TÜRKİYE’DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİME İLİŞKİN POLİTİKA VE FİNANSMAN UYGULAMALARI

Emine SAKLAN, Aysun ERGİNER
2.561 2.718

Öz


Bu araştırmada, Türkiye’de okul öncesi eğitimin finans kaynakları
hakkında okul yöneticisi, öğretmen (okul öncesi eğitim öğretmeni) ve veli
görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel olarak desenlenen araştırmanın
katılımcılarını 2010–2011 eğitim-öğretim yılında Amasya ili merkez, Göynücek,
Suluova, Merzifon ve Taşova ilçeleri resmi ilköğretim okulları ile bağımsız
anaokullarında görev yapmakta olan 55 yönetici, 88 öğretmen ve 99 veli olmak
üzere toplam 242 kişi oluşturmuştur. Araştırmada yarı-yapılandırılmış görüşme
formu ile veriler toplanmış, verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi
kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcıları ekonomik yetersizlikler, okul öncesi
eğitimin önemsenmemesi gibi nedenlerle kamu bütçesinden okul öncesi eğitime
ayrılan kaynakların yeterli olmadığını ifade etmişlerdir. Katılımcıların çoğunluğu,
okul öncesi eğitimin finansmanının devlet tarafından karşılanması gerektiğini; bir
kısmı özel kişi, kurum ve kuruluşların da destek olması gerektiğini ifade etmişlerdir.
Genel bütçeden okul öncesi eğitime ayrılan payın arttırılması, aidat uygulamasının
kaldırılması, fiziki altyapı ve öğretmen eksikliği sorunlarının giderilmesi
araştırmada sunulan önerilerden bazılarıdır.
Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Okul Öncesi Eğitimin Finans
Kaynakları, Eğitim Finansmanı


Tam metin:

PDF