TÜRKİYE’DE YAPILMIŞ MÜZİK KONFERANSLARININ İNCELENMESİ: MÜZED İPEK YOLU KONFERANSLARI ÖRNEĞİ

HAZEL ERCAN, ŞEBNEM YILDIRIM ORHAN
1.991 1.105

Abstract


Bu araştırma için Müzik Eğitimcileri Derneği(MÜZED) tarafından düzenlenen (2014 yılında yapılmış MÜZED “İpek Yolu’nda Müzik Kültürü ve Eğitimi” Konferansı ve 2016 yılında yapılmış MÜZED Uluslararası 2. İpek Yolu Müzik Konferansı) konferanslarda sunulan sözlü bildiri ve posterler örneklem olarak alınmış ve toplam 210 bildiri ve 3 postere içerik analizi yapılmıştır. Bildiri ve posterlerin tamamına yayınlanmış MÜZED “İpek Yolu’nda Müzik Kültürü ve Eğitimi” Konferansı bildiri özetleri kitabı ve basılmış MÜZED Uluslararası 2. İpek Yolu Müzik Konferansı bildiri özetleri kitaplarından ulaşılmış, özetlerin tamamı incelenerek kategorize edilmiştir. Bildiri ve poster başlıkları birden fazla kategoriye uygun gözükse de, özetlerde yer alan örneklem ve amaçlar irdelenmiş ve en uygun başlık altında sınıflanmıştır. Bu başlıklar: müzik eğitimi ana başlığı altında amatör, genel ve mesleki müzik eğitimi; genel müzik eğitimi alt başlığı altında okul öncesi, ilköğretim, lise, özel eğitim ve sınıf öğretmenliği; mesleki müzik eğitimi alt başlığında müzik öğretmenliği eğitimi, konservatuvar, güzel sanatlar lisesi, güzel sanatlar fakültesi ve mesleki çalgı eğitimi; müzikoloji ana başlığı altında tarihsel inceleme, disiplinler arası çalışmalar, halk bilim, müzik yayınları ve müzik teknolojisi; organoloji ana başlığı ve eser ana başlıkları yer almaktadır.


Keywords


Müzik Konferansı, MÜZED, Müzik, Bilimsel Toplantı, Konferans

References


• Acar, S. ve Ünsal, N.Ö., (2013). Öğretim Üyelerinin Bilimsel Kongre Tercihinde Etkili Olan Unsurları ve E-Kongre Hazırbulunuşluk Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Büro Yönetimi Özel Sayısı, ss:191-207.

• Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö., Demirel, F., Karadeniz, Ş. ve Kılıç, E., (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri (14.Basım). Ankara: Pegem Akademi.

• İmam, S., (1996). Niçin Poster. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, Sayı 48, ss:91-93.

• Karasar, N., (2012). Bilimsel araştırma yöntemi (24. baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.

• Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük. Erişim: http://www.tdk.gov.tr, 21.06.2016 tarihinde erişildi.

• TS (1998). Türkçe Sözlük (9. Baskı), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.

• Milli Eğitim Bakanlığı, (2011). Çerçeve Öğretim Programı. Halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri, Ankara.

• MÜZED bölge konferansı İpek Yolu’nda müzik kültürü ve eğitimi (2014). Tanıtım Kitapçığı. İstanbul.

• MÜZED bölge konferansı İpek Yolu’nda müzik kültürü ve eğitimi (2016). Bildiriler (Birinci Basım). Sevda Cenap and Müzik Vakfı Yayınları, Ankara.

• MÜZED’e nasıl üye olabilirim? Erişim: http://www.muzed.org.tr/?p=61#more-61, 21.06.2016 tarihinde erişildi.

• MÜZED İpek Yolu’nda müzik kültürü ve eğitimi Konferansı. Erişim: http://www.muzikegitimcileri.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=2850, 21.06.2016 tarihinde erişildi.

• MÜZED Uluslararası 2. İpek Yolu Müzik Konferansı (2016). Bildiri özetleri kitabı.

• MÜZED Uluslararası 2. İpek Yolu Müzik Konferansı. Erişim: http://www.muzed.org.tr/?p=424, 21.06.2016 tarihinde erişildi.

• MÜZED Uluslararası 2. İpek Yolu Müzik Konferansı Bilimsel Program. Erişim: http://www.ipekyolukonferansi.org/bilimsel-program, 21.06.2016 tarihinde erişildi.

• Müzik Eğitimcileri Derneği Tüzüğü. Erişim: http://www.muzed.org.tr/?p=15#more-15, 21.06.2016 tarihinde erişildi.

• Umuzdaş, S., (2016). Türkiyedeki eğitimle ilgili süreli yayınlarda yayınlanmış müzk makalelerinin incelenmesi (NWSA örneği). MÜZED Uluslararası 2. İpek Yolu Müzik Konferansı (2016). Bildiri özetleri kitabı.

• Yıldırım, A. ve Şimşek, H., (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Tıpkı Basım). Ankara: Seçkin Yayıncılık.