17. Yüzyıl Divan Şairlerinden Rızâyî’nin Bilinmeyen Gazelleri

Hüseyin Gönel, Şefika Yapıcı
2.211 1.179

Öz


Rızâyî 17. yüzyılda yaşamış divan şairlerindendir. Devrinönemli simalarından Şeyhülislam Zekeriya Efendinin torunu ve ŞeyhülislamYahya’nın yeğenidir. Genç yaşta vefat eden şair arkasında üç eser bırakmıştır.Bunlar Dîvân, Nakdü’l-Mesail Fi Cevabi’s-sail ve Avdü’ş-Şebab adlı mensureserleridir. En önemli eseri olan divanının tenkitli metni Ali Zor tarafındanhazırlanmıştır. Buna göre divanda 21 Kaside, 219 Gazel, 13 Rubâ’î, 8 Kıt‘a, 46Matla‘ yer almaktadır. Saraybosna Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi R-6809 numaradakayıtlı Mecmu‘a-i Devâvîn adlı yazmada Şeyhülislâm Yahyâ, Nev‘izâde Atâ‘î,Arpaeminizâde Sâmî, Kafzâde Fâ’izî, Nef’î ve Rızâyî’den şiirler belli bir düzendahilinde bulunmaktadır. Rızâyî’ye ait olan ve gerek yazma divanlarda gerekseneşredilmiş divanında yer almayan 9 gazel, 1 kasidenin eksik 9 beyti ve ikigazelin eksik kısımları yer almaktadır. Bu çalışmada Rızâyî’nin Mecmu‘a-iDevâvîn’deki şiirleri divanı ile karşılaştırılmış, divanda yer almayan şiirlertranskribe edilerek vezinleriyle birlikte verilmiştir. Her iki eserde debulunan şiirler üzerinde bir tasarrufa gidilmemiştir. Bu yazı Rızâyî’nindivanında bulunmayan şiirlerini neşretme amacına hizmet etmektedir.

Tam metin:

PDF