ORTAOKUL MÜZİK DERSLERİNDE, ÖĞRETMENLERİN BAĞLAMA KULLANMASINA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN COĞRAFİ BÖLGELERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

MUSTAFA DEMİR, ZEKİ NACAKCI
1.240 316

Abstract


Bu araştırma, ortaokul müzik eğitiminde bağlama çalgısının kullanılmasına yönelik öğrenci görüşlerinin coğrafi bölgelere göre belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma betimsel bir tarama modeline göre desenlenmiştir. Araştırmanın amaca ulaşabilmesi için öğrenci görüşlerini almaya yönelik anket uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2196 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada, müzik öğretmenlerinin bağlama çalmasına ilişkin öğrenci görüşlerinde, coğrafi bölgelere göre farklılık olduğu tespit edilmiş, öğrencilerin büyük çoğunluğunun müzik derslerinde bağlama kullanılmasına ilişkin görüşlerinin olumlu olduğu görülmüştür.


Keywords


Bağlama, Müzik, Müzik Dersi, Ortaokul Öğrencileri, Coğrafi Bölgeler

References


• Yaşar, S., (2012). Temel Bağlama Öğretimi Başlangıç Düzeyine Yönelik Olarak ÖnerilenTezene Tekniğinin Ezgi-Eser Çözümlemede Öğrencilerin Bağlama Çalma Becerilerine Etkisinin İncelenmesi. Akademik Bakış Dergisi, 28, (Ocak-Şubat 2012), 1-20.

• Kızıler, Z.G., (2007). Bağlamadaki “Şelpe” Tekniği Yeni Uygulamalarının Armonik ve Melodik Yönden Analizi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

• Tarım, C., (2008). Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde Bağlama Eğitimi İle İlgili Alıştırmalar ve Etütler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Müziği Ana Sanat Dalı.

• Oral, M., (2010). Bağlamada Belli Başlı Yöresel Tavırların İcrasında Bozuk Düzen İle Bağlama Düzeni Arası Transpozisyonda Oluşan Duyum Farklılıkları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Müziği Ana Sanat Dalı.

• Erzincan, M., (2006). Türk Halk Müziğinde Uyarlama Kavramı ve Bağlamaya Uyarlanan Dört Zeybek Ezgisi Üzerinde Müzikal Analiz. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Müziği Ana Sanat Dalı.

• Nacakcı, Z., (2010). Müzik Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programına İlişkin Görüşleri ve Programı Uygulama Yöntemlerinin Belirlenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 150, (2010/Kış), 353-364.

• Demir, M. ve Nacakcı, Z., (2015). Ortaokul 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Müzik Derslerinde Bağlama Çalgısının Kullanımına İlişkin Görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7/13, (2015/Haziran), 172-181.

• http://www.sazadair.com/sazadair/index.php?option=com_content&task=view&id=30 Öztürk, O.M. Türkiye'deki Toplumsal Değişim Süreci Ve Anadolu Müziği. Erişim Tarihi: 15/02/2016.