EKONOMİK COĞRAFYA AÇISINDAN BİR ARAŞTIRMA: ZONGULDAK MADEN KÖMÜRÜ HAVZASINDA YABANCI İŞÇİLER

TAŞKIN DENİZ, ÜNAL ÖZDEMİR
2.027 638

Abstract


The existence of mines and features such as reserve and grade are very important for the economy of all countries. In the stages of extracting and processing mines, one of the most important factors is the factor of worker. If natural resources don‟t have the necessary requirements for worker supply, foreign workforce is demanded. Especially low costs and tendency to work are reasons of preference economically. However, this matter brings along some social, cultural and economic problems for foreign workers. The purpose of this study was to explain the social and economic conditions of foreign workers working in Zonguldak Hard Coal Basin during the historical process. Employment of foreign workers, except the differences in language, religion, culture and nationality between mine workers; strike on global equity and global workforce. When analyzed, it is remarkable that the nationalities of foreign workers change according to the periods. Foreign workers can easily and rapidly adapt to the working conditions and this affects their relationships with the local people in a positive way. Besides, commercial activities of foods, dressing etc, contribute significantly to Zonguldak and its regions.

Keywords


Zonguldak Hard Coal Basin, Mining, Foreign Workers, Thermal Power Station, Ottoman Empire.

References


• Avcı, S., (1993-1996). Türkiye Şeker Sanayisinin Kuruluş ve Gelişmesinde Devletin Etkisi, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, Sayı: 4, ss: 291-302, İstanbul.

• Avşaroğlu, N.,(2006). Türkiye Madencilik Sektöründe Yabancı Sermaye, Ankara.

• Bozoğlan, M., (2010). Ülkemizdeki Kömür Madenciliğinde İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatının Gelişimi: 1867-2010, Korza Yayıncılık, Ankara.

• Çatma, E., (2006). Zonguldak Taşkömürü Havzası Tarihi Birinci Kitap (1840-1865), Sistem Ofset Yayıncılık, Ankara.

• Çıladır, S., (1999). Taşkömürü Havzasının Devletçilik Dönemi. Yaman Matbaası. Zonguldak.

• Doğan, İ., (2005). Zonguldak'ta 65 Çinli İşçi, Aksiyon Dergisi, Sayı: 551, İstanbul.

• Erkin, E., (1999). Dört Maden Kentinin Değişim Öyküsü (1973-1996). Rapid Print. İstanbul.

• Genç, H., (2006), Zonguldak Kazası: Zonguldak Kent Tarihi ‘05 Bildiriler Kitabı, Zonguldak Eğitim ve Kültür Vakfı, Zonguldak.

• Gök, M.S., (1970). Kuzey Anadolu Taşkömürü Havzası. Türkiye Jeoloji Bülteni. Sayı:13/1. Ankara.

• Güney, M., (1966). Zonguldak Kömür Ocaklarında Yer altı Madencilik Faaliyetleri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. (www.mta.gov.tr/mta_web/kutuphane/)

• İlhan, M.H. ve Koçal, A., (1986). İki Katlı Şehir Zonguldak, Zonguldak.

• Kara, M., (2013). Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Ereğli Kömür Havzası (1829-1920), History Studies, Volume: 5, Issue 1, Ankara.

• Karakaş, E., (2002). Kuruluş Yeri Açısından Doğan Erdil Yağ Fabrikası: Elazığ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 2, ss: 47-62, Elazığ.

• Karaoğuz, D., (2013). Karaelmas’ın İlk Madencileri. Arkeoloji ve Sanat Yayınları. Gezegen Basım. İstanbul.

• Kartalkanat, A., (1991). Cumhuriyet Döneminde Madenciliğimizin Gelişimi ve Türkiye Madencilik Politikası, Jeoloji Mühendisleri Dergisi, Sayı:38, Ankara.

• Keskin, Ö., (2010). Osmanlı Devletinde Yabancı Maden Mühendislerinin İstihdamı ve Osmanlı Madenciliğine Hizmetleri.Journals.İstanbul.edu.tr.

