SOSYAL REFAH DEVLETİNİN KRİZİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Ömer ŞANLIOĞLU
3.194 1.245

Öz


Sosyal refah devletinde toplumdaki tüm bireyler yaşlılık, hastalık, işsizlik,
sakatlık vb. durumlarda çeşitli riskleri kolektif olarak paylaşmaktadır. Yapılan
sosyal transfer harcamaları toplumda dayanışma kültürünü güçlendirmekte, zayıf
sosyal kesimlerin katı rekabet koşullarından olumsuz yönde etkilenmesini
engellemeye çalışmaktadır. Zira "piyasanın görünmez eli" pek çok durumda geniş
toplumsal kesimlerin aleyhine işlemektedir. Ancak, sosyal devletlerin çeşitli
sorunlarla karşı karşıya bulunduğu ve bunlarla mücadele edilmesi gerçeği gözden
kaçmamalıdır. Mevcut finansman sorunları ve bu durumu tetikleyen iktisadi krizler,
küreselleşme, AB entegrasyon süreci ve nüfus yapısındaki değişimler sosyal refah
devletinin başlıca sorun alanlarını teşkil etmektedir. Belirtilen sorunlar çözülmeden
mevcut koşulların sürdürülmeye çalışılması finansal açıdan bir kriz halini ifade
etmektedir. Mevcut sorunlarla mücadelede reformlara devam edilmesi kaçınılmaz
olarak görünmektedir. Bu çerçevede bütçe kalemleri arasında öncelik sırasına göre
bir düzenleme yapılması, işsizlik sorunuyla mücadele edilmesi ve sürdürülebilir
büyüme imkânlarının sağlanması önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal devlet, sosyal devletin krizi, sosyal devlet ve
sorunları, reformlar


Tam metin:

PDF