İlişki İnançları Ölçeği’nin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları

CEM ALİ GİZİR
4.152 984

Öz


Bu araştırmanın amacı, Romans ve DeBord (1995) tarafından geliştirilen İlişki İnançları Ölçeği’ni Türkçe’ye uyarlayarak geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırmanın verileri Mersin Üniversitesi’nde öğrenim gören 742 (434 kız, 308 erkek) üniversite öğrencisinden elde edilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliğini sınamak üzere doğrulayıcı faktör analizi yöntemi kullanılmıştır. Bulgular, ölçeğin “Birbirimize karşı tamamen açık ve dürüst olmalıyız”, “Birbirimizin zihnini okuyabilmeliyiz”, “Her şeyi birlikte yapmalıyız”, “Birbirimizin bütün ihtiyaçlarını karşılamalıyız”, “Birbirimizi değiştirebilmeliyiz” ve “Romantik idealizm” olarak adlandırılan 6 faktörden oluştuğunu göstermiştir. Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı ile hesaplanan ölçeğin iç tutarlığına ilişkin bulgular da ölçeğin güvenirliğinin yüksek düzeyde olduğuna işaret etmiştir.Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

MersinUniv_Logo Tubitak_logo