BİLECİK KIRSALINDA ZAMANA GÖRE DEĞİŞEN SUÇLARA COĞRAFİ BİR BAKIŞ: HIRSIZLIK

ERDAL KARAKAŞ, İSMAİL HAKKI SARITARLA
1.958 502

Abstract


Toplumsal bir olay olan suçun, miktarının, tipinin, gerçekleştiği alanın özelliklerinin bilinmesi, onunla ilgili çalışmaları daha da kolaylaştırmaktadır. Çünkü eldeki veriler ve alansal dağılım ortaya konulduğunda onla mücadele daha etkili hale gelmektedir. Suç sayısını azaltmak için onun geliştiği, güçlendiği alanın konumsal özelliği, kullanım yoğunluğu vb. niteliklerinin çıkarılması ne tür önlemin nerelerde ve nasıl yapılması gerektiğini açıkça ortaya koymakta aynı zamanda taktik ve uygulamalar daha da kolay hale gelmektedir (Karakaş, 2004:21). Suç Coğrafyası alanında yapılmış bu tanımdan yola çıkılarak çalışmada; Bilecik ili Merkez ilçe kırsalında meydana gelen suç çeşitlerinden zamana göre değişim gösteren suç çeşitlerinin 2005-2009 ve 2010-2014 yılları arası kıyaslama yapılarak dağılımları yapılacak; bu dağılışı etkileyen nedenleri ve suçun meydana geldiği mekânın özellikleri ortaya koyulmaya çalışılacaktır. 


Keywords


Suç, suç coğrafyası, Suç dağılışı, kırsal suç, bilecik.

References


• Aksak, P. ve Çalışkan, V., (2010). Çanakkale Kentinde Mala Karşı İşlenen Suçların Coğrafi Dağılış Özelliklerinin İncelenmesi, Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı:22, S.245-275, İstanbul.

• Aksoy, E., (2007). Suç ve Güvenli Kent Yaklaşımı, TMMOB Mimarlar Odası, Bülten 55, Ankara.

• Aliağaoğlu, A., (2007). Balıkesir Şehrinde Suçlar: Coğrafi Bir Yaklaşım (2005), Ankara: Detay Yayıncılık.

• Aliağaoğlu, A. ve Alaeddinoğlu, F., (2005). Erzurum Şehrinde Mala Karşı İşlenen Suçlar Coğrafi Bir Yaklaşım, Polis Bilimleri Dergisi, Cilt:7, Sayı:1, ss:17-41, Ankara.

• Alpdemir, A.E., (2006). 1999-2004 Yılları arasında Eskişehir’de İşlenen Asayiş Suçlarına İlişkin suç Haritalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Oluşturulması, Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsi, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.

• Alkan S., (2014). Kırsal Nüfus Değişiminin, Ormanlar ve Ormancılık Üzerine Etkileri (Trabzon Örneği), Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, Cilt:14(1), ss:69-78, Kastamonu.

• Ataç, E., (2007). Suçun Kentsel Mekândaki Algısı: Güvensizlik Hissi, TMMOB Mimarlar Odası, Bülten 55, Ankara.

• Atar, M., (2010). Kırsal Alanlara Yönelik suç Bilgi Sistemi Tasarımı ve Uygulaması: Zonguldak Örneği, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak.

• Balcıoğlu, İ., (2002). Stres, Kentleşme ve Suç,

www.kriminoloji.com.tr

• Bilecik Map İnternet Sitesi,

www.turkey-visit.com/map/turkey/Bilecik-map.asp

• Centel, N., Zafer, H. ve Çakmut, Ö., (2007). Kişilere Karşı İşlenen Suçlar, İstanbul: Beta Basın Yayım Dağıtım A.Ş, Cilt:1.

• Clarke, R.V., (1997). Situational Crime Prevention: successful case studies, NY: Harrow and Hesto.

• Clarke, V.R., (2002). Shoplifting. Problem-Oriented Guides for Police Series, No:11. www.Cops.usdoj.gov.

• Cohen, L.E. and Felson, M., (1979). Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach, American Sociological Review, Vol:44, No:4 (Aug, 1979), pp:588–608.

