İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) ÖRNEĞİNDE KALKINMA KURULU’NUN GÜNDEM BELİRLEME FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Fatih ÇELİK
2.316 621

Öz


Bölgesel Kalkınma Ajansları (BKA’lar), bölgesel kalkınmaya katkıda
bulunmak üzere kurulan kamu kurumu niteliğindeki örgütlerdir. Bölgenin kalkınma
sorunlarını tespit ederek, çözümler geliştirmekte ve uygulamaktadır. Dünyada
1930’lardan; Türkiye’de ise, 2006 yılından itibaren kurulmaya başlamıştır.
Türkiye’de BKA’lar, Yönetim Kurulu, Kalkınma Kurulu (KK), Genel
Sekreterlik ve Yatırım Destek Ofisleri şeklinde örgütlenmiştir. Yerel aktörlerden
oluşan Kalkınma Kurulu’nun başlıca görevlerinden biri, bölgenin sorunlarına ve
çözüm önerilerine yönelik olarak Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunmaktır.
Çalışmada, Türkiye’deki BKA’lardan İZKA KK’nın İzmir’in kalkınmasına
yönelik “gündem” belirleme faaliyetleri ortaya konmuştur. KK’nın toplantı
tutanakları, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniği ile incelenmiştir.
Analiz sonucunda İZKA KK’nın, kentin kalkınmasına yönelik çeşitli alanlarda
gündemler belirlediği ve bu bakımdan etkinliğini artırmaya çalıştığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bölgesel Kalkınma Ajansları, İzmir Kalkınma Ajansı,
Kalkınma Kurulu, Gündem Belirleme Faaliyetleri.


Tam metin:

PDF