TELEVİZYON İZLEME ALIŞKANLIKLARI VE NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ: CELALABAT VE KAYSERİ İLLERİ ÖRNEĞİ

MUSTAFA KOÇER, LEYLA LEBLEBİCİ KOÇER, M.ASIF YOLDAŞ
2.114 515

Abstract


Bu çalışmada, Televizyon izleme alışkanlıkları ve nedenleri Kayseri ve Celalabat örneğinde karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir.  Araştırma Kayseri’den 1024 Celalabat’tan 393 kişinin katılımıyla yüz yüze anket yöntemiyle yapılmıştır. Araştırma sonuçları incelendiğinde, yapılan ki-kare ve t testi analizine göre, Celalabat ve Kayseri illerindeki halkın televizyon izleme alışkanlıklarında, televizyon izleme nedenlerinde ve izledikleri program türlerinde anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.


Keywords


TV İzleme Nedenleri, TV İzleme Alışkanlıkları, Program Türleri, Celalabat, Kayseri

References


• Adaklı, G., (2006). Türkiye’de Medya Endüstrisi. Ankara: Ütopya Yayınevi.

• Aziz, A., (1999). Türkiye’de Televizyon Yayıncılığının 30 Yılı. Ankara: TRT Eğitim Dairesi Başkanlığı.

• Bayram, N., (2009). Sosyal Bilimlerde SPSS İle Veri Analizi. Bursa: Ezgi Kitabevi Yayınları.

• Büyüköztürk, Ş., (2004). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi. Ankara: Pegema Yayıncılık.

• Croteau, D. and Hoynes, W., (2006). The Business of Media: Corporate Media and Public Interest. Sage Publication.

• Çakır, V. ve Çakır, V., (2010). Televizyon Bağımlılığı. Konya: Literatürk Yayınları.

• Çelenk, S., (2005). Televizyon Temsil Kültür. Ankara: Ütopya Yayıncılık.

• Çorotekin, T., Kırgızistan Cumhuriyeti. www.tarihtarih.com/?Syf=26& Syz=357738, Erişim Tarihi: 15.03.2016.

• Doyle, G., (2006). Understanding Media Economics. Sage Publication.

• Erdoğan, İ., (2003). Pozitivist Metedoloji. Ankara: Erk Yayınları.

• Kaplan,Y., (1992). Televizyon. İstanbul: Ağaç Yayıncılık.

• Koçak, A., (2001). Televizyon İzleyici Davranışları Televizyon İzleyicilerinin Tercihleri ve Doyumları Üzerine Torik ve Uygulamalı Bir Çalışma. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

• Mutlu, E., (1991). Televizyonu Anlamak. Ankara: Gündoğan Yayınları.

• Oskay, Ü. (1971). Toplumsal Gelişmede Radyo ve Televizyon. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bigiler Fakültesi Yayınları.

• Picard, R., (1989). Media Economics: Concept and Issues. California: Sage Publication.

• Postman, N., (2012). Televizyon Öldüren Eğlence. Osman Akınhay (çev.).İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

• Tekinalp, Ş., (2003). Camera Obscura’dan Synopticon’a Radyo ve Televizyon. İstanbul: Der Yayınları.

• Toruk, İ., (2008). Üniversite Gençliğinin Medya Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Analiz. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi: Sayı:19, ss.475-488.

• www.diplomat.com.tr/atlas/sayilar/sayi15/sayfalar.asp?link=s15-7.htm, Erişim Tarihi: 15.03.2016.

• www.kayseri.gov.tr/nufus-yapisi, Erişim Tarihi: 15.03.2016.

• Yaylagül, L., (2006). Kitle İletişim Kuramları. Ankara: Dipnot Yayınları.