• Kırpık, C., (2004). Osmanlı Devleti’nde İşçiler ve İşçi Hareketleri: 1876-1914, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış doktora tezi, Isparta.

• Korkut, D., S., Doğan, A.M, ve Bekar, İ., (2010). Kuruluş Yerini Etkileyen Faktörlerin Düzce İli Açısından Değerlendirilmesi, Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, Cilt:6, Sayı: 1, ss:32-39, Düzce.

• Müftüoğlu, B.G., ve Tanış, B., (2010/2). 21. Yüzyılda Zonguldak Maden İşletmelerinde Çalışma Hayatı: Bir Kesit - Tek Gerçek, Çalışma ve Toplum Dergisi, Sayı: 25, ss:185-216, İstanbul.

• Öğreten, A.,(2006). Ereğli Kömür Havzası’nda İlk Üretim, A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 31, ss:135-160, Erzurum.

• Öğreten, A., (2007). Ereğli Kömür Havzası’nda Bahriye Nezareti Döneminde Madenler ve Madenciler, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 5, ss:139-178, Zonguldak.

• Öğreten, A., (2009). 1876-1908 Döneminde Ereğli Kömür Havzası’nda Uygulanan Madencilik Teşvikleri ve Sonuçları, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Volume: 2/7, ss:323-344.

• Özdemir, Ü., (2007). Madenciliğin Yerleşmeler Üzerindeki Etkilerine Bir Örnek: Amasra Taşkömürü İşletmeleri, Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı: 17, ss: 293-308, Erzurum.

• Quataert, D., (2009). (Çev: Gündoğan, N. Ö. ve Gündoğan, A., Z.), Osmanlı İmparatorluğu’nda Madenciler ve Devlet: Zonguldak Kömür Havzası, 1822 – 1920, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul.

• Sakaoğlu, N., (1987), Amasra’nın Üç Bin Yılı, Zonguldak Valiliği Yayını, No: 2, Zonguldak.

• Sarıkoyuncu, A., (1992). Milli Mücadele’de Zonguldak ve Havalisi, Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara.

• Sarıkoyuncu, A., (1993). Emperyalizm ve Zonguldak Kömür Havzası. OTAM, Sayı:4, Ankara.

• Savaşkan, B., (1993). Zonguldak Maden Kömürü Havzası Tarihçesi 1829-1989. Türkiye Taşkömürü Kurumu. Eğitim Daire Başkanlığı Yay.No:59. Zonguldak.

• TTK Raporu,(2010). Genel Maden işçileri Sendikası, Zonguldak.

• TTK Raporu, (Mart 2012). Genel Maden İşçileri Sendikası, Zonguldak.

• Tümertekin, E. ve Özgüç, N., (1997). Ekonomik Coğrafya, Çantay Kitabevi, İstanbul.

• Varlık, B., (1985). Osmanlı Devletinde Madenlerde Çalışma Koşulları, Tanzimat’tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, Cilt:4, İletişim Yayınları, İstanbul.

• Zaman, E.M., (2004). Zonguldak Kömür Havzasının İki Yüzyılı, Ankara.

• Zonguldak İli Zemin Hareketleri Raporu, 2013. Zonguldak.

• http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/main.action/02.04.2012/

• http://haber.gazetevatan.com/Haber/24416/1/Gundem/16.03.2004/

• http://www.mta.gov.tr/mta_web/kutuphane/mtadergi/68_9.pdf/03.04.2013/

• http://kdzereglifutbol.blogspot.com/2011/04/07/html

• http://www.ogunhaber.com/haberler/guncel/47486/22.12.2010-zonguldakta-kucuk-cin.html

• http://www.taskomuru.gov.tr/index.php?page=sayfagoster&id=7/06.04.2013/

• http:// www.t24.com.tr/maden şehitlerinin anıtı yenileniyor/07.12.2011

• http://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_Amele_Cemiyeti/13.04.2012/

• http://www.zonguldak.gov.tr/default_b0.aspx?content=1036/17.08.2013/