ve Değişken Bir Konsept Olarak Zaman Kavramı - The Term Of 'Time' In Work Relations As A Dynamic And Changing Concept Öz   PDF
Hasan YÜKSEL
 
Sayı 7: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2012 Güz Çalışma Koşullarının Fiziksel - Psikolojik Sağlık Belirtileri ve İş Kazaları ile İlişkisi: Mermer Çalışanları Örneği - The Relationships Among Working Conditions Physical/Psychological Symptoms and Occupational Accidents: Marble Workers Case Öz   PDF
Selahattin KANTEN
 
Sayı 6: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2012 Bahar Çin ve Rusya Federasyonu'nun Perspektifinden Şanghay İşbirliği Örgütü Öz   PDF
Esme ÖZDAŞLI
 
Sayı 17: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016 Aralık Çocuğu Okul Öncesi Eğitime Devam Eden Ailelerde Televizyon İzleme Sürelerinin İncelenmesi Analysis Of Television Watching Duration In The Families Whose Children Receive Pre-School Education Öz   PDF
Perihan ÜNÜVAR, Fatma ÇALIŞANDEMİR, Ezgi POYRAZ
 
Sayı 7: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2012 Güz Çocuklar İçin Güvenli İnternet: Güvenli İnternet Hizmeti ve Ebeveyn Görüşleri Üzerine Bir Araştırma - Safe Internet For Children: A Study on Safe Internet Service and Parental Views Öz   PDF
Mustafa DEMİREL, Muhsin YÖRÜK, Okan ÖZKAN
 
Sayı 13: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2015 Aralık Çocukların Tüketici Olarak Sosyalleşme Sürecinde TV Reklamlarının ve Ailenin Rolü Hakkında Teorik Bir Çalışma - A Theoretical Study About The Role of The Television Advertisements and Family in The Process of Socialization of Children as Consumer Öz   PDF
Nil Esra DAL, Veysel DAL
 
Sayı 1: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2009 Güz Coğrafya Öğretiminde Kullanılabilecek Doğa İçin Söylenmiş Türk ve Türkmen Atasözleri Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
Kamile GÜLÜM
 
Sayı:14 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016 Mart Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri İle Elektronik Belge Yönetim Sistemi Seçimi- Electronic Document Management System Selection With Multi-Criteria Decision Making Techniques Öz   PDF
Abdulkadir YALDIR, Leyla ÖZGÜR POLAT
 
Sayı 17: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016 Aralık Comparison of Julia and Matlab for Solving Vehicle Routing Problems-Araç Rotalama Problemlerinin Çözümünde Julia ve Matlab Kullanımının Karşılaştırılması Öz   PDF
Kenan KARAGÜL, Michael G. KAY, Sezai TOKAT
 
Sayı 10: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 Haziran Coso İç Kontrol Modelinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi: Bir Hastane Uygulaması - An Investigation of The Coso Internal Control Model With Structural Equation Modeling: A Hospital Case Öz   PDF
İsmail FATİH CEYHAN, Mehmet APAN
 
Sayı 1: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2009 Güz Czerny Op 299 30 Numaralı Etüde Yönelik Teknik ve Biçimsel Analiz Öz   PDF
Mehmet Kayhan KURTULDU
 
Sayı 12: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2015 Haziran Dala Vilayatınıñ Gazetı Sayfalarında İktisadî Meselelerle İlgili Çıkan Yazı ve Haberler-Articles and News Published On The Pages Of Dala Vilayatınıñ Gazetı That Are Related To Economic Issues Öz   PDF
Rıdvan ÇİTİL, Remzi BULUT
 
Sayı 3: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2010 Güz Deconstructing The Canon: MI As a Powerful Tool to Build Language Teachers' Competence Öz   PDF (English)   PDF
Ligia SARIVAN
 
Sayı:14 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016 Mart Demokrat Parti Döneminde (1950-1960) Tarım Politikaları Ve Etkileri-Agricultural Policies and Its Effects In Democrat Party Era (1950-1960) Öz   PDF
Zahide SUNGUR
 
