Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi

80.749 61.139

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Türk merkezli oluşumları tarihselden moderne, başta kültürün aslî ve vazgeçilmez unsuru dil olmak üzere, tarih, coğrafya, sanat tarihi, bilgi-belge, arkeoloji, antropoloji ve uluslararası ilişkiler gibi bilim dallarıyla disiplinler arası bir yaklaşımla inceleyerek, ortaya çıkan çalışmaları bilim dünyasına kazandırmayı temel ilke olarak benimseyen 6 aylık hakemli bir dergidir.

Duyurular

 
Duyuru yok
 
Diğer duyurular

Cilt 1, Sayı 2 (2014)

İçindekiler

Makaleler

Önemli Bir Tarihî Kaynak Olarak İstahrî'nin Mesâlik el-Memâlik İsimli Eseri / al-Istakhri's Masâlik al-Mamâlik as an Important Historical Source PDF
Revşen Hudayberganov
Selçukluların Şahmelik ile Macerası ve Harezm'i Fethi / The Conquest of Khwarezm and the Adventure of Saldjukids with Shahmalik PDF
Ergin Ayan
Büyük Selçuklu Sultanlarına Ait Farsça Şiirler / Persian Poems of Saljuq Sultans PDF
Osman Gazi Özgüdenli
Katavân Savaşı'nda Karlukların Rolü / The Role of Karluks in the Battle of Qatawān PDF
Hüseyin Salman
Mosul & Aleppo Governor Imad ad-Din Zengi's Fight against the Crusaders / Musul ve Haleb Valisi İmâdeddin Zengi'nin Haçlılarla Mücadelesi PDF
Birsel Küçüksipahioğlu
Birinci Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri'nin İstanbul'a Yönelik Hava Taarruzları / Air Strikes of the Allied Powers Directed İstanbul at the World War I PDF
Mustafa Selçuk
Tarihsel Olgu ve Anlatı Stratejileri: Günlük Yazımından Tarih Yazımına “Bir” Gözlemcinin Çanakkale Savaşlarına “Birden Çok” Tanıklığı / Historical Facts and Narrative Strategies: “One” Observer’s “Multiple” Testimonies to the Gallipoli War from Diary to H PDF
Mustafa Göleç
Oryantalistlerin Buluşma Noktası Olarak İstanbul: Üç Oryantalist'in Gözünde Doğu / İstanbul as a Meeting Point of Orientalism and Orientalists PDF
Zekeriya Kurşun
Mirza Abdürrahim Talibov'un Serüveni / The Adventure of Mirza Abdurrahim Talibov PDF
Mehdi Genceli
Türk Basınında Türkistanlı Ceditçilerin Kültürel Faaliyetleri (1910-1914) / The Cultural Activities of Turkistani Jadids in Turkish Press (1910-1914) PDF
Ahmet Kanlıdere
Türk Romanında İmparatorluğun Çöküşünün Bir Sembolü Olarak Konak ve I. Cihan Harbinin Bu Çöküşe Etkileri / Mansion as a Symbol of the Fall of Ottoman Empire in Turkish Novel and Influences of the World War I to This Fall PDF
Mustafa Dere
Yakup Kadri'nin Yaban Romanında Aydın-Halk Kopukluğu / Disconnection between Intellectuals and Community Theme in the Yakup Kadri’s Yaban Novel PDF
Acar Sevim
Zerdüşt Muamması / The Zoroastrian Dilemma (Jussi Aro) PDF
Esko Naskali
Gazzâlî'nin Nasîhatü'l-Mülûk'unda Saltanat Teorisi / The Theory of Kingship in the Nasīhat ul-Mulūk of Ghāzalī (Ann K. S. Lambton) PDF
Seyfi Say
Taclu Hanum: Çaldıran Savaşında Osmanlılar Tarafından Esir Alındı mı Alınmadı mı? / Tājlū Khānum: Was She Captured by the Ottomans at The Battle of Chāldırān, or Not? (Roger M. Savory) PDF
Osman Gazi Özgüdenli
Muhtasar Tarih-i Kırgıziya I: Transkripsiyonlu Metin-Aktarma / Muhtasar Tarih-i Kırgıziya I: Transcribed Text-Translation PDF
Salih Mehmet Arçın
Avukat Mairuce Garçon’un 27 Mayıs Darbesi Mütalaası / Jurist Maurice Garçon’s Report on Legal Proceedings after the 27Th May 1960 Military Coup PDF
Emine Gürsoy Naskali
Profesör Sergey Grigoryeviç Klyaştornıy Vefat Etti (04 Şubat 1928-21 Eylül 2014) PDF
Özlem Deniz Yılmaz
Târîh-i Âl-i Selçuk (Anonim Selçuknâme), Tercüme ve notlar Halil İbrahim Gök - Fahrettin Coşguner, Atıf Yayınları, Ankara 2014, (ISBN: 978-605-4733-32-3), 166s. PDF
Umut Kansoy
İbn Bîbî, Selçuknâme, trc. Mükrimin Halil Yinanç, haz. Refet Yinanç - Ömer Özkan, Kitabevi, İstanbul 2007, (ISBN: 978-975-91-7330-2), XI+275s. PDF
Suat Kaymak
Yazıcızâde ‘Alî, Selçuk-nâme -İndeksli Tıpkıbasım-, Hazırlayan Abdullah Bakır, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2014, (ISBN: 978-975-16-2928-9), VIII, 101 sayfa, 454 varak. PDF
İbrahim Duman
Joseph von Hammer, Kırım Hanlığı Tarihi, çev. Seyfi Say, İnsan Yayınları, İstanbul 2013, (ISBN: 978-975-5746-74-6), 197s. PDF
Fatih Gürcan
Tsentralnaya aziya v sostave rossiyskoy imperii [Rus İmparatorluğu Terkibinde Merkezi Asya], Pod.Red. S. N. Abaşin, D. Y. Arapov, N. Y. Bekmahanova, Novoye Literaturnoye Obozreniye, Moskva 2008, 464s. PDF
Hatice Bozkurt Kerimova
Doğan Kuban, Cennetin Kapıları: Divriği Ulucamisi ve Şifahanesi’nde Hürremşah’ın Yontu Sanatı, Gates of Paradise: The Sculpture of Hürremşah at Divriği Ulucami and Şifahane, Yem Yayınları, İstanbul, 2010, 173s., 63 illüstrasyon, 1 harita. PDF
Leyla Yıldız


ISSN: 2148-6743