Cilt 9, Sayı 2 (2013)

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Ağustos, 2013)

İçindekiler

Makaleler

MEÜ EFD Kapak ve İçerik Sayfaları PDF
EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ
Bilim sanat merkezi müdürlerinin öğretimsel lider olarak öğretimsel uygulamalr hakkındaki görüşleri PDF
Semih SUMMAK, Çiğdem ÇELİK ŞAHİN
Okul Çağı Çocuklarının Oyuna İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi PDF
Pusat PİLTEN, Gülhiz PİLTEN
Sınıfdışı Eğitimin Dünyadaki ve Türkiye’deki Gelişim Durumunun Örgün ve Yaygın Eğitim Kapsamında İncelenmesi PDF
Emel Okur-Berberoğlu Okur-Berberoğlu, Selçuk Uygun
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilime ve Bilimin Doğasına Yönelik Görüşleri PDF
Melek ÇINAR, Necla KÖKSAL
Sanal Gerçeklik Programlarının Astronomi Konularının Öğretiminde Kullanılmasının Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi PDF
Hilal Aktamış, Volkan Aydın ARICI
İlköğretim Okulları Yönetsel Uygulamalarının Eğitim Yönetimi Bilim Alanı Mesleki Kabul Kriterlerine Uygunluk Düzeyine İlişkin Eğitim Denetçisi Algıları PDF
Mehmet ÖZBAŞ, Sait AkBAŞLI
Fizik Öğretmenlerinin Elektrik ve Manyetizma Konusuna İlişkin Pedagojik Alan Bilgilerinin Belirlenmesi PDF
Nedim Alev, Işık Saliha KARAL
Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının Etik Bilinç Geliştirme Açısından Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi PDF
Ali Ersoy
History and Educational Potential of LEGO Mindstorms NXT PDF
Memet ÜÇGÜL
Bilgisayar Oyunlarına İlişkin Ailelerin Yaklaşımı Ve Öğrenci Üzerindeki Etkilerin Belirlenmesi PDF
Hüseyin ÇAKIR
Türkiye’de Eğitimde Planlama Yaklaşımları ve Kullanılan Eğitim Göstergeleri PDF
Hüseyin Ergen
Sesli Okuma ve Konuşma Prozodisi: İlişkisel Bir Çalışma PDF
Hasan Kağan Keskin, Muhammet Baştuğ, Hayati Akyol
Sanat Eserlerini İncelemede Yaratıcı Drama Yönteminin Etkisine İlişkin Katılımcı Görüşleri PDF
Murtaza AYKAÇ
Individual Differences in Learning with Hypermedia: Effects of Students’ Cognitive Styles, Computer Competency Levels, and Prior Knowledge Levels on Learning Strategies PDF
Esra YECAN, Kursat CAGILTAY
6. - 8. Sınıf Seviye Belirleme Sınavları Alt Testlerinin Çeşitli Yöntemlere Göre Değişen Madde Fonksiyonlarının İncelenmesi PDF
Adnan KAN, Önder SÜNBÜL, Seçil ÖMÜR
Türkçe Öğretiminde Disiplinler Arası Olanaklar PDF
Faik KANATLI, Yunus Emre ÇEKİCİ
The Acquisition of Counting Skill in Preschooler PDF
Kadir Çakır
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dinleme Becerisi ve Dinleme Eğitimi Özyeterlik Algıları PDF
Mehmet Kurudayıoğlu, Fatih Kana
BİLİMİN DOĞASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ALTERNATİF BİR YÖNTEM: KISA HİKÂYELER YÖNTEMİ PDF
Mahmut Polat, Mehmet Fatih Taşar
Üç Boyutlu Sanal Dünyalarda Öğretim Materyalleri Geliştiren Tasarımcıların Karşılaştıkları Sorunlar PDF
MURAT ÇOBAN, YÜKSEL GÖKTAŞ
Öğretmen Adaylarının Biyoloji Dersinde Bilgisayar Animasyonlarının Kullanılması Hakkında Görüşleri PDF
MURAT GENÇ
Normal ve Zihin Engelli Ergenlerin Empati Becerileri İle Annelerinin Empati Becerileri PDF
Aydan AYDIN, Kudrettin AÇAR
Stufflebeam’in Program Değerlendirme Modeliyle Milli Eğitim Bakanlığı Sürücü Kurslarında Kullanılan Sürücü Eğitim Programının Değerlendirilmesi PDF
Hüseyin SELVİ, Bayram BIÇAK
Ortaokul Öğrencilerinin TÜBİTAK “4004 Yapıyorum Öğreniyorum Yaz Bilim Okulu” Projesi Sonrası Bilim Kavramına Yönelik Görüşleri PDF
Cenk Akay
Examining the Impact of Vocabulary Strategy Training on Adult EFL Students PDF
Nafiye Çiğdem AKTEKİN, Selvin GÜVEN
Teachers’ Perception of Interactive White Boards: A Case Study PDF
Fatih Saltan, Kürşat Arslan
Okul Yöneticisi ve Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Yöneticiliğinin Meslekleşmesinin Değerlendirilmesi PDF
Sait AKBAŞLI, Abdullah BALIKÇI
Madde Parametrelerininin Değişmezliğinin Çeşitli Boyutluluk Özelliği Gösteren Yapılarda Madde Tepki Kuramınana Göre İncelenmesi PDF
Önder SÜNBÜL, Adnan ERKUŞ
Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Olumlu Tutumların Özyeterlik İnançlarına Göre Yordanması PDF
Neşe Özkal
Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri ile Bireysel Yenilikçilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi PDF
Hasan ÖZGÜR
Risk Altındaki Çocukların Aile Yapıları ve Suça Yönelimleri (Mersin İli Örneği) PDF
Mehmet Güngör
Açık Sınıflar Eski Moda Bir Yenilik Olabilir mi?: ABD’den Bir Uygulama Örneği PDF
İlke Evin Gencel, Arzu Güngör Leushuis
Türkçe Öğretmenlerinin Öğrencileri Motive Etme Düzeyleri ile İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki PDF
Duygu Uçgun
Romantik İnançlar Ölçeği’nin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları PDF
Müzeyyen KÜÇÜKARSLAN, Cem Ali GİZİR


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


MersinUniv_Logo Tubitak_logo