Sayı 4: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2011 Bahar Dergi Kapağı, Yayın Kurulu ve İçindekiler Öz   PDF
(pdf formatında)
 
Sayı 2: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2010 Bahar Deşifre Şarkı Söyleme ve Koro Eğitimine Katkıları Öz   PDF
Sevan DENİZ NART
 
Sayı 17: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016 Aralık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Alan Dersleri Yeterliliklerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Evaluation of the Efficiency of Religious Culture and Moral Knowledge Field Courses According to Students’ Views Öz   PDF
İhsan ONAY, Yakup KESKİN
 
Sayı 4: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2011 Bahar Diş Süslemeleri Öz   PDF
Zehtiye Füsun YAŞAR, Ayla SEVİM EROL
 
Sayı 13: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2015 Aralık Dış Ticaret Hacmi İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Panel Eşbütünleşme Analiziyle Değerlendirilmesi: Bric Ülkeleri (1995-2013)-Evaluation Of The Relation Between The Volume Of Trade And The Growth By Using Panel Cointegration Analysis: B.C. Öz   PDF
Zekayi KAYA, Levent ŞAHİN
 
Sayı 2: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2010 Bahar Dolaylı ve Dolaysız Pekiştireç Kullanımının Öğrencilerin Piyano Çalma Tekniği Üzerindeki Etkileri Öz   PDF
Mehmet Kayhan KURTULDU
 
Sayı 17: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016 Aralık Dönüşümcü Ve Etkileşimci Liderlik Tarzlarının Bireysel Yenilikçiliğe Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma A Research On Determining The Effects Of Transformational And Transactional Leadership On Individual Innovativeness Öz   PDF
Faruk Kerem ŞENTÜRK, Mehmet DURAK, Ece YILMAZ, Tolga KABAN, Nesimi KÖK, Aynur BAŞ
 
Sayı:14 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016 Mart Duyguların Yönetilmesinin, İş Tatmini Ve Duygusal Tükenmişlik Düzeyi Üzerine Etkileri-The Effects of Managing Emotions On Job Satisfaction And Emotional Exhaustion Level Öz   PDF
Esra Burcu BULGURCU GÜREL, Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT
 
Sayı 12: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2015 Haziran Duygusal Emek Davranışlarının Tükenmişlik Ve İşten Ayrılma Niyeti İle İlişkisi: Yiyecek İçecek Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma-Emotıonal Labor, Burnout And Intentıon To Quıt Relatıonshıp: A Research On Food And Beverage Employees Öz   PDF
Halil KORKMAZ, Serdar SÜNNETÇİOĞLU, Mustafa KOYUNCU
 
Sayı 8: Sosyal Bİlimler Enstitüsü Dergisi 2013 Bahar Duygusal Emek Kavramı Çerçevesinde Sağlıkta Yeniden Yapılanma - The Concept Of Emotional Labour In Context Of Restructing Healthcare Öz   PDF
Esin KAYA, Ayşe TEKİN
 
Sayı:14 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016 Mart Duygusal Emek ve Kültür: Konaklama Sektöründe Karşılaştırmalı Bir Araştırma- Emotional Labor and Culture: A Comparative Research in the Hospitality Sector Öz   PDF
Işıl ARIKAN SALTIK, Tuncer ASUNAKUTLU
 
Sayı 17: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016 Aralık Düzey 2 Bölgelerinde Bölgesel Rekabet, Kültür Ve Kişi Başına Gayri Safi Katma Değer Açısından Beşeri Sermaye Yapısının Panel Veri Analizi İle Karşılaştırılması-Comparison Of The Structure Of Human Capital Through Regional Competitiveness, Cultural Structu Öz   PDF
Musa TÜRKOĞLU, Serdar YETİŞEN, Aykut SEZGİN
 
Sayı 11: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 Aralık Eğitim Çalışanlarının Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelemesi-Examination Of Reflective Thinking Styles Of Education Emloyees In Terms Of Some Variables Öz   PDF
Gizem SAYGILI, Songül TEHNELDERE
 
