DYNED'YN ETKYN KULLANIMINA YLY?KYN Ö?RETMEN GÖRÜ?LERY

Celal Yigit, Habib Özgan
1.795 921

Abstract


Pek çok di?er alanda oldu?u üzere, bilgisayarlar dil ö?retiminde de önemli bir role sahiptir ve bu alanda çe?itli Yngilizce dil ö?renim programlary bulunmaktadyr. Bunlaryn arasynda, Türkiye'de özel okullaryn yany syra 2006 yylynda Türkiye'de kullanylmaya ba?lanan Ynteraktif Dil ö?renim program olan DynEd (Dynamic Education), en yaygyn olarak kullanylan program olarak göze çarpmaktadyr. Bu ara?tyrmanyn amacy, Yngilizce ö?retmenlerine, DynEd'in nasyl etkin bir ?ekilde kullanylaca?y hakkynda rehberlik yapmak ve kullanymy için bir model sunmaktyr. Çaly?mada, tarama ve nitel yöntem kullanylmy?tyr. Sonuç olarak, DynEd'in ö?rencilerin Yngilizce'ye kar?y tutumu hakkynda olumlu sonuçlar do?urdu?u görülmü?tür. Ö?retmenler en çok karma kullanymy, tekrar, kulaklyk, mikrofon dü?melerinin düzenli kullanymyny ve DynEd'in düzenli çaly?ylmasyny önermi?lerdir.

Keywords


DynEd, Yngilizce Dil Ö?renimi, Bilgisayar Destekli Dil Ö?renimi, Karma Ö?renme, Beyin Temelli Ö?renme,

Full Text:

PDF (Türkçe)