İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) KALKINMA KURULU’NUN GÜNDEM BELİRLEME FAALİYETLERİ

Fatih ÇELİK
902

Öz


Bölgesel Kalkınma Ajansları (BKA’lar), bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak üzere kurulan kamu kurumu niteliğindeki örgütlerdir. Bölgenin kalkınma sorunlarını tespit ederek, çözümler geliştirmekte ve uygulamaktadır. Dünyada 1930’lardan; Türkiye’de ise, 2006 yılından itibaren kurulmaya başlamıştır. 

Türkiye’de KA’lar, Yönetim Kurulu (YK), Kalkınma Kurulu (KK), Genel Sekreterlik (GS) ve Yatırım Destek Ofisleri (YDO) şeklinde örgütlenmiştir. Yerel aktörlerden oluşan KK’nın başlıca görevlerinden biri, bölgenin sorunlarına ve çözüm önerilerine yönelik olarak YK’ya tavsiyelerde bulunmaktır.

Çalışmada, Türkiye’deki BKA’lardan İZKA KK’nın İzmir’in kalkınmasına yönelik “gündem” belirleme faaliyetleri ortaya konmuştur. KK’nın toplantı tutanakları, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniği ile incelenmiştir. Analiz sonucunda İZKA KK’nın, kentin kalkınmasına yönelik çeşitli alanlarda gündemler belirlediği ve bu bakımdan etkinliğini daha da artırmaya çalıştığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bölgesel Kalkınma Ajansları, İzmir Kalkınma Ajansı, Kalkınma Kurulu, Gündem.