Sayı 5: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2011 Güz Eğitimde Öz-Düzenleme Öğretiminin Önemi Üzerine Bir Çalışma Öz   PDF
Alper ÇİLTAŞ
 
Sayı 17: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016 Aralık Elektronik Müziğin Gelişimi Ve Türk Bestecilerin Elektronik Müziğe Katkıları Evolution Of Electronic Music And The Contributions Of Turkish Composers To Electronic Music Öz   PDF
Kadri Yılmaz ERDAL
 
Sayı 13: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2015 Aralık Engelli Turizmi: Antalya İlindeki Dört Ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma - Handicapped Tourism ? A Research In Four -Star And Five -Star Hotels Of Antalya Öz   PDF
Gülay BULGAN, İlker Hüseyin ÇARIKÇI
 
Sayı 7: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2012 Güz Erek Dilin Dilbilgisi Öğretimine Kavram-Temelli Bir Yaklaşım: Anadil Destekli Dil Öğrenme - A Concept-Based Approach To L2 Grammar Instruction: L1-Assisted Language Learning Öz   PDF
Meliha R. ŞİMŞEK
 
Sayı 17: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016 Aralık Erken Çocukluk Döneminde Görülen Problem Davranışlar: Öğretmenlerin Değerlendirmesi -Problem Behaviours Seen In Early Childhood: The Teachers’ Consideration Öz   PDF
Fatma Ebru İKİZ, Bahar METE OTLU, Deniz EKİNCİ VURAL
 
Sayı 13: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2015 Aralık Evaluation Methods For Fiscal Decentralization - Mali Yerelleşme Değerlendirme Yöntemleri Öz   PDF
Neringa SLAVINSKAITE, Teodora G. DİNOVA, Hakan KIRBAŞ
 
Sayı 5: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2011 Güz Evli Kişilerde Gestalt Temas Biçimleri ve Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Öz   PDF
Behire KUYUMCU
 
Sayı 13: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2015 Aralık Firdevsî-İ Rumî, Hayatı Ve Eserleri Hakkında Yeni Bilgiler - Firdevsî-İ Rumî, Life And Works About New Information Öz   PDF
Himmet BÜKE
 
Sayı 3: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2010 Güz From The Dynamic Infrastructure of Mind to the Multiple İntelligences Profile: A Challenge for Curriculum Design Öz   PDF (English)   PDF
Florence Mihaela SINGER
 
Sayı 10: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 Haziran Gagauz Türkçesi Ve Türkiye Türkçesi Arasındaki Yalancı Eşdeğerler - False Friends Between Gagauz Turkish And Turkey Turkish Öz   PDF
Himmet BÜKE
 
Sayı 9: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 Güz Geleneksel Aşk Anlatılarının Millî Mücadele Konulu Romanlarda İşlevi - The Function Of Traditional Love Narratives In The Novels On National Struggle Öz   PDF
Gökhan TUNÇ
 
Sayı 17: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016 Aralık Geleneksel Gaziantep Mutfağının Kuşaklararası Bilinirliğine Yönelik Bir Araştırma - A Research Attended For Intergeneration Unity Of Traditional Gaziantep Cuisine Öz   PDF
İbrahim GİRİTLİOĞLU, Barış ARMUTCU, Mehmet DÜZGÜN
 
Sayı 15: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016 Haziran Gelişmekte Olan Ülkelerin Cds Primleri İle Hisse Senetleri Ve Döviz Kurları Arasındaki Kointegrasyon İlişkisi A Coıntegratıon Analysis Between Cds Premiums, Stock Indexes And Exchange Rates In Emerging Countries Öz   PDF
Çağatay BAŞARIR, Murat KETEN
 
Sayı 15: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016 Haziran Genç Tüketicilerin Yeşil Tüketim Davranışı: Uluslararası Algı Farklılıkları - Green Purchase Behavior Of Young Consumers: International Perception Differences Öz   PDF
İsmail DÜLGEROĞLU, Oğuz BAŞOL, Rüveyda ÖZTÜRK BAŞOL
 
