Cilt 12, Sayı 1 (2016)

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Nisan, 2016)

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir Cilt12, Sayı 1 Künyesi

İçindekiler

Makaleler

İspat Kavrama Testine Dayalı Bir Öğretim Uygulamasında Karşılaşılan Güçlükler ve Sürece Müdahale Yolları PDF
Bahattin İNAM, Işıkhan UĞUREL
Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlikleri ve Bilgi Okuryazarlığı Öz-yeterlikleri Üzerine Bir Çalışma PDF
Hasan ÖZGÜR
Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Programlama Öğretiminde Scratch Aracının Kullanımına İlişkin Algıları PDF
Erman YUKSELTURK, Serhat ALTIOK
Etkili Okullar İçin Kim Ne Yapmalı? PDF
Celal Teyyar UĞURLU, Ahsen DEMİR
Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Matematik Öğretiminde Bilişim Teknolojileri Kullanımına İlişkin Görüşleri PDF
Nezih ÖNAL, Hasan ÇAKIR
Öğretmen Adaylarının Fen Eğitiminde Matematik Öz-Yeterlik Düzeyleri PDF
Ümit İZGİ, İrem AKÇAM YALÇIN
Lise Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımları Profili PDF
Esma ÇOLAK, İlker CIRIK
Evlilik Beklentisi Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması PDF
Fatma Selda ÖZ SOYSAL, Aslı UZ BAŞ, Ferda AYSAN
Hayat Bilgisi Öğretim Programı Kazanımlarının Öz Düzenleme Becerileri Açısından İncelenmesi PDF
Ali SICAK, Cevat EKER
Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının BT Kullanma Niyetleri: BT’yi Okullarla Bütünleştirmede Anahtar Faktörler PDF
Özlem BAYDAŞ, Yüksel GÖKTAŞ
Öğretmen Adaylarının Gözüyle Sosyal-Duygusal Öğrenmenin Önemi PDF
Hanife ESEN AYGÜN, Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN
Eğitim Psikolojisi Programının Değerlendirme Öğesinin Değerlendirilmesi PDF
Gülen ONURKAN ALİUSTA, Hasan ÖZDER, Emre ÇETİN
Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji ve Kaynaklarını Öğrenmelerine Etkisi PDF
Necla DÖNMEZ USTA, Fethiye KARSLI, Ümmü Gülsüm DURUKAN
Öğrenci Ders Devamının Sınavlarda Alınan Notlara Etkisi Üzerine Bir Durum Çalışması PDF
Atila BOSTAN, Murat KARAKAYA
Üniversite Öğrencilerinin Mezun Oldukları Lise Türünün, Matematik Başarısı ve Eleştirel Düşünme Eğilimi Üzerindeki Etkisi PDF
Cem Oktay GÜZELLER, Mehmet Taha ESER, Gökhan AKSU
Eşdeğer Yarılar Güvenirliğinin Farklı Homojenlik Düzeylerindeki Örneklem Büyüklüklerinde, Test Uzunluğuna, Yarıya Bölme Yöntemlerine ve Güvenirlik Kestirme Tekniklerine Göre İncelenmesi PDF
Yeşim Beril SOĞUKSU, Devrim ALICI
Üstün Yetenekli Ortaokul Öğrencilerine Küresel Vatandaşlık Eğitimi Programının Etkililiği PDF
Üzeyir OĞURLU, Fatih KAYA, Feride ERCAN YALMAN, Ülkü AYVAZ
Tükenmişliğin Mesleğe Bağlılıkla İlişkisi: Sınıf Öğretmenleri Üzerine Bir Araştırma PDF
Songül TÜMKAYA, Hasan UŞTU
İdeal Öğretmenlerin Disiplin Modelleri: Bir Anlatı Çalışması PDF
Fulya Damla KENTLİ
ÖSS ve LES ile Ölçülen Sayısal ve Sözel Beceriler Arasındaki İlişki PDF
Serkan ARIKAN, Ayres D'COSTA
Lise Öğrencilerinin Mesleki Değerleri PDF
Abdullah ATLİ, Alim KAYA
Türkçe Eğitimi Alanındaki Yüksek Lisans Tezlerinin Yöntem Bölümlerine İlişkin Sözbilimsel Yapı Özellikleri PDF
Mustafa Onur KAN, Gülsün Leylâ UZUN
Ergenlik Dönemindeki Öğrencilerin Dijital ve Matbu Okumaya Karşı Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi PDF
Nurettin YILDIZ, Harun KESKİN
Lise Öğrencilerinin Radon Gazına Yönelik Farkındalıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Nevşehir İli Örneği PDF
Mahmut POLAT, Davut SARITAŞ
Öğretmen Adaylarının İşbirlikli-Düzenleme Durumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi PDF
Volkan Lütfi PAN, Işıl TANRISEVEN
Okul Müdürlerinin Perspektifinden İlköğretim Okullarında İletişim Engelleri PDF
Sabri GÜNGÖR, Murat TAŞDAN
Body Appreciation Scale: Evaluation of the Factor Structure and Psychometric Properties among Male and Female Turkish University Students PDF (English)
Orkide BAKALIM, Arzu TAŞDELEN-KARÇKAY
Outdoor Environment and Outdoor Activities in Early Childhood Education PDF (English)
Simge YILMAZ
Türkiye, Şangay-Çin ve Peru Ülke Başarılarında Öğretmenlere İlişkin Değişkenlerin Ayırt Edicilik Düzeyi PDF
Metin ÖZKAN
Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Hoşgörü Algısı ve Deneyimleri: Bir Fenomenolojik Araştırma PDF
Arife Figen ERSOY
Öğretmenlerin Örgütsel Sosyalleşme ve Özdeşleşme Düzeylerinin Birlikte Çalışma Yeterliklerine Etkisi PDF
Şenay SEZGİN NARTGÜN, Sibel DEMİRER
Development Study for Absenteeism Attitude Scale PDF (English)
Gonca Hatice USTA, Celal Teyyar UĞURLU, Ahmet Salih ŞİMŞEK


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


MersinUniv_Logo Tubitak_logo