ULUSLARARASI ANTALYA KUM HEYKEL FESTİVALİNE YÖNELİK ALGININ BAŞKALARINA TAVSİYE ETME VE TEKRAR ZİYARET ETME NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ

Adnan ÖZTÜRK, Yurdanur YUMUK
2.575 665

Öz


8.Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali’ne katılan ziyaretçilerin
festivale yönelik algılarını ve söz konusu algının festivali tekrar ziyaret etme ve
diğerlerine tavsiye etme üzerindeki etkilerini ölçmek amacıyla gerçekleştirilen
çalışmada ziyaretçilerin festivale yönelik algılarının olumlu yönde olduğu
belirtilmektedir. Ziyaretçilerin milliyet ve festival tecrübesi değişkenlerine göre
festival algılarında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Festival tecrübesi açısından,
festivali ilk kez ziyaret edenler festivali daha önce ziyaret edenlere göre daha olumlu
algıya sahiptir. Aynı zamanda yabancı katılımcıların yerli katılımcılara göre daha
olumlu bir algıya sahip oldukları görülmektedir. Ayrıca festival algısının festivali
başkalarına tavsiye etme ve tekrar ziyaret etme niyeti üzerinde etkili olduğu elde
edilen bulgular arasında yer almaktadır. Alan araştırmasının Uluslararası Antalya
Kum Heykel Festivali ile sınırlı olması ise çalışmanın temel kısıdını temsil
etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Festival Turizmi, Festival İmajı, Kum Heykel
Festivali, Antalya


Tam metin:

PDF