Sayı 2: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2010 Bahar Genel Gelişim Sürecinde Müziksel Gelişim Öz   PDF
Gökhan ÖZDEMİR, Gökay YILDIZ
 
Sayı:14 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016 Mart Girişimci Pazarlama: Kavramsal Bir Çalışma- Entrepreneurial Marketing: A Conceptual Study Öz   PDF
Nil Esra DAL, Veysel DAL
 
Sayı 8: Sosyal Bİlimler Enstitüsü Dergisi 2013 Bahar Girmeler Mağarası-Lykia'da Bir Kalkolitik Dönem Yerleşimi - Girmeler Cave - A Chalcolithic Settlement In Lycia Öz   PDF
Ralf BECKS, Bilge Ayça POLAT BECKS
 
Sayı 11: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 Aralık Global Perspektifle Türkiye de Medikal Turizm Yönetimi-On Behalf Of Global Perspective, Medical Tourism Management In Turkey Öz   PDF
Ali CAN, Hakan BAYRAKTAROĞLU, Hilmi ATALIÇ
 
Sayı 16: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016-Eylül Göller Bölgesindeki Yerel Halkın Sosyo-Demografik Özelliklerinin Turizm Alışkanlıkları Üzerindeki Etkisi-Socio-Demographic Factors Of Local People In The Lakes Region And Its Investigation Of Holiday Habits Öz   PDF
Gonca Manap DAVRAS
 
Sayı 17: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016 Aralık Grupla Psikolojik Danışmada Şiir Kullanımının Üniversite Öğrencilerinin Onay Bağımlılık Düzeylerine Etkisi - The Effect Of Using Poetry In Group Counseling On The Approval Dependence Levels Of University Students Öz   PDF
Ersun ÇIPLAK
 
Sayı:14 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016 Mart Gümrük Denetimi∗ : Türkiye Uygulamalarının Analizi - Customs Audit: Analysies Of Turkey Practices Öz   PDF
Erkan Mustafa ÜYÜMEZ, Raşit GÜLTEKİN
 
Sayı 16: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016-Eylül Gündemdeki Liderlik Konuları: Journal Of Organizational Behavior Dergisinde Bibliyometrik Bir Analiz (2010-2015)- Leadership Issues On The Agenda: A Bibliometric Analysis In Journal Of Organizational Behavior (2010-2015) Öz   PDF
Ali Murat ALPARSLAN, Nisa EKŞİLİ
 
Sayı 13: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2015 Aralık Güzel Sanatlar Ve Spor Liselerinde Kullanılan Bireysel Ses Eğitimi Ders Kitabının İşlevselliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri - Teachers' Views About The Functionality Of The Vocal Education Course Book Used At Fine Arts And Sports High Schools Öz   PDF
Gülşah BAŞARAN TANRIÖVER, Ebru TEMİZ
 
Sayı 5: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2011 Güz Hanehalkının Eğitim Harcamalarını Etkileyen Etmenler: Kuramsal Bir Çalışma Öz   PDF
Hüseyin YOLCU
 
Sayı:14 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016 Mart Hastaların Hekimlere Duydukları Güveni Etkileyen Faktörlerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma: Isparta İli Örneği-An Investigation On Factors Affecting The Confidence of Patients to Physicians: A Research In Isparta Öz   PDF
Emrah GÜLCEMAL, Belma KEKLİK
 
Sayı 12: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2015 Haziran Hastanelerde Taşeron İşçilik Maliyet Kontrolü (Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi Örneği)-Cost Control Of The Contract Labour At Hospitals (Instance Of Afyon Kocatepe University Hospital) Öz   PDF
Mustafa KÜÇÜKİLHAN, Berfu İLTER, Abdullah AKCANLI
 
Sayı 17: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016 Aralık Hile Riskinin Tayini İçin Kanıtsal Ağ Kullanımı: Enron Vakası Uygulaması -Use Of Evidential Framework For Fraud Risk: An Application Of Enron Case Öz   PDF
Alper KARAVARDAR
 
