Yayın politikası

Odak ve kapsam

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005 yılında yayın hayatına başlamıştır. 2012 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı halinde yayınlanmaktadır. Hakemli akademik bir dergi olan Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, eğitim teorilerine ve pratiklerine katkıda bulunmayı amaçlayan, ulusal/uluslararası düzeyde bilimsel niteliğe sahip, özgün araştırma makalelerine ve derlemelerine yer vermektedir. Dergi 2010 1. sayısından başlayarak e-dergi olarak yayınlanmaktadır.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, DergiPark sistemi üzerinden açık erişimde olduğundan, makale yollama, değerlendirme ve yayınlama süreçlerinde yazarlardan hiçbir ücret talep etmemektedir.

 

Bölüm politikaları

Makaleler

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş
 

Değerlendirme süreci

 

Derginin değerlendirme süreci elektronik olarak yapıldığından yazarlar, makale önerilerini, ÖRNEK ŞABLONA uygun düzenleyerek, yine DergiPark (OJS) üzerinden elektronik olarak göndermelidirler. Makale önerisi öncelikle alan uzmanı editöre yönlendirilir. Alan editörü makale önerisini biçim ve içerik yönünden ön değerlendirmeye aldıktan sonra, dergi sisteminde kayıtlı, doktora (PhD) derecesine sahip en az iki hakeme yönlendirir. 

Makale önerisi, yazar isimleri ve kimlik bilgileri olmayacak halde, 'Hakem Değerlendirme Formu' eklenerek değerlendirme sürecine alınır. Bu süreçte hakemlere en az 20 gün süre verilir. Hakemler makale önerisini olduğu haliyle kabul edebilir; küçük veya ayrıntılı düzeltme isteyebilir veya reddedebilirler. 

Daha ayrıntılı olarak, hakemler her makale için altı olası seçeneğe sahip olacaktır:

  1. Makalenin kabulü (herhangi bir düzeltmeye gerek olmadığında)
  2. Düzeltme sonrası kabul (hakem önerileri doğrultusunda düzeltmeler tamamlandığında)
  3. Gözden geçir ve yeniden başvur (düzeltmeler yapıldıktan sonra – makale önerisi için yeni bir hakem değerlendirme süreci başlatılır)
  4. Başka bir dergiye yönlendirme (makale önerisi başka bir derginin içeriğine daha uygunsa)
  5. Makale önerisini reddetme (makale önerisi dergi standartlarının altında ise)
  6. Yorumlara bakma (hakem yukarıdaki seçeneklerden birine karar veremediğinde)

Değerlendirme sonunda düzeltme alan çalışmalar hakem yorumları ile birlikte yazara yönlendirilir. Makale önerisi, iki hakemden 'yayınlanabilir' sonucunu aldığı taktirde yayınlanabilir duruma gelir; hakemlerden biri olumlu, biri olumsuz olduğunda, üçüncü hakeme yönlendirilir. Hakemlerin değerlendirmeleri çerçevesinde nihai karar yayın kurulu başkanına aittir. Yayın aşamasına gelen çalışmalar Yayın Kurulunca tekrar gözden geçirilir. 

 

 

 

Yayın sıklığı

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi, Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı halinde yayınlanmaktadır.

 

Açık erişim politikası

MEÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI) tanımına uygun Açık Erişimli bir dergidir. Açık Erişim "[hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün], İnternet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olma”dır.

 

Yayın Etiği ve Kötüye Kullanım Bildirgesi

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi etik durumlar, hatalar veya vazgeçmeler konusunda konuyla ilgili en ileri ilkeleri uygulamaktadır. Çalışmaların yayınlamasından vazgeçmeyi önlemek editöryal ekibin en önemli sorumluluklarından biridir. Etik dışı davranışların hiçbir türü kabul edilemez. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi, başkalarına ait çalışmaları kötüye kullanmanın hiçbir türüne duyarsız kalmaz. Dergiye sunulmuş çalışmalarda yer alan içeriğin orijinal (asıl kaynaklar) olduğu beyan edilmiş sayılır.   

Aşağıda editörler, yazarlar ve hakemler için belirlenmiş yükümlülükler, “Dergi Editörleri Davranış İlkeleri”ni (COPE Code of Conduct for Journal Editors) esas alır. Editörler, yazarlar ve hakemler dergi başvuru ve değerlendirme işlemlerine uymakla mükelleftir. 

