Üniversite Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezleri’nin Rol ve İşlevleri: Gelişmeler ve Sınırlılıklar

Cem Ali Gizir
4.774 1.140

Öz


Son yıllardaki hızlı sosyal, kültürel, ekonomik ve politik değişimlere bağlı olaraküniversite Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) merkezlerinin rol ve işlevlerinde deönemli değişiklikler meydana gelmektedir. Dolayısıyla, geçmişten günümüze akademik vekariyer gelişimi konusundaki geleneksel temel rollerinin yanı sıra son yıllardaki üniversiteöğrencilerinin kişisel ve sosyal problemlerindeki değişiklikler ve artışlara bağlı olaraküniversite PDR merkezlerinin rol ve işlevlerinin yeniden değerlendirilmesi önem arzetmektedir. Bu bilgiler ışığında, özellikle Türkiye’deki üniversite PDR merkezlerinin rol veişlevlerinin etkinleştirilmesinde yarar sağlayacağı düşünülen bu derleme çalışmasınınamacı, tarihsel gelişim süreciyle birlikte ortaya çıkan ortak temalar doğrultusunda,günümüz üniversite PDR merkezlerinin rol ve işlevlerine yönelik son gelişmeler üzerine birdeğerlendirme yapmak ve Uluslararası Psikolojik Danışma Hizmetleri Derneğinin (IACS)akreditasyon standartları temelinde varolan sınırlılıklar ile çözüm önerilerini ortaya koymaktır.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

MersinUniv_Logo Tubitak_logo