MÜZİK DERSİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 4. VE 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ

YUSUF ANDAÇ, EBRU TEMİZ
1.375 345

Abstract


Bu araştırmada İlköğretim 4. ve 5. sınıf düzeyinde teknoloji destekli müzik eğitiminin öğrencilerin müzik dersine yönelik tutumlarına olan etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılarak, deney gruplarına teknoloji destekli müzik öğretimi, kontrol gruplarına ise mevcut eğitim öğretim etkinliklerini içeren müzik öğretimi uygulanarak gruplar arasında öğrencilerin müzik dersine ilişkin tutumları incelenmiştir. Araştırma 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Niğde il merkezinde 75. Yıl Mustafa Altuncu İlköğretim Okulunun 4A, 4B, 5B ve 5B şubelerinden oluşan toplam 96 öğrenci ile il milli eğitim müdürlüğünden gerekli izinler alınarak yürütülmüştür. Çalışmada veri toplama aracı olarak Özmenteş tarafından geliştirilen “Müzik Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın uygulama süreci dört hafta olup, uygulamanın başlangıcında ve bitiminde elde edilen veriler SPSS 16 paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda 4.sınıf düzeyinde, deney ve kontrol grupları arasında öğrencilerin müzik dersine karşı tutumlarında anlamlı fark olduğu, dolayısıyla müzik dersine yönelik tutumların olumlu yönde geliştiği, 5.sınıf düzeyinde ise öğrencilerin müzik dersine karşı tutumlarında deney ve kontrol grupları açısından anlamlı fark olmamasına rağmen deney grubunun tutumlarının olumlu yönde geliştiği tespit edilmiştir.


Keywords


Müzik Eğitimi, Teknoloji, Teknoloji Destekli Müzik Eğitimi, Öğrenci, Tutum Ölçeği

References


• Akkoyunlu, B., (2002). Educational technology in Turkey: Past, present and future. Educational Media International, 39(2), 165-174.

• Alkan, C., (2005). Eğitim teknolojisi. Anı Yayıncılık.

• Andaç, Y. ve Temiz, E., (2016). Müzik Dersinde Teknoloji Kullanımının İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Müzik Dersine Karşı Tutumlarına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Niğde: Niğde Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

• Ersoy, Y., (2003). Teknoloji destekli matematik öğretimi-II: Hesap makinesinin matematik etkinliklerinde kullanılması. İlköğretim Online, 2(2), 35-60

• İşman, A., (2003). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Değişim Yayınları.

• Karasar, N., (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

• Kirschner, P. and Selinger, M., (2003). The state of affairs of teacher education with respect to information and communications technology. Technology, Pedagogy and Education, 12(1), 5-17.

• Özmenteş, G., (2006). Müzik dersine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. İlköğretim Online, 5(1),23-29.

• Rudolph, T.E., (2004). Teaching music with technology. GIA Publications.