TÜRK KAMU YÖNETİMİ STRATEJİK PLAN UYGULAMASINDA SAHİPLENME VE KATILIM SORUNLARI

Handan YILDIRIM, Hava TAHTALIOĞLU
2.297 2.283

Öz


Kamu yönetiminde yönetim anlayışının değişmesi ve yeni kamu
işletmeciliği yaklaşımının benimsenmesi stratejik planlama anlayışını gündeme
getirmiştir. Stratejik planlama, kurumun misyonu ve vizyonu doğrultusunda hedefler
ve amaçlar belirlemektir. Bu hedef ve amaçlara ulaşmak için kurumun değişen
çevreye nasıl uyum sağlayacağının ve/veya değişimi nasıl yönlendirileceğinin
planlandığı stratejiler oluşturulmaktadır.
Türkiye’de 20. yüzyılın son çeyreğiyle kamu yönetiminde stratejik
planlama anlayışı gündeme gelmiştir. Stratejik planlamanın kamu idarelerinde
uygulanması çeşitli sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu çalışmanın amacı, Türk
kamu yönetiminde stratejik planlamaya engel olan sahiplenme ve katılım sorunlarını
incelemektir.
Anahtar Kelimeler: Stratejik Planlama, Kamuda Stratejik Planlama
Sorunları, Sahiplenme, Katılım.


Tam metin:

PDF