Gönderiler

Çevrimiçi gönderiler

Medical Genetics için bir kullanıcı kaydınız var mı?
GİRİŞE GİDİNİZ

Kullanıcı adı / şifresine ihtiyacınız var mı?
KAYIT SAYFASINA GİDİNİZ

Çevrim içi gönderi yapmak ve güncel gönderilerin durumunu görmek için kayıt yaptırmanız ve oturum açmanız gerekmektedir.

 

Yazar rehberi

Medical Genetics, Tıbbi Genetik Derneği'nin resmi yayın organıdır. Tıbbi Genetik alanındaki orijinal klinik araştırmaları, olgu sunumlarını, derlemeleri, editöre mektupları ve diğer bilimsel yazıları yayınlar. Yayın dili İngilizce ve Türkçedir. 


Editöryal Politika

Medical Genetics hakemli bir dergi olup amacı Tıbbi Genetik alanında mükemmeliyete ulaşmayı hedeflemektedir. Dergi editoryal kurulu International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), European Association of Science Editors (EASE) ve Committee on Publication Ethics (COPE) kılavuzlarına uygun hareket etmeyi benimsemektedir. Dergi yüksek editoryal ve etik standartlara bağlı kalmayı taahhüt eder. 

Dergiye gönderilen tüm taslaklar bilimsel katkı, özgünlük ve içerik açısından bilimsel kurul tarafından incelenir. Verilerin doğruluğundan ve orjinalliğinden yazarlar sorumludurlar. Dergi, taslağın dili ve grameri konusunda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Taslak uygun görülürse ilgili yazara revize edilmesi için geri gönderilir. Yayınlanmış olan makale derginin mülkiyetindedir ve yayım hakları dergiye geçer. Daha önce herhangi bir şekilde makale olarak yayınlanmış hiçbir taslak dergide yayınlanmak için kabul edilmez. Yazarlar göndermiş oldukları taslağı başka bir dergiye aynı anda gönderemezler. Taslaktaki tüm değişiklikler yazar ve yayımcının yazılı izni alındıktan sonra yapılır.


Yayın Gönderimi

Medical Genetics Tıbbi Genetik alanındaki özgün klinik araştırmaları, olgu sunumlarını, derlemeleri, editöre mektupları ve diğer bilimsel içerikleri yayınlar. Dergi TÜBİTAK DergiPark alt yapısında kurulu olup makale http://dergipark.ulakbim.gov.tr/medgenet/ ve http://www.medgenet.com adresi üzerinden ücretsiz olarak araştırmacıların ve okuyucuların erişimine açıktır.

Yazarlar, taslaklarını gönderirken http://dergipark.ulakbim.gov.tr/medgenet adresini kullanmaları gerekmektedir. Makale kabul ve değerlendirme bu sistem üzerinden online olarak yapılmaktadır. TÜBİTAK DergiPark alt yapısında kurulu olan sistem sayesinde yayınlar doğrudan TÜBİTAK'ın kullandığı tüm dergi sistemlerine dahil olmaktadır. Sistem dışı yollardan gönderilen yazılar değerlendirme sürecine alınmayacaktır.

Yazarlar sistem üzerinden yolladıkları taslakları uygun çalışma altbaşlığında sunmalıdırlar. Ayrıca yazarların sistem üzerinden yazı gönderimi yapmaları bilimsel araştırma ve makale yazımında belirlenmiş uluslararası standartlara ve önerilere uyulduğunu kabul ettikleri anlamına gelir. 

Editör dergi formatına uygun olamayan veya istenilen formatta sunulmamış olan taslakları reddetme hakkını saklı tutar. Yazarlar bu şartların doğru ve tam olarak yerine getirilmesinden sorumludur. Yazarlar çalışmada kullanılan tüm verileri hazır ve eksiksiz bulundurmaktan ve istendiği takdirde bu verileri dergiye sunmaktan sorumludurlar.

Çıkar Çatışması
Çalışmalarının finansal destek veya sponsorlukları yazarlar tarafından belirtilmesi zorunludur. Belirtilmeyen durumlardan dergi sorumlu tutulamaz. Ayrıca yazarlar potansiyel çıkar ilişkilerini belirtmek zorundadırlar.