Sayı 4: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2011 Bahar How Students Perceive the Math Teacher? Öz   PDF   PDF (English)
Gönül GÜNEŞ, Tuba GÖKÇEK
 
Sayı 15: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016 Haziran İflasın Ertelenmesinde Borca Batıklık Bilançosunun Oluşturulması: Bir Uygulama - Creating A Balance Sheet Of Insolvency In Postponing Bankruptcy: An Application Öz   PDF
Ferhat BİTLİSLİ, Tayfun YILMAZ
 
Sayı 17: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016 Aralık İklim Değişikliğinin Tarım Üzerindeki Etkileri Ve Denizyolu Tarımsal Ürün Taşımacılığına Yansımaları Effects Of Climate Change On Agriculture And Its Reflection On Agricultural Maritime Transportation Öz   PDF
Remzi FIŞKIN, Yusuf ZORBA
 
Sayı 3: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2010 Güz İktisadi Kalkınma Sürecinde Beşeri Sermayeye İlişkin Bir İnceleme Öz   PDF
Muhammed KARATAŞ, Eda ÇANKAYA
 
Sayı 7: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2012 Güz İnovasyon Odaklı Faaliyetlerin Firma Performansına Etkisinin Veri Zarflama Analizi İle Belirlenmesi; İMKB Üzerine Bir Araştırma - Determination of Innovation Based Activities on Firm Performance Via Data Envelopment Analysis; A research on ISE Öz   PDF
Hüseyin ÇİÇEK, Osman Kürşat ONAT
 
Sayı 12: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2015 Haziran İnternet Bağımlılığı ile İnternetten Alışveriş İlişkisi Üzerine Bir İncelenme; Üniversite Öğrencileri Uygulaması-An Investigation of the Relationship Between Internet Addiction and Online Shopping; a Case of University Students Öz   PDF
Yüksel KÖKSAL
 
Sayı 12: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2015 Haziran İnternet ve Sosyal Ağların Siyasal Katılım Üzerine Etkisi- SDÜ Örnek Olayı-The Impact of the Internet and Social Networks on Political Participation-The Case of SDU Öz   PDF
Hamza Bahadır ESER, Ömer GÜLER
 
Sayı 12: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2015 Haziran İran İslam Cumhuriyetinin Hükümet Sistemi-Governmental System The Islamic Republic Of Iran Öz   PDF
Erdal Nematollah FANİD
 
Sayı 11: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 Aralık İş Tatmini Ve Demografik Özellikler Arasındaki İlişkiler: Su Ürünleri İşletmeleri Çalışanları Üzerinde Bir İnceleme-The Relationships Between Job Satisfaction And Demographic Characteristics: An Examination On Fisheries And Aquaculture Employees Öz   PDF
Ahmet AYDIN, Mehmet ÖZMEN, Ömer Akgün TEKİN
 
Sayı 15: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016 Haziran İşgörenlerin Örgütsel Adalet Algılamalarının İş Tatminleri Üzerindeki Etkisi: Alanya’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama- Employees' Organizational Justice Perceptıon's Impact On Job Satisfaction: A Study On Five Star Hotels in Alanya Öz   PDF
Burçin Cevdet ÇETİNSÖZ, Mithat TURHAN
 
Toplam 294 ögeden 1 - 100 arası 1 2 3 > >> 


-Yazarlarımızın dergimize makale gönderirken ilk dosyayı (makale dosyasını) yazar bilgileri olmadan (isimsiz), daha sonraki adımda ise sadece yazar bilgilerini ek dosya halinde sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Dosyalar Word formatında olmalıdır. 

 

Dergimiz Dergipark'ın yeni portalı üzerinden yayın hayatına devam etmektedir. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


http://dergipark.gov.tr/makusobed 

 

 

 

 

***Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Uluslararası Hakemli bir dergidir.

 

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin Tarandığı İndeksler

ASOS INDEX, OAJI, INDEX COPERNICUS, EBSCO, Scientific Indexing Services, ResearchBib

Dergimiz ULAKBİM tarafından izlenmektedir

 

 

İletişim:0248 213 31 65