• Çezik A., (1982). Kent Eşiği Araştırması (Türkiye İçin Kent Tanımı), Devlet Planlama Teşkilatı, 1838, SPB 350.

• Devlet İstatistik Enstitüsü resmi internet sitesi, (2015). Çeşitli İstatistiksel Çizelgeler.

• Doğan, İ.H., Sevinç, B., (2011). Suç Teorileri ve Şehir Güvenliği Bitlis İliyle İlgili Genel Bir Değerlendirme, Polis Bilimleri Dergisi, Cilt:13, Sayı:4, ss:27-53, Ankara.

• Dolu, O., (2009). Bir Fırsat Olarak Suç: Suçun Durumsal Belirleyicileri, Suç Fırsatları ve Rutin Faaliyetler Teorisi, Polis Bilimleri Dergisi, Cilt:11 Sayı:2, ss:1-30, Ankara.

• Dönmezer, S., (1994). Kriminoloji, İstanbul: Beta Basın Yayım Dağıtım A.Ş.

• D.P.T., (2000). Kırsal Kalkınma ÖİK Raporu, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara.

• Durkheim, E.,(1938). The Rules of Sociological Method, Edited by G.E.G. Catlin, Glencoe, IL: The Free Press.

• Erman, T., (2007). Çandırlı-Hıdırtepe (Altındağ, Ankara) Örneği Üzerinden Suç ve Mekan İlişkisi ve Mahalleli Deneyimleri, Dosya 06, TMMOB Mimarlar Odası Bülten 55, ss:30-34, Ankara.

• Günal, V. ve Şahinalp, M.S., (2009). Şanlıurfa Şehrindeki Hırsızlık Suçlarının Mekansal Analizi, Polis Bilimleri Dergisi, Cilt:11(1), ss.100-146.

• Gönültaş, M.B., (2009). Adana İlinde Mala ve Şahsa Karşı Suç İşleyen Çocukların Sosyodemografik Özelliklerinin Ortaya Konulması, Çukurova Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Adana.

• Günay, S. ve Yılmaz A., (2006). Türkiye'de Şehir Asayiş Suçları: Dağılış ve Başlıca Özellikleri, Milli Eğitim, Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:35, Sayı:170, ss:230-249.

• Gürbüz, M. ve Karabulut, M., (2007). Adana Beş Ocak Polis Karakolu Sorumluluk Bölgesinde Çocuk Suçlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Haritalandırılması ve Analizi, Ç.Ü Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:16, Sayı:1, ss:331-346, Adana.

• İçli, T.G., (1993). Türkiye’de Suçlular, Sosyal Kültürel ve Ekonomik Özellikleri, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Sayı:71, Ankara.

• İçli, T.G., (2001). Kriminoloji, Ankara, Bizim Büro Basımevi.

• İHA, (2014). Aydemir, B., TÜİK Başkanı:Kent-kır Ayrımı Anlamını Yitirdi, www.iha.com.tr.

• Joseph, F.D., (1995). Director, National Rural Crime Prevention Center; Crime and Violence in Rural Communities, College of Food Agriculture and Environmental Sciences, The Ohio State University.

• Karababa, A., (2007). Kahramanmaraş’ın Suç Profili ve Çözüm Önerileri, Kahramanmaraş Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş.

• Karakaş, E., (2004). Elazığ Şehrinde Hırsızlık Suç Dağılışı ve Özellikleri, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:14, Sayı:1, ss:19-37.

• Karakaş, E., (2005a). Uygulamalı Coğrafyada Suç Haritaları I: Veri Kaynakları, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:15, Sayı:1, ss:57–69.

• Karakaş, E., (2005b). Uygulamalı Coğrafyada Suç Haritaları II: Suç Harita Tipleri, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:15, Sayı:2, ss:31–50.

• Karakaş, E., (2009). Suç Coğrafyası Çalışmalarında Veri Kaynakları, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:19, Sayı:2, ss:25-41, Elazığ.

• Karakaş, E., (2013). Suç Mekan İlişkisi Açısından Elazığ Şehrinde Hırsızlık Suçları (2001-2007). NWSA Nature Sciences Dergisi, Cilt:8, Sayı:1, ss:1-25, Bilecik.

