ADIYAMAN HAVZASINDA KUVATERNER'DEKİ DOĞAL ORTAM KOŞULLARININ YERLEŞMELERİN DAĞILIŞI VE DİĞER İNSAN FAALİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Sabri KARADOGAN
1.968 574

Abstract


Adıyaman havzası Türkiye'nin en güneyindeki tektonik-orojenik üniteyi oluşturan Kenar Kıvrımları Kuşağı üzerinde yer alır. Havza, iklim ve yerşekilleri bakımından bir geçiş zonunda bulunması nedeniyle Kuvaterner'de meydan gelen doğal ortam değişikliklerinden şiddetle etkilenmiştir. Pleyistosen' de yaşanan iklim değişiklikleri havzadaki Paleolitik yaşam üzerinde etkili olmuştur. Yerleşmelerin kompozisyonu doğal çevre değişmelerine göre sürekli değişiklik göstermiştir. Bugün halen, havzanın doğal görünümü ve Atatürk Barajı değişmeye devam etmekte; baraj gölü adeta Alt Pleyistosen koşullarını sürekli olarak yenilemektedir. Bu çalışmada, Paleolitik'ten günümüze Adıyaman Havzası'ndaki yerleşmelerin dağılışı ile diğer insan faaliyetleri arasındaki ilişkiler ele alınmaktadır. Aynı zamanda, Kuvaterner boyunca doğal ortam koşulları ile insan arasındaki etkileşim ve değişimin coğrafi karakteri incelenecektir.

Keywords


Kuvaterner, Adıyaman Havzası, Kahta, Atatürk Baraj, , , , ,

Full Text:

PDF (Türkçe)