Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi

159.217 71.414

Sayı 7

İçindekiler

Makaleler

CÜMLEDEN DESTUR İSTEYİP BAĞA HOŞÇA GİRİŞ: KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN’IN OĞLU “ŞEHZÂDELER GÜZİDESİ BAHTSIZ MEHMED” İN MANZUM HİKAYESİ PDF
Serdar ÖZGÜLDÜR
DEMOKRASİNİN SAYILARLA SINAVI: SEÇİM SİSTEMLERİ PDF
Prof. Dr. Ali AKYILDIZ
AB TEMEL HAKLAR ŞARTININ AB HUKUKU İLE İLİŞKİSİ PDF
Prof. Dr. Ayşe Füsun ARSAVA
MÜFETTİŞLERİN HAZIRLADIKLARI DİSİPLİN SORUŞTURMA RAPORLARINDAN DOLAYI SORUMLU TUTULABİLİRLİĞİ SORUNU PDF
Prof. Dr. Ender Ethem ATAY
SAVUNMA HAKKI KAPSAMINDA VERGİ İNCELEME VE VERGİ TEKNİĞİ RAPORLARININ MÜKELLEFLERE TEBLİĞİ PDF
İsa AYDEMİR
CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN İSTİNAFIN DEĞERLERİ ve BUNLARIN SAĞLANABİLİRLİK KOŞULLARI PDF
Doç. Dr. Yusuf Solmaz BALO
FİKİR VE SANAT ESERLERİ KAPSAMINDA BANDROL SUÇLARI PDF
Dr. Yusuf BAŞLAR
ZORUNLU GEÇİT DAVALARINDA GÖREV SORUNU PDF
Dr. Alaattin BÜK
HUKUKA UYGUNLUK NEDENİ OLARAK HABER VERME HAKKI PDF
Dr. Ayvaz CEBRE
KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA İMAR HUKUKUNA HÂKİM OLAN TEMEL İLKELER PDF
Zeynep AKKAŞ ÇAĞLAR
AYIPLI HİZMETTEN DOĞAN SORUMLULUK VE SEÇİMLİK HAKLAR PDF
Av. Hasan Can ÇAĞLAYAN
HUKUKUMUZDA KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ KAVRAMI VE KISTASLARI PDF
Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ PERSONELİNİN HUKUKİ STATÜSÜ PDF
Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN
UYAP ADLİ KOLLUK BİLİŞİM SİSTEMİNİN YARGILAMA SÜRECİNE SAĞLAYACAĞI FAYDALAR PDF
Dr. Ali Rıza ÇAM
1982 ANAYASASI’NIN HÜKÜMET SİSTEMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Mahmut ÇEKİÇ
MAHKEMEYE ERİŞİM HAKKI KAPSAMINDA İDARİ YARGIDA ISLAH PDF
İbrahim ÇINAR
TÜRK CEZA HUKUKUNDA MAHSUP KURUMU PDF
Dr. Hasan DURSUN
MEVZUAT VE ANTLAŞMALAR KAPSAMINDA ÇOCUKLARIN ULUSLARARASI KORUNMASI PDF
Prof. Dr. Nuray EKŞİ
VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜM YOLLARINDAN UZLAŞMA PDF
Mustafa GÜLTEKİN
HUKUKSAL MUHAKEMENİN TEMEL PARADİGMASI OLARAK EVRENSEL HUKUK DEĞERLERİ VE İLKELERİ NASIL İŞLEVSELLEŞTİRİLEBİLİR PDF
Prof. Dr. Ahmet GÜRBÜZ
ÇAĞDAŞ CEZA HUKUKUNUN EVRENSEL İLKELERİNİN KABAHAT TÜRÜNDEN EYLEMLER ALANINDAKİ BOYUTLARI PDF
Prof. Dr. Kayıhan İÇEL
DANIŞTAY İÇTİHATLARINDA HÜKÜMET TASARRUFU TEORİSİNDEN DEVLETİN HÜKÜMRANLIK / EGEMENLİK HAKKI TEORİSİNE PDF
Prof. Dr. Cemil KAYA
THE ISSUE OF BINDING VALUE OF PRECEDENT CASES IN THE CASE-LAW OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS PDF PDF (English)
Dr. Bahadır KILINÇ
HATALI TIBBİ UYGULAMA (MEDİKAL MALPRAKTİS) İDDİALARINDA OTOPSİNİN ÖNEMİ PDF
Prof. Dr. Ahmet Nezih KÖK
BÖLGELİ DEVLET VE FEDERAL DEVLET MUKAYESESİ: İSPANYA VE FEDERAL ALMANYA ÖRNEĞİ PDF
Prof. Dr. Yüksel METİN, Arş. Gör. Burak ERECE
6701 SAYILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU KANUNU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME-I PDF
Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ, Doç. Dr. Bayram KESKİN, Yrd. Doç. Dr. Yusuf DENİZ
GEMİ KİRA SÖZLEŞMESİNİN BENZER SÖZLEŞMELERLE KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Av. Dr. Salih ÖNDER
SOYADI KAVRAMI VE KÜÇÜKLERİN SOYADI İLE VELAYET HAKKI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YARGI KARARLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Mehmet Gökhan PEHLİVAN
TERÖRLE “BAĞLANTILI” SÖYLEM VEYA EYLEMLER KAPSAMINDA İFADE HÜRRİYETİNİN SINIRLARI PDF
Yrd. Doç. Dr. Musa SAĞLAM
KAZA, SİHAM-I KAZADAN NASIL KURTARILABİLİR? (Yargı Teşkilâtı, Eleştiri Oklarından Nasıl Kurtarılabilir?) PDF
Prof. Dr. Ali ŞAFAK
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ’NE GÖRE HÂKİM VE SAVCILARIN İFADE HÜRRİYETİ PDF
Mahmut ŞEN
İDARİ YARGIDA İTİRAZ VE İSTİNAF KANUN YOLLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Mehmet ŞİMŞEK
ÇELİŞKİLİ YARGI KARARLARININ ADİL YARGILANMA HAKKI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Okan TAŞDELEN
CEZA YARGILAMASINDA GÖREVSİZLİK KARARLARI VE BUNUN YARGILAMA SÜRELERİNE ETKİSİ PDF
Doç. Dr. Mustafa TAŞKIN
YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUN’NUN YASAL BELİRLİLİK İLKESİ KONUSUNDA TÜRK UYGULAMASINA KATKISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME PDF
Yrd. Doç. Dr. Lami Bertan TOKUZLU
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARINDA YARGILAMA SÜRECİNDEKİ SON GELİŞMELER PDF
Erhan TUTAL
THE NEED FOR A NEW THEORY ON INTERNATIONAL LAW PDF (English)
Emre YAVAŞ
RESMİ VASİYETNAMEDE DÜZENLEME ŞEKLİ (OKUMA YAZMA BİLEN VE BİLMEYENLERİN VASİYETNAME DÜZENLEME ŞEKİLLERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLAR BAĞLAMINDA MK. MADDE 534 ve 535’İN DEĞERLENDİRİLMESİ) PDF
Prof. Dr. Cevdet YAVUZ, Doç. Dr. Murat TOPUZ
ASKERİ CEZA YARGISINDA KOMUTANIN YETKİSİ VE YARGILAMAYA ETKİSİ PDF
Dr. Ufuk YEŞİL
İMAR HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN MÜLKİYET HAKKI SINIRLANDIRMALARI ÖZELİNDE, TÜRK HUKUK SİSTEMİ İÇİNDE MÜLKİYET HAKKININ SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR PDF
Birgül YİĞİT


ISSN: 2147-8376