• Keleş, R., (2007). Kente Karşı Suç, TMMOB Mimarlar Odası, Bülten 55, Ankara.

• Kılıç, T. ve Tunçel, H., (2008). Kentsel Mekânların Kullanımı ve Seyyar Satıcılar: Diyarbakır Örneği, V. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, ss:211-219, Ankara.

• Kızmaz, Z., (2003). Ekonomik Yapı ve Suç: Bazı Araştırma Bulguları Üzerine Genel Bir Değerlendirme, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:13, Sayı:2, ss:279-304, Elazığ.

• Kızmaz, Z., (2005). Sosyolojik Suç Kuramlarının Suç Olgusunu Açıklama Potansiyelleri Üzerine Bir Değerlendirme, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:29, Sayı:2,

ss:149-174, Elazığ.

• Kocadaş, B., (2007). Düşük Sosyo-Ekonomik Yapı Suç İlişkisi: Malatya’da Çocuk Suçluluğu, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, Adıyaman.

• Malkoç, İ., (2009). Cinsel Suçlar, Malkoç Kitabevi, Ankara.

• McGabey, R.M., (1986). Economic Conditions, Neighborhood Organization, and Urban Crime, in Albert J.Reiss and Michael H. Tonry, eds; Communities and Crime, Chicago, Ill. University of Chicago Press, pp:231–270.

• Özçelik, Ö., (2006). Balıkesir Merkez İlçesinin Suç Haritası, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir.

• Sevim, Y. ve Soyaslan, Y., (2009). Hırsızlık Suçu Faillerinin Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Özellikleri Elazığ Örneği, Polis Bilimleri Dergisi, Cil:11, Sayı:3, ss:23-42, Ankara.

• Şensoy. N., (1963). Basit Hırsızlık ve Çeşitli Mevsuf Hırsızlıklar, İstanbul.

• Temurçin, K. ve Yakar M., (2013). Türkiye Kırsalında Suçlar ve Suçların Türlerine Göre Dağılışı (1997), Uluslararası sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:6, Sayı:28, ss:6-28.

• Toroslu, N., (2008). Ceza Hukuku, Savaş Yayınevi, Ankara.

• Tümertekin ve Özgüç, (1988). Beşeri Coğrafya İnsan-Kültür-Mekan, Çantay Kitabevi, Coğrafya Başvuru Eserleri, İstanbul.

• Uğur, A., (2013). Denizli Şehrinde Mala Karşı İşlenen Suçların Mekansal Analizi, Pamukkale Üniversitesi, Polis Bilimleri Dergisi, Cilt:15, Sayı:2, ss:1-37, Denizli.

• Uzun, A. ve Aliağaoğlu, A., (2009). Tokat Şehrinde Mala Karşı İşlenen Suçlar, Uluslararası Sosyal araştırmalar Dergisi, ss:2-8.

• Uzun, A., (2008). Tokat Şehrinde Mala Karşı İşlenen Suçlar (2006): Coğrafi Bir Yaklaşım, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir.

• Yavaş, C., (2015). Türkiye’de Devriye Hizmetleri ile Suç İlişkisinin İncelenmesi: Gölbaşı Örneği, Güvenlik Bilimleri Dergisi, Sayı:4(1), ss:21-53, Ankara.

• Yener, Ü., (2009). Malvarlığına Karşı Suçlar ve Ekonomik Suçluluk, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

• Yıldırım, A., (2004). Kentleşme ve Kentleşme Sürecinde Göçün Suç Olgusu Üzerindeki Etkileri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

• Yıldırım, A., (2014). Sosyo-Kültürel Yapı ve Suç Algısı Arasındaki İlişki: Malatya Örneği, Şırnak Üniversitesi, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt:16, ss:1-7.

• Yılmaz, A. ve Günay, S., (2008). Mekâna İlişkin Güvenlik Algılamasını Haritalanmasında CBS Kullanımı, Ege Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, İzmir.

• Yıltırak, L., (2010). Balıkesir İli Kırsalında Kişilere ve Mal Varlığına Karşı İşlenen Suçlar (2004-2008): Coğrafi Bir Yaklaşım, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir.

• http://www.cografya.gen.tr/tr/bilecik/ İnternet sitesi