AKILLI TAHTA KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRENCİ TUTUMU VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ(ANKARA İLİ ÖRNEĞİ)

MİTHAT AKGÜN, GÜLAY KORU
3.601 1.186

Abstract


The study was carried out in two private schools in Ankara during the fall semester of the 2013 -2014 academic year. The study was conducted with 220 seventh grade students and 7 teachers. The students whose teachers have at least three years of experience in using smart board were especially chosen. After getting the expert opinion, “Smart board attitude scale” including 26 questions with 5 choices for each was applied to the students. Whereas, interview protocol prepared with expert opinion including 5 que stions was administered to the teachers. In this survey model research, quantitative and qualitative data was (were) collected. The data gathered from the interviews of teachers were analyzed as qualitative data. In this study, it is concluded that usage o f smart board have significant and positive effect on students’ attitudes toward smart board. In addition, as analysis of the teachers’ interviews showed, teachers think that smart board increases motivation toward mathematics, that it has permanent effect on learning and that it does not have negative effects on students

Keywords


Smart Board, Attitude, Motivation, Computer

References


Akçayır, M., (2011). Akıllı Tahta Kullanarak İşlenen Matematik Dersinin Sınıf Öğretmenliği Birinci Sınıf Öğrencilerinin Başarı, Tutum ve Motivasyonuna Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Arat, Ş. ve Çakmakçı, N., (2012). Tahta İsteyen de Var Akıllı Tahta da. Hürriyet Gazetesi, 13 Şubat 2012.

Asmar M., Khaled, H.ve Nabeel, A., (2012). The Effect of Smart Board on Students Behavior and Motivation. UGRU University Al Ain, UAE.

Baytekin, Ç., (2004). Öğrenme Öğretme Teknikleri ve Materyal Geliştirme (2. Baskı). Anı Yayıncılık, Ankara.

Bulut, İ. ve Koçoğlu, E., (2012). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Akıllı Tahta Kullanımına İlişkin Görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (242-258).

Büyükkeçeci, S., (2005). Eğlenceli Matematik. Eğlenceli Bilim Dünyası, Timaş Yayınları.

Büyüköztürk, Ş., (2012). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (16. Baskı). Pegem Akademi, Ankara.

Cangül, İ.N., (2007). Hiç Matematik Eğlenceli Olabilir Mi? Matematik Oyunları. Nobel Yayınları, Önsöz.

Fidan, N.K., (2008). İlköğretimde Araç-Gereç Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Kuramsal Eğitim Bilimleri Dergisi. Cilt 1, Sayı 1,s.(48-61).

Gençoğlu, T., (2013). Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları ve Hacmi Konularının Öğretimde Bilgisayar Destekli Öğretim ile Akıllı Tahta Destekli Öğretimin Öğrenci Akademik Başarısına ve Matematiğe İlişkin Tutumuna Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Glover, D. and Miller, D., (2002). The Introduction of Interactive Whiteboards into Schools in The United Kingdom: Leaders, Led and The Management of Pedagogic and Technological Change. International Electronic Journal for Leadership, Leadership in Learning, 6, 24.

Hızal, Alişan., (1992). İlköğretim Uygulamalarında Eğitim Teknolojisinden Yararlanma Olanakları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 8, (81-87).

Kaya, G., (2013). Matematik Derslerinde Akıllı Tahta Kullanımının Öğrencilerin Dönüşüm Geometrisi Üzerindeki Başarılarına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kennewel, S., (2006). Reflections on The İnteractive Whiteboard Phenomenon: A Synthesis of Research from The U.K. Paperpresented at The AARE Conference, (26-30) October, Adelaide, Auistralia, 2006.

Kırbağ Zengin, F. Kırılmazkaya, G. ve Keçeci, G., (2011). Akıllı Tahta Kullanımının İlköğretim Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersindeki Başarı ve Tutumuna Etkisi, 5th İnternational Computer & Instructional Technologies Symposium,22-24 September 2011, Fırat University, Elazığ, Turkey.

Meydan, C.H. ve Şeşen, H., (2011). Yapısal Eşitlik Modellemesi AMOS Uygulamaları. Detay Yayıncılık, Ankara.

Moffatt, K., (2000). EGEMS–Electronic Games for Education in Math and Science: Evaluating The Use of a Smart Board to Teach Transformation Geometry Using Super Tangrams.

Odabaşı, F., (2012). Bilgisayar Destekli Eğitim. Bölüm 8. http://w2.anadolu.edu.tr/aos/kitap/ IOLTP/2276/unite08.pdf.

Sağlam, F., (2007). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Derslerinde Bilgi Teknolojisi Yararlanma Öz-Yeterlilikleri ve Etki Algılarının Belirlenmesi, Basılmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Schmidt, W.H., (1998). Changing Mathematics in The U.S. Policy Implications from The Third International Mathematics and Science Study. Presented at The 76 Annual Meeting of The National Council of Teachers of Mathematics Washington D.C., April 3, 1998.

Tataroğlu, B., (2009). Matