Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi

819.357 520.718

1989 yılından beri yayınlanan Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi; eğitim bilimleri alanının bütün alt başlıkları ile ilgili nicel ve nitel araştırmalar veya her iki yöntemin birlikte kullanıldığı araştırmalar başta olmak üzere derleme, çeviri ve özgün yazılara yer veren hakemli bir dergidir.


Dergi ana sayfa görseli

Cilt 43, Sayı 43 (2016)

İçindekiler

Makaleler

Öğretmen Adayları ve Öğretim Elemanlarının Türk Eğitim Sistemindeki Bologna Sürecine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi: Hacettepe Üniversitesi Örneği PDF
Şenay Özen ALTINKAYNAK, Hatice UYSAL, Berrin AKMAN, Mine Canan DURMUŞOĞLU
Sınıf Öğretmenlerinin Program Geliştirme Yeterliklerine İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi PDF
Gökhan BAŞ
Eğitim Müfettişlerinin Tercih Ettikleri Denetim Stillerinin Kontrol Odağına Göre Karşılaştırılması PDF
Canan ÇETİNKANAT, Mesut SAĞNAK
Topolojinin İlkokul, Ortaokul ve Lise Matematik Dersi Öğretim Programlarında Ele Alınmasının Tartışılması PDF
Ali DELİCE, K. Gizem KARAASLAN
Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Grupla Psikolojik Danışma Uygulamasının 8. Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısına Etkisi PDF
İbrahim DEMİRCİ, Seval ERDEN
Grafik Tasarımda Anlam Bağlantılarının Kurulmasına İlişkin Program Önerisi PDF
Meyrem DEVECİ, Erol BULUT
Öğretmenlerin Değişime Hazır Olma Durumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi PDF
Faruk LEVENT
Rehber Materyallerin Öğrencilerin Kavramsal Anlamaları Üzerine Etkisi: “Isının Yayılma Yolları” Örneği PDF
Sibel Er NAS, Salih ÇEPNİ
Lise Öğrencilerinde Kendilik İmgesinin Okul Başarısına Etkisi PDF
Mehtap YILDIRIM
Okullarda Psikolojik Danışma: Tüm Öğrencilere Cevap Veren Kapsamlı Hizmet Programları PDF
Duygu DİNÇER


Dergimiz aşağıdaki indekslerce taranmaktadır:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dergimiz yakında aşağıdaki indekslerce de taranacaktır:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------