6 Yaş Grubu Çocuklarda “Benlik Algısını Desteklemeye Yönelik Sosyal-Duygusal Hazırlık Programı”Nın Etkililiğinin İncelenmesi

Nalan Kuru Turaşlı, Rengin Zembat
4.506 1.724

Öz


Bu çalışmanın genel amacı, “Benlik Algısını Destekleyen Sosyal-Duygusal Hazırlık Programı”nın 6 yaş çocukların “benlik algısı, okula hazırlık becerileri ve sosyal-duygusal uyum düzeyleri “ üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Çalışma iki aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada “Benlik Algısını Destekleyen Duygusal-Sosyal Hazırlık Programı”nın oluşturulması, öğretmen rehber kitabı ve çocuk kitaplarının yazılması; ikinci aşamada ise çalışma gruplarının oluşturularak uygulamanın gerçekleştirilmesidir. Çalışmada, deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. Çalışma grubu Bostancı Atatürk İlköğretim Okulu Anasınıflarına iki farklı sınıftaki çocuklar ve anneleri ve öğretmenleri olmak üzere toplam 82 kişiden oluşmaktadır. Toplanan veriler, veri türüne göre, gruplar arasındaki farklara bakmak için ilişkili ve ilişkisiz grup t testi, çeşitli özellikler arasındaki ilişkilere bakmak için ise Pearson Moment Korelasyon Katsayısı, deney ve kontrol gruplarının başlangıçtaki özellikleri arasındaki farklara bakmak için Kay-kare tekniği kullanılmıştır. Kullanılan istatistiksel yöntemlerin çözümlemeleri yapılıp manidarlıklar, .01 ve .05 düzeyinde kabul edilmiştir. Bulgulara göre, Benlik Algısını Destekleyen Sosyal-Duygusal Hazırlık Programı uygulanan çocuklarda benlik algısı düzeyi açısından program uygulanmayan çocuklara göre .01 düzeyinde anlamlı farklar bulunmuştur. Yine benzer şekilde Okula Hazırlık becerileri ve sosyal duygusal uyum düzeyleri açısından da program uygulanan çocuklarda program uygulanmayan çocuklara göre .01 düzeyinde anlamlı farklar bulunmuştur.


Tam metin:

PDF