Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Bilgisayar Teknolojilerini Kullanım Düzeylerine İlişkin Görüşleri

Emine Zehra Turan
1.811 741

Öz


ÖZET: Bu araştırmanın amacı,  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin öğrenme ve öğretme süreçlerinde bilgisayar teknolojilerinden yararlanma düzeylerini belirlemektir. Bu çalışma nitel ve nicel verilerin birlikte kullanıldığı tarama modelinde bir araştırmadır. Veriler Türkiye’nin çeşitli illerinde görev yapan 93 tane Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinden online anket yoluyla toplanmıştır. Araştırma evrenini Türkiye’de görev yapan DKAB öğretmenleri oluşturmaktadır.  Araştırmanın örneklemini random (rastgele) olarak internet üzerinden ulaşılan 93 tane ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen oluşturmaktadır. Veriler kapalı ve açık uçlu soruların yer aldığı anket yoluyla toplanmıştır. Verilerin analizinde nicel veri analiz tekniklerinden frekans ve yüzde hesapları yapılmış nitel analiz tekniklerinden ise betimsel analiz tekniği kullanılmıştır.  Araştırma sonuçları tablolar halinde gösterilerek sonuçlar değerlendirilmiş ve çeşitli önerilerde bulunulmuştur.


Tam metin:

PDF