ÖĞRETMENLERİN BİREYSEL KARİYER YÖNETİMİ GERÇEKLEŞTİRME DÜZEYLERİ İLE OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETMENLERİ MOTİVE ETME YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ

Sevil KARAKUŞ, Hasan BOZGEYİKLİ
1.449

Öz


Bu çalışmada, M.E.B’na bağlı resmi ilkokul, ortaokul ve liselerde görev
yapan öğretmenlerin bireysel kariyer yönetimi gerçekleştirme düzeyleri ile okul
müdürlerinin öğretmenleri motive etme yaklaşımları algıları arasındaki ilişki
incelenmiştir. Bunun yanı sıra, öğretmenlerin bireysel kariyer yönetimi
gerçekleştirme düzeyleri ile okul müdürlerinin kullandığı öğretmenleri motive etme
yaklaşımları algısının cinsiyet, mesleki kıdem, ve branş değişkenlerine göre
farklılaşma düzeyine bakılmıştır. Araştırmanın katılımcıları 2013-2014 eğitimöğretim
yılında Kayseri ili Kocasinan ve Melikgazi ilçelerindeki ilkokul, ortaokul ve
liselerde görev yapan 399 öğretmenden oluşmaktadır. Katılımcıların %43,8 (175
kişi) kadın %56,2 (224 kişi) erkektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak,
araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu, Bireysel Kariyer Yönetimi
Gerçekleştirme Düzeyi Ölçeği ve Okul Müdürlerinin Öğretmenleri Motive Etme
Yaklaşımlarını Belirleme Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde
betimsel istatistiklerin yanı sıra bağımsız gruplar için t testi ve tekyönlü varyans
analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırma bulguları, örgütsel yönetsel motivasyon
yaklaşımları ve psikososyal motivasyon yaklaşımları ile, öğretmenlerin kariyer
planlama, kariyer geliştirme ve kariyer motivasyonları arasında pozitif yönlü anlamlı
bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bunun yanı sıra bireysel kariyer yönetimi
gerçekleştirme düzeyi ve motive etme yaklaşımı algılarının cinsiyet, mesleki kıdem
ve branşlara göre anlamlı düzeyde farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada
elde edilen bulgular ilgili literatür çerçevesinde tartışılmış ve ileride yapılacak
çalışmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kariyer, Kariyer Yönetimi, Kariyer Planlama,
Kariyer Geliştirme, Motivasyon, Motive Etme Yaklaşımları