Telif Hakları
Yazarlar, yolladıkları taslakların Medical Genetics'te yayımlanması için kabul aldıktan sonra, tüm telif hakları dergiye devretmiş sayılırlar. Telif hakları makalenin kısmen veya tümüyle, tüm ülkelerde ve dillerde tercüme edilmesini ve istendiğinde herhangi bir yayım ortamında yayınlanmasını içerir.

Kapak Mektubu (Cover Letter)
İletişimci yazar, çalışmanın ismini, tüm yazarların çalışmaya katkı sağladığını açıklayan ve iletişimci yazarın imzaladığı, mevcut çalışmanın herhangi bir dergide yayınlanmak üzere değerlendirilmekte olmadığını belirten bir 'kapak mektubu' göndermelidir. Taslaktaki herhangi bir ögenin her hangi bir yerde yayınlanmış veya yayınlanması planlanmışsa bu kısımda belirtilmelidir. Yazarların çalışmalarını değerlendirmesini istemedikleri hakemleri de ayrıca nedeni ile birlikte kapak mektubunda editöre iletmeleri istenir. Tüm bunlar değerlendirme süreciyle ilgili yazarın da görüşlerinin alındığı öneri ve temel fikir niteliğindedir, hakem beilrlenmesinde nihai karar, çift kör değerlendirme sürecini etkilemeyecek şekilde editöryal kurul değerlendirmesi sonrasında verilmektedir.

Başlık Sayfası
Başlık sayfası taslaktan ayrı olarak gönderilmelidir. Taslağın başlığını, yazarların isimlerini, yazarların bağlı oldukları kurumları ve unvanlarını, eğer varsa çalışmanın kaynaklarını ve 50 karakterden daha fazla olmayacak şekilde başlık altı cümlesini (Running Title) içermelidir. İletişim yazarının kimliği, adresi, telefon ve faks numarası ile e-posta adresi bu sayfada yer alır. Yazar isimleri bu kısımda yer almalı taslak belgesi içerisinde geçmemelidir.

Makale Taslağı 
Makale taslağı 'doc, docx' formatında A4 büyüklüğündeki sayfaya tek satır, 10 punto ve Times New Roman yazı şekliyle hazırlanmalıdır.

Klinik çalışmalar tablo ve figürler dahil olmak üzere 15 sayfayı, olgu sunumları ve kısa iletişimler 5 sayfayı geçmemelidir. Kısa iletişimlerde en fazla 1 resim ve 1 tablo kabul edilir. Makaleleri hazırlarken uluslararası yazım kurallarına ait bilgi için http://www.atifdizini.com/standarts/tr-index.html,

Tüm bilimsel çalışma taslakları başlık, ingilizce özet, giriş, materyal ve metod, bulgular, tartışma ve kaynaklar bölümlerini içermelidir.

Vaka sunumlarında başlık, ingilizce özet, olgu, tartışma ve kaynaklar olmalıdır. Derleme yazılarında ingilizce özet mutlaka bulunmalı giriş kısmı sonrasında derlenmiş yazı uygun alt başlıklarla yapılandırılmış .

İngilizce Abstract
Tüm taslaklarda yapılandırılmış bir özet bulunmalıdır ve İngilizce olmalıdır. Özet, çalışmanın amaç, metod, bulgular ve karar bölümlerini içermelidir. Klinik çalışmalarda 300 kelimeyi, diğer taslaklarda 150 kelimeyi aşmamalıdır.

Türkçe Özet
Tüm taslaklarda yapılandırılmış bir özet bulunmalıdır ve Türkçe olmalıdır. Özet, çalışmanın amaç, metod, bulgular ve karar bölümlerini içermelidir. Klinik çalışmalarda 300 kelimeyi, diğer taslaklarda 150 kelimeyi aşmamalıdır.

Anahtar Kelimeler
Özet bölümünün altında İngilizce, en fazla 5 adet olan anahtar kelimeler olmalıdır. Anahtar kelimeleri için ( http://www.nlm.nih.gov/mesh/) sitesinin önerileri dikkate alınmalıdır.