Editörlerin Yükümlülükleri

Yayınlama Kararları: Editör, sunulan makalelerin yayınlanma kararının verilmesinden sorumludur. Editör makale önerilerini, yazarların etnik köken, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, dinsel inanç, uyruğu veya politik görüşlerini dikkate almadan değerlendirir. Editör kararı çalışmanın önemi, özgünlüğü, açıklığı, ayrıca çalışmanın geçerliği ve derginin amacına uygunluğunu esas alır.

Gizlilik: Editöryal ekip, çalışmalarla ilgili uygun bilgileri sorumlu yazar, hakemler, yayın kurulu üyeleri ve yayıncı kuruluş dışındaki kişi veya kurumlarla paylaşamaz. 

Bilgilendirme ve görüş ayrılıkları: Makale önerisinde yer alan yayınlanmamış içerik, yazarın yazılı izni olmadan, editöryal ekibin üyelerince, kendi araştırma amaçları için kullanılamaz. 

Hakemlerin Yükümlülükleri

Süre: Hakemler, makale önerisi içeriği konusunda kendilerini yeterli görmediklerinde veya belirlenen sürede değerlendiremeyeceklerini düşündüklerinde, bu durumu editöre bildirmeli ve değerlendirme sürecinden çekilmelidirler. 

Gizlilik: Değerlendirme amacıyla gönderilen herhangi bir makale önerisi, gizli bir belge olarak kabul edilmelidir. 

Yansızlık standartları: Değerlendirmeler, yansız olarak yapılmalıdır. Yazarın bireysel eleştirisi yapılmamalıdır. Hakemler görüşlerini, destekleyici argümanlarla birlikte, açıkça belirtmelidirler. 

Kaynakların gösterimi: Hakemler, daha önce yayınlamış ancak çalışmada belirtilmemiş ilgili çalışmaları belirtmelidirler. Başka kaynaklardan alıntıların uygun kaynak gösterimlerinin yapılıp yapılmadığını belirtmelidirler. Hakemler, editörü, makale önerisi ile daha önce yayınlanmış çalışmalar arasında benzerlikler veya aynılıklar konusunda bilgilendirmelidirler. 

Bilgilendirme ve görüş ayrılıkları: Değerlendirme sürecinde görülmüş özel veriler veya düşünceler kişisel yarar için kullanılmamalıdır. Hakemler, çalışmada geçen yazarlar, şirketler ve kurumlarla herhangi bir rekabet veya işbirliği kaynaklı bir ilgi çatışmasını dikkate almamalıdır. 

Yazarların yükümlülükleri

Raporlaştırma standartları: Yazarlar çalışmalarının önemi konusundaki yansızlığı kadar, orijinalliğini belirtmelidirler. Makale önerileri dergi başvuru yönergelerine uygun olmalıdır. (Başvuru yörgelerine bakınız) 

Orjinallik: Yazarlar çalışmalarının, çalışmalarının tümünün özgün olduğunu belirtmelidirler. 

Çoklu, işlevsiz veya tekrarlı çalışmalar: Yazarlar, makale önerilerini aynı anda birden fazla dergiye başvurmamalıdırlar. Ayrıca yazarların, çalışmalarını, gelecekte başka bir dergide yayınlamayacakları beklenmektedir.   

Kaynakların gösterimi: Yazarlar, çalışamalarında kullandıkları verilerin kaynaklarını belirtmeli ve araştırmada gerekli ilgili çalışmalara atıf yapılmalıdır. 

Yazarlık: Yazarlık, makale önerisinde yer verilmiş kavramsallaştırma, desenleme, uygulama veya yorumlama aşamalarında kayda değer düzeyde katkıda bulunmuş olmakla sınırlandırılmalıdır. Ayrıca yazarlar, tüm katkı sunan yazarların makale önerisini gördüğü ve isimlerine ilişkin bilgilerinin doğruluğunu teyit etmelidirler. 

Veri Erişimi ve Korunumu: Yazarlar makale önerileriyle ilgili işlenmemiş verileri editöre sunmalı ve gerekli haller için korumalıdırlar. 

Yayınlanmış çalışmalarda temel hatalar: Herhangi bir zamanda yazarlar önemli bir hata veya belirsizlik farkettiklerinde, hata veya belirsizliği editöre rapor etmelidir. 

 

 


MersinUniv_Logo Tubitak_logo