Karar Verme Sürecinde Okul Yöneticileri ve Değerler

Adem BELDAĞ, Ali Faruk YAYLACI
2.215 580

Öz


Örgütsel bağlamda, yönetsel açıdan değerlerin etkili olmasının beklendiği süreçlerden birisi de karar verme sürecidir. Karar verme süreci yönetsel süreçlerin merkezinde yer alır. Belirli değerlere dayalı örgütsel bir yapının kurulması ve yönetsel hedeflerin gerçekleştirilebilmesi söz konusu değerlerin biçimlendirdiği bir karar verme sürecinin sonucu olarak görülebilir. Değerler ile karar verme sürecinin yakından ilişkili olması nedeniyle okul yöneticilerinin karar verme sürecini etkileyen değerlerin irdelenmesi oldukça önemlidir. Bu bağlamda araştırmanın temel amacı, okul yöneticilerinin karar verme süreçlerinde etkili olan değerleri yönetici ve öğretmenlerin görüşlerine dayalı olarak irdelemektir. Araştırma nitel bir çalışma olarak desenlenmiş, durum çalışması çerçevesinde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu belirlemek üzere amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubu, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında ilkokul ve ortaokullarda görev yapan görev yapan 20 okul yöneticisi ile 20 öğretmenden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde; verilerin önceden belirlenen temalara göre özetlendiği ve yorumlandığı, görüşmeden alıntılara sık sık yer verilen betimsel analiz yönteminden yararlanılmıştır. Araştırma bulguları gerek yöneticilerin gerek öğretmenlerin, yöneticilerin bireysel olarak temsil ettikleri değer sınıfı ve karar verirken dayandıkları değerler bağlamında büyük ölçüde örtüşen ancak bazı boyutlarda farklılaşan görüşlere sahip olduklarını göstermektedir. Çalışma grubundaki yöneticilerin ve öğretmenlerin büyük kısmı, değer sınıflaması bağlamında yöneticilerin Toplumsal-Örgütsel yönelimli olduklarını düşünmektedir.
Anahtar Kelimeler: Karar Verme Süreci, Değerler, Eğitim Sistemi, Okul Yöneticisi, Öğretmen

Anahtar kelimeler


Karar Verme Süreci, Değerler, Eğitim Sistemi, Okul Yöneticisi, Öğretmen

Tam metin:

PDF


Referanslar


Acat, M.B. ve Aslan, M. (2012). Yeni bir değer sınıflaması ve bu sınıflamaya bağlı olarak öğrencilere kazandırılması gereken değerler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12 (2), 1461-1474.

Aslanargun, E. (2012). Okul müdürlerinin sahip olması gereken değerler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12 (2), 1327-1344.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö. E. Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. (7. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Çelik, V. (2003). Eğitimsel liderlik. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Ekşi, H. ve Okudan, A.Y. (2011). Eğitim yöneticilerinin bakış açısı ile değerler eğitimi. Türk Fen Eğitimi Dergisi. 8(2), 178-190.

Ercan Yılmaz (2009). Öğretmenlerin değer tercihlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 7(17), 109-128.

Hall, D., Guo, Y. & Davis, R.A. (2003). Developing a value-based decision-making model for inquiring organizations. Proceedings of the 36th Hawaii International Conference on System Sciences.

Karaköse, T (2008). Okul müdürlerini itibarlı kılan değerlerin belirlenmesine yönelik nitel bir çalışma. Değerler Eğitimi Dergisi, 6 (16), 113-129.

Karaköse, T. ve Altınkurt, Y. (2009). Okul yöneticilerinin ve il milli eğitim müdürlüğü çalışanlarının değerlere göre yönetim ile ilgili görüşlerinin incelenmesi (Kütahya ili örneği). Değerler Eğitimi Dergisi, 7(17), 49-67.

Lunenburg, F.C. (2010).The decision making process.National Forum of Educational Administration And Supervision Journal, Volume 27, Number 4.

Memiş, A. ve Güney Gedik, E. (2010). Sınıf Öğretmenlerinin değer yönelimleri. Değerler Eğitimi Dergisi. 8(20), 123-145.

Miles, M. B., & Huberman, M. A. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. London: Sage.

Simmons, C. (1999). A comparative study of educational and cultural determinants of adolescent values. Journal of Beliefs & Values, 20 (2), 208-218.

Şahin-Fırat, N. (2010). Okul müdürü ve öğretmenlerin okul kültürü ile değer sistemlerine ilişkin algıları. Eğitim ve Bilim, 35 (156), 71-83.

Tanıt, T. (2007). Eğitim yöneticilerinin değer tercihleri ile yaratıcılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.

Turgut, T. (1998). Örgütsel davranışta değerlerin yeri. İçinde Tevrüz, T. (Edt.). Endüstri ve örgüt psikolojisi II (35-48). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

Varış, F. (1998). Eğitimde program geliştirme teori ve teknikler. Ankara: Alkım Yayıncılık.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

MersinUniv_Logo Tubitak_logo