Giriş
Çalışmanın amacı ve nedenleri kesin olarak ortaya konmalı ve en öne çıkan kaynaklara atıf yapılmalıdır.

Materyal ve Metod
Çalışmanın planlanması, olgular, deney hayvanları, diğer materyaller, kontroller, metodoloji ve kullanılan istatistiksel yöntemler açıklanmalıdır. Normal hakemli incelemenin yanı sıra, randomize kontrollü çalışmalar profesyonel biyoistatistik uzmanlarınca da değerlendirmeye alınabilir. 'Taslakların hazırlanması' bölümünde yer alan ve çalışmanın cinsine göre uygun olan ifadeler bu bölümde yer alır.

Bulgular
İstatistiksel metodlarla desteklenmiş bulgular ayrıntılı olarak sunulmalıdır. Tablo ve şekiller metinde tekrarlanmamalı, metini desteklemelidir. Verilerin metinde veya tablo ve şekillerde tek seferde sunulması yeterlidir.

Vaka Sunumu
Fizik muayene, laboratuvar ve radyolojik bulgularının yanısıra özgeçmiş ve soygeçmiş hikayelerini içermelidir. Özellikle sunulmasını gerektiren nadir durumlara ayrıntılı bir şekilde yer verilmelidir.  

Tartışma
Bulguların önemi ve anlamı, bulgular bölümü tekrar edilmeden açıklanmalıdır. Öne sürülen kanaatler sadece çalışmadaki gerçeklere dayanmalıdır. Bulgular diğer çalışmaların bulguları ile kıyaslanabilir.

Kaynaklar
Taslakta kullanıldığı sıra ile '1' den başlayarak numaralandırılmalı ve metin içerisinde uygun yerlerde '( )' içinde belirtilmelidir.

Kaynak yazar sayısı 6'dan fazla olması halinde ilgili kaynağın orijinal diline göre "et al." veya "ve ark." şeklinde kısaltma yapılmalıdır.

Uluslararası kurallara uygun olarak kaynak yazım şekilleri için http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html adresinde yer alan kaynak stili ve formatları hakkındaki yönergeler takip edilmelidir. Dergi kısa adları ve ulusal dergilere atıf yapmak için http://www.atifdizini.com/journals/tr-index.html adresleri takip edilmelidir.

Kaynak verme örnekleri:
Makale: (1) Yazar A, Yazar B. Makale Başlığı. Dergi Adı. Yıl; Sayı: Sayı.

Kitap bölümü:
 (2) Yazar/lar A. Konu Başlığı. In: Kitap Editör/ler. Kitap Adı. Baskı. Baskı Yeri: Basımcı; Yıl. Sayfa.

Web sayfası:
 (3) British Medical Journal [Internet]. Stanford, CA: Stanford Univ; 2004 July 10-[cited 2004 Aug 12]; Available from http://bmj.bmjjournals.com/

Tablo ve Şekiller
Tablo ve şekiller metinde kullanıldıkları sıra ile numaralandırılmalıdırlar. Tablo ve şekillere metinde atıf yapıldığı kontrol edilmelidir. Tüm tablo ve şekiller ayrı ayrı sayfalarda gönderilmelidirler. Her tabloda açıklayıcı bir başlık olmalıdır. Tablonun içinde yatay veya dikey çizgiler yer almamalıdır. Tablodaki tüm kısaltmalar açıklanmalıdır. Tabloya ait açıklayıcı ek notlar, tablonun alt kısmına yazılmalıdır. Her şekilde açıklayıcı bir altyazı olmalıdır. Şekiller veya resimler en az 300 dpi büyüklüğünde olmalıdır. "*.tiff", "*.jpg" veya "*.pdf" formatında her biri ayrı sayfaya kaydedilmelidirler. Gönderilen fotoğraflarda kişinin kimliği belli oluyorsa, kimliği tanınmayacak şekilde değişiklik yapılmalı veya kişiden yazılı izin alındığı eklenmelidir. Başka bir yerde yayınlanmış bir resim kullanılıyorsa özgün kaynak belirtilmeli veya yayımcısından yazılı izin alınmış olmalıdır.

