PROBLEM BEHAVIORS OF 6-18 YEAR OLD CHILDREN WHO HAVE BEEN MOVED FROM INSTITUTIONS TO THEIR BIOLOGICAL FAMILIES

Selvinaz SAÇAN, Zeynep ŞİMŞEK
2.760 1.032

Abstract


In this study was to obtain the problem behaviors using caregiver, teacher and youth informants who were 6-18 year-old children who were sent to their families with the financial aid after an institutional care and to compare the results with those of same-aged children from who were grown up by their families with the financial aid not being under protection and those who were grown up institutional care. The sample of this study consisted of 37 children who were under protection and sent back to their families, 81 children who stayed with their families and 65 children who were grown up in institutional care. The total number of children was 183.Family Report Form, CBCL/6-18, TRF/6-18 and YSR/11-18 were used for data collection.The children`s who were sent back to their families problem behaviors were higher than the children who stayed with their families and those who grew up in institutional care.

Keywords


Turning back to the Family, Institution Care, Behavioral Problems, Social and Financial Aid, Children.,

References


Akman, B. ve Balat, G., (2006). Lise Öğrencilerinin Psikolojik Durumlarının Sosyo-demografik Özelliklerine Göre İncelenmesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi: 13 (1). ss: 3-12

Bayhan, P.S. VE Artan, İ., ( 2004). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

Bee, H., (1992). The Developing Child. New York: Harper Collins College Publishers.

Bowlby, J., (1973). Attachment and Loss. Separation, anxiety and anger. New York: Basic Books.

Browne, K., ( Çev. Uzm. Psk. İlkiz Atınoğlu-Dikmeer) (2008). “Çocukların Kurum Bakımından Alınması ve Hizmetlerin Dönüştürülmesine İlişkin Avrupa Birliği Daphne / Dünya Sağlık Örgütü Eğitim ve Bilgilendirme Paketi”. Prof. Dr. Mualla ÖZTÜRK XX. Sempozyumu. Ankara: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk / Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yayınları No:6, ss:259-264

Conners, C.K., Wells, K.C., and Parker-James D.A., (1997). A New Self Report Scale for Assessment of Adolescent Psychopathology: factor, structure, reliability, validity and diagnostic sensivity. Journal of Abnormal Child Psychology, 25, ss:487-498.

De-Instituationalising and Transforming Children’s Services. A Guide to Good Practice (2007). European Commission Daphne Programme Dırectorate-General Justice and Home Affairs In Collaboration with Who Regional Office for Europe and The University of Birmingham, UK.

East, P. and Rook, K., (1992). Compensatory Patterns Of Support Among Children’s Peer Relationships: A Test Using School Friends, Non School Friends and Siblings. Developmental Psychology, 28,ss:163-172.

Erol, N., Arslan, B.L. ve Akçakın, M., (1995). The Adaptation and Standardization of the Child Behavior Checklist Among 6-18 YearOld Turkish Children Eunethydis: European Approaches to Hyperkinetic Disorder. Zurich: Fotoratar. ss:97–113.

Erol, N. ve Şimsek, Z., (1998). Çocuk ve Gençlerde Ruh Sağlığı: Yeterlik Alanları, Davranış ve Duygusal Sorunların Dağılımı. Türkiye Ruh Sağlığı Profili Raporu. Ankara: Eksen Tanıtım Ltd. Şti.

Erol, N. ve Şimsek, Z., (2000). Mental Health of Turkish Children: Behavioral and Emotional Problems Reported by Parents, Teachers and Adolescents. International Perspectives on Child and Adolescent Mental Health. Elsevier Science Ltd, ss:223–247

Erol, N. ve Şimsek, Z., (2000). “Farklı Bakım Modellerinde Çocuk Ruh Sağlığı”. Koruyucu Aile, Evlat Edinme Hizmetleri ile Ruh Sağlığı. Ankara: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk / Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yayınları No:6, ss:1691

Erol, N., (2004). Yuvalar Sorunun mu Yoksa Çözümün mü Parçası?” R. Uslu (ed.) Koruma Altındaki Çocuklar, Ankara Üniversitesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yayınları. Yayın no: IX,ss:33-140.

Erol, N., Şimşek, Z. ve Üstüner, S., (2005). Çiçekli Dünyamda Elimi Yalnız Bırakma; Dünyada ve Türkiye’de Çocuk Koruma Sistemleri; Kurum Bakımı, Koruyucu Aile ve Evlat Edinme. Ankara: Ümit Matbaacılık.

Fernandez, E., (1996). Significant Harm: Unraveling Child Protection Decisions and Substitute Care Careers of Children. England: Avebury, Aldershot.

Goldfarb, W. (1945). Effects of Psychological Deprivation in infancy and subsequent Stimulation. American Journal of Psychiatry. 102,ss:18-33.

