EDREMİT KÖRFEZ KIYILARINDA HAVA, TOPRAK VE İÇME SUYUNDA ÇEVRESEL RADYOAKTİVİTENİN SAPTANMASI

Rüstü ILGAR
1.770 659

Abstract


Bu çalışma toprak, su ve hava örnekleri Kuzey Ege Edremit Körfezi kıyılarından (Edremit, Akçay, Altınoluk, Küçükkuyu), hava örnekleri yerden 1m yükseklikten ve aynı zamanda toprak ve içme suyu örneklerinde yapılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü önerileri alfa ve beta 0.1 Bq/l sınır değerleri mevcut olup içme sularında bu değerler aşılmamıştır. Bu değerler aynı zamanda Türk Standartları Enstitüsünce de kabul edilmektedir. Bu bölgedeki doğal radyasyon düzeyleri jeolojik ve jeomorfolojik yapıya bağlı olarak doğal radyasyonun noktasal değişimleri ortaya çıkmıştır. Bölgedeki toprak ve kayaçların mineralojik yapısı ve coğrafi yeryüzü şekilleri doğal backgraund radyasyonu yüksek düzeyde etkilemektedir. Metot olarak belediyeliklerden alınan örneklerin Gross Alfa ve beta ölçümleri gas-flow ölçüm fotometresinde ölçülerek Bq/l olarak sunulmuştur. Toprak örnekleri ise Çekmece nükleer araştırma merkezi laboratuarlarında gamma-ray spektrometresinde, hava ölçüm metodu ise HPGe detektörüne uygulanması şeklinde olmuştur.

Keywords


Edremit, Çevre, Radyoaktivite, Kirlilik, Coğrafi F, , , , ,

Full Text:

PDF (Türkçe)