 

Makale Taslaklarının Gönderilmesi:
Tüm taslaklar http://dergipark.ulakbim.gov.tr/medgenet/ adresine gönderilecektir. Bu sistedışında gelen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır. Diğer soru ve ek bilgi için editör yardımcılarına başvurulabilir:

Revizyonlar
Taslaklar incelenmek amacıyla en az 2 adet ilgili hakeme gönderilir. Değerlendirilmiş taslağın yazarlarca revize edilme süresi en fazla 30 gündür. 30 günü geçen cevaplarda editör yayını reddetme hakkını saklı tutar. Hakemlerin tüm yorum istekleri karşılanmalıdır. Yazarlar sundukları veri ve kaynakların gerçekliğinden sorumludurlar. Bu konuda herhangi bir ispatlanmış gerçek dışılık tespit edilirse, editör makaleyi bilimsel literatürden geri çekme hakkını saklı tutar.

Kabul Edilen Makaleler
Kabul edilen makalelerin telif hakları Medical Genetics Yönetimine geçer ve editoryal kurul makaleyi her türlü ortamda yayınlama hakkına sahip olur.

 

Gönderi kontrol listesi

Başvuru sürecinde yazarlar gönderilerinin aşağıdaki listede bulunan tüm maddelere uygunluğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri gönderilecektir.

 1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (Yazar Rehberi'nde detaylı açıklama verimiştir).
 2. Gönderi dosyası OpenOffice, Microsoft Word, RTF veya WordPerfect dokümanı dosyası biçimindedir.
 3. Makale taslağında yazar/lar ve yazar/ları işaret eden herhangi bir içerik bulunmamaktadır. Yazar bilgileri Başlık Sayfasında sunulmuştur
 4. Makale taslağı 'doc, docx' formatında A4 büyüklüğündeki sayfaya tek satır, 10 punto ve Times New Roman yazı şekliyle hazırlanmıştır.

  Tüm şekil, resim ve tablolar Makale taslağıda son kısımda ve alt bilgileriyle beraber verilmiştir. Resimlerin kaliteli baskı yapılması için kopyaları ek dosya olarak gönderilmiştir. (Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla olur ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek, tek gönderebilirsiniz.)

 5. Taslakta kullanıldığı sıra ile '1' den başlayarak numaralandırılmalı ve metin içerisinde uygun yerlerde '( )' içinde belirtilmiştir.

  Yazar sayısı 6'dan fazla olan kaynaklarda kısaltma yapılmıştır.

  Taslaktaki kaynaklar şu şekilde sunulmuştur: (1) Yazar A, Yazar B. Makale Başlığı. Dergi Adı. Yıl; Sayı: Sayı.

   

 

Telif hakkı düzenlemesi

Bu dergide eserlerini yayımlayan yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş bulunmaktadır:

  1. Yazar eserin telif hakkını elinde tutar ve ilk yayımlama hakkını dergiye verir. Eser, yazarının belirtilmesi ve ilk yayımının bu dergide yapılması koşuluyla diğerleri tarafından paylaşılmasıına olanak veren Creative Commons Atrribution lisansı altında lisanslanır.
  2. Yazar, eserin dergide yayımlanmış versiyonunun tam yetki vermeden dağıtımı (örneğin, kurumsal bir veri bankasına gönderilmesi ya da bir kitapta yayımlanması) için ayrı sözleşme düzenlemeleri yapabilir.
  3. Yazarların eserlerini dergiye göndermeden önce ya da gönderi süreci devam ederken internet üzerinden (örneğin, kurumsal veri tabanında ya da kendi web sitelerinde) paylaşmaları teşvik edilir; bu, hem verimli fikir alışverişlerine hem de eserin daha erken ve daha çok atıf almasına yol açabilir (bakınız Açık Erişimin Etkisi).

 

Gizlilik beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmayacaktır.

 


ISSN: 2458-9160