Helsen, M., Vollebergh, W., and Meeus, W., (2000). Social Support from Parents and Friends and Emotional Problems in Adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 29 (3), ss:319-335.

Hodges, J. and Tizard, B., (1989a). Social and Family Relationships of Ex-institutional Adolescents. .Journal of Child Psychology and Psychiatry, vol. 30 (1).

Hodges, J. and Tizard, B. (1989b). “IQ and Behavioural Adjustment Of Ex-Institutional Adolescents. Journal of Child Psychology and Psychiatry, vol. 30 (1).

Hodgkin, R. and Newel, P., (Ed.) (1998). Unicef Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Uygulama El Kitabı. Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu. Ankara: Ajans-Türk Basın ve Basım A.Ş.

Hortaçsu, N. (2007). “Ben ve Biz: Benlik ve Kimlik”. Ben Biz Siz Hepimiz Toplumsal Kimlik ve Gruplararası İlişkiler. Ankara: İmge Kitabevi.

Kağıtçıbaşı, Ç., (2000). Kültürel Psikoloji. “Kültür Bağlamında İnsan ve Aile.” Sosyal Psikoloji Dizisi:2. 2. Basım. İstanbul: Evrim Yayınları.

Koşar, N., (1992). “Kurum Bakım Hizmeti”. Sosyal Hizmetlerde Aile ve Çocuk Refahı Alanı. 2. Baskı. Ankara: MN Ofset

Malet, F.M., Mcsherry, D., Larkin, E., Kelly, G., Robinson, C., and Schubotz, D., (2010). Young Children Returning Home From Care: The Birth Parents’ Perspective. Child &Family Social Work. Vol.15, (1) ss:77-86

Simsek, Z., Erol, N., Öztop, D. ve Münir, K., (2007). Prevalence and Predictors of Emotional and Behavioral Problems Reported by Teachers Among İnstitutionally Reared Children and Adolescents in Turkish Orphanages Compared with Community Controls. Children and Youth Services Review, Volume 29, Issue 7, ss:823-972.

Şimşek Z., Erol N., Öztop, D. ve Özcan, Ö., (2008). Kurum bakımı: Çocuk ve Gençlerde Davranış ve Duygusal Sorunların Epidemiyolojisi; Ulusal Örneklemde Karşılaştırmalı bir Araştırma. Türk Psikiyatri Dergisi, 19(3), ss:235-246

Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kanunu, (2002). Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Mevzuatı. Sayı:39 Ankara: T.C. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Yayınları. Stocker, C., Burwell, R., and Briggs, M., (2002). Sibling Conflict in Middle Childhood Predicts Children’s Adjustment in Early Adolescence. Journal of Family Psychology. 16, ss:50-57.

Tucker, C., Barber, B., and Eccles, J., (1997). Advice About Life Plans and Personal Problems in Late Adolescent Sibling Relationships. Journal of Youth and Adolescence. 26, ss:63-76.

Tucker, C. Mchale, S., and Crouter, A., (2001). Conditions of Sibling Support in Adolescence. Journal of Family Psychology. 15, ss:254-271.

Üstün, E., (2004). 8-12 Yaşları Arasındaki Korunmaya Muhtaç Çocukların Algısı. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi. Cilt:1, Sayı:10-11, ss:1-5

Üstüner, S., Erol, N. Ve Şimşek, Z., (2005). Koruyucu Aile Bakımı Altındaki Çocukların Davranış ve Duygusal Sorunları. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi: 12 (3), 130-140.

Wolf, S., (2004) (çev. A.Oral- S.Kara). Problem Çocuklar “ Stres Altındaki Çocukları Tedavi Etme Yöntemleri”. 6. Basım. İstanbul: Say Yayınları.

Woodward, L.J. and Fergusson, D.M., (2000). Childhood Peer Relationship Problems and Later Risks of Educational Underachievement and Unemployment. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines,41 (2), 191-201

Yavuzer, H., (1993). “Aile ve Okul”. Çocuk ve Suç. Ankara: Remzi Kitabevi.

Yılmaz, A., (2001). Eşler Arasındaki Uyum: Kuramsal Yaklaşımlar ve Görgül Çalışmalar. Aile ve Toplum Dergisi.1 (4);49-58. Ankara: T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları.

Yörükoğlu, A., (1989). Değişen Toplumda Aile ve Çocuk. 3. Baskı. İstanbul: Özgür Yayın-Dağıtım.

Zocolillo, M., Pickles, A., Quinton, D., and Rutter, M., (1992). The outcome of childhood conduct disorder:Implication for defining adult personality disorder and conduct disorder. Psychological Medicine, 22, ss:971-986. www.shcek.gov.tr (Erişim: Şubat 2010) www.cocukhizmetleri.gov.tr (Erişim: Nisan 2014)