MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ TUTUMLARININ İNCELENMESİ

ESRA DALKIRAN, GÖKAY YILDIZ
1.638 397

Abstract


Bu çalışma, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını belirlemeyi amaçlayan betimsel bir araştırmadır. Çalışmada cinsiyet ve sınıf değişkenlerine bağlı olarak öğretmen adaylarının tutumları saptanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın verileri Tufan ve Güdek (2007) tarafından geliştirilen “Müzik Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Çalışma grubunu Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda okuyan 193 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin analizinde frekans ve yüzde dağılımları ile belirlenen değişkenlerin karşılaştırılmasında t-testi kullanılmıştır. Çalışmada, tüm sınıflarda öğrencilerin yüksek düzeyde mesleki tutuma sahip oldukları saptanmıştır. Ölçeğin alt boyutları olan Sevgi ve Değer tutum puanlarının da yine yüksek düzeyde olduğu belirlenirken, öğrencilerin mesleki tutumlarında sınıf değişkenine göre anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Ayrıca cinsiyet değişkenine göre mesleğe yönelik tutum puanlarında kız öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık belirlenmiştir.


Keywords


Müzik Eğitimi, Mesleki Tutum, Müzik Öğretmenliği, Öğrenci, Tutum Ölçeği

References


• Aksoy, M.E., (2010). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları (Gaziosmanpasa Üniversitesi Örneği), Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2, 197-212.

• Aslan, S. ve Yalçın, M., (2013). Öğretmenliğe İlişkin Tutumun Beş Faktör Kişilik Tipleriyle Yordanması, Milli Eğitim Dergisi, 197 (Kış).

• Başaran, S.S., (2010). Müzik Öğretmeni Adaylarının Sürekli Kaygı Düzeyleri Müzik Öğretmenliğine Yönelik Tutumları ve Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Zonguldak.

• Bulut, D., (2011). Müzik Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:31, Sayı:3, 651-674.

• Bulut, İ., (2009). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi (Dicle Ve Fırat Üniversitesi Örneği), Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 13-24.

• Çapri, B. ve Çelikkaleli, Ö., (2008). Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe İlişkin Tutum ve Mesleki Yeterlik İnançlarının Cinsiyet, Program ve Fakültelerine Göre İncelenmesi, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:9, Sayı:15, Bahar, 33–53.

• Demirtaş, H., Cömert, M. ve Özer, N., (2011). Öğretmen Adaylarının Özyeterlik İnançları ve Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları, Eğitim ve Bilim, Cilt:36, Sayı:159.

• Doğan, T. ve Çoban, A.E., (2009). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ile Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Eğitim ve Bilim, Cilt:34, Sayı:153.

• Güdek, B., (2007). Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı, Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 1. ve 4. Sınıf, Öğrencilerinin Müzik Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutumlarının Öğrenciye Ait Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

• Özder, H., Konedralı, G. ve Zeki, C., (2010). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Cilt:16, Sayı:2, 253-275.

• Rimm-Kaufman, S.E. and Sawyer, B.E., (2004). Primary-grade teachers‘ self-efficacy beliefs,attitudes toward teaching, and discipline and teaching practice priorities in relation to the responsive classroom approach. The Elementary School Journal, 104(4), 321-341.

• Robbins, S., (1994). Örgütsel Davranışın Temelleri (Çev: S.A. Öztürk) Eskişehir: ETAM Basım Yayın.

• Semerci, N. ve Semerci, Ç., (2004). Türkiye’de Öğretmenlik Tutumları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 137-146.

• Üstüner, M., (2006). Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 45 (Kış), 109-127.

• Yeşil, H., (2011). Türkçe Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları, International Online Journal of Educational Sciences, 3(1), 200-219.