CRIME AND SPACE IN RELATION TO THEFT OFFENSES IN ELAZIG (2001-2007)

Erdal KARAKAS
1.582 891

Abstract


In this study, Elazig theft crimes distribution and effective factors were evaluated from 2001-2007. Distribution of crime land use capability and functional structure is effective. In fact the teyp of crime various as a result of changes in landuse feature. as a result, eliminate the former type of criem remain due to landuse, rather than develop a new type of crime.

Keywords


Geography, Crime Geography, Theft crime distribution of Elazıg city, Neighbordhood crime distribution, ,

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Abanoz, N.İ., (2012). Ekonomik Kriz, Kapitalizm ve Suç. Legal yay. İstanbul, Aksak, P. ve Çalışkan, V., (2010). Çanakkale Kentinde mala karşı işlenen suçların coğrafi dağılış özelliklerinin incelenmesi (2007). Marmara Coğrafya Dergisi sayı.22. Syf.245-275 İstanbul. Aliağaoğlu, A.,(2007). Balıkesir Şehrinde Suçlar Coğrafi Bir Yaklaşım (2005). Detay Yayıncılık. Ankara.

Aliağaoğlu, A. ve Alaeddinoğlu, F., (2005). Erzurum Şehrinde Mala Karşı İşlenen Suçlar Coğrafi Bir Yaklaşım. Polis Bilimleri Dergisi Cilt.7, Sayı.1. Syf.17-41, Ankara.

Doğan, İ.H. ve Sevinç, B., (2011). Suç Teorileri ve Şehir Güvenliği Bitlis İliyle İlgili Genel Bir Değerlendirme. Polis Bilimleri Dergisi, Cilt.13, Sayı.4, Syf.27-53. Ankara.

Dolu, O., (2011). Suç Teorileri, Teori, Araştırma ve Uygulamada Kriminoloji. Seçkin yay. Ankara.

Dönmezer, S., (1994). Kriminoloji. Beta Basım İstanbul.

Dursun, H., (1997). Suçun Ekonomik Modelleri. DPT Yayını Ankara Düzgün, Ş., (2003). Suç Olgusuna Teorik Yaklaşımlar ve Disiplinler arasılık. Dosya 06, TMMOB Mimarlar Odası Bülten 55, Sayfa, 4-10, Ankara.

Ergün, N. ve Yirmibeşoğlu, F., (2007). Distribition of Crime Rates in Different Districts in İstanbul. Turkish Studies, Vol.8, No.3, pp.435-455, Erman, T., (2007). Çandırlı-Hıdırtepe (Altındağ, Ankara) Örneği Üzerinden Suç ve Mekan İlişkisi ve Mahalleli Deneyimleri., Dosya 06, TMMOB Mimarlar Odası Bülten 55, Syf, 30-34, Ankara.

Garnier, B.J. ve Delobez, A., (1983). Pazarlama Coğrafyası (Çev. Erol Tümertekin, Alp Tümertekin) İstanbul Üniversitesi Yay. No. 3111, İstanbul.

Gölbaşı, S., (2008). Kentleşme ve Suç. Oniki levha yay. İstanbul.

Günal, V. ve Şahinalp, S,M., (2009). Şanlıurfa Şehrimde Hırsızlık Suçlarının Mekansal Analizi. Polis Bilimleri Dergisi Cilt:11, Sayı.1, Syf 100-147, Ankara

Gürbüz, M. ve Karabulut, M., (2007). Adana Beş Ocak Polis Karakolu Sorumluluk Bölgesinde Çocuk Suçlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Haritalandırılması ve Analizi. Ç.Ü Sosyal Bilimler Dergisi C.16, Sayı.1, Syf 331-346, Adana

Gürbüz, M. ve Karabulut, M., (2008). Fatih Polis merkez amirliğinin (Adana) Sorumluluk sahasında Çocuk Suçlarının CBS İle Haritalandırılması ve Analizi. Polis Bilimleri Dergisi C.10, Sayı.2, Syf 51-78, Ankara

Güvel, A.E., (2004). Suç ve Ceza Ekonomisi, Roma yayınları, Ankara.

İçli, T., (1993). Türkiye’de Suçlular Sosyal Kültürel ve Ekonomik Özellikleri, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayını Sayı 71. Ankara

Karakaş, E., (1999). Elazığ Şehrinin Gelişmesi.F.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, C.9, S.1, Syf. 129–154. Elazığ.

Karakaş, E., (2004).Elazığ Şehrinde Hırsızlık Suç Dağılışı ve Özellikleri Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt.14. Sayı.1, Syf.19-39 Elazığ.

Karakaş, E., (2006). Elazığ Şehrinde Suçların Dağılışı ve Özellikleri Doğu Coğrafya Dergisi Sayı.15, Syf.83-111. Erzurum. Karakaş, E., (2008). Kentsel Gelişmede Konut Kooperatiflerinin Rolü, Elazığ Örneği. V. Ulusal Coğrafya Sempozyumu Syf. 281–290, Ankara.

Karakaş, E., (2010). Şehir Nüfusunun Dağılımında Sosyal ve Ekonomik Faktörlerin Etkisi, Elazığ Örneği. E-Journal of New World Sciences Academy: Nature Sciences Volume:5, Number:3, Pp:240-254, Karasu, A.M., (2008). Türkiye’de Kentleşme Dinamiklerinin Suça Etkisi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C.57, S.4 syf,255-281, Ankara.

Kılıç, T. ve Tunçel, H., (2008). Kentsel Mekânların Kullanımı ve Seyyar Satıcılar: Diyarbakır Örneği, V. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, syf.211-219, Ankara.

Sevim, Y. ve Soyaslan, Y., (2009). Hırsızlık Suçu Faillerinin Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Özellikleri Elazığ Örneği, Polis Bilimleri Dergisi Cilt.11, Sayı. 3, Syf.23-42, Ankara.

Seyhan, K., (2002). Polislik ve Suçun Önlenmesi, Türkiye de Devlet Toplum ve Polis (Editör. Hasan Hüseyin Çevik, Turkut Göksu) Seçkin Yayınları. Ankara.

Soyaslan, D., (1998). Kriminoloji (suç ve ceza bilimleri). Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No.526. Ankara.

Timor, A., (2001). Pazarlama Coğrafyası Açısından Büyük Alışveriş Merkezleri ve İstanbul Örneği İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, Sayı.9, ss:53-81. İstanbul.

Tümertekin, E., (1979). İstanbul’da Nüfus Dağılışı, İstanbul Üniversitesi Yayını. No.2540, İstanbul.

Uzun A. ve Aliağaoğlu, A., (2009). Tokat Şehrinde Mala Karşı Suçlar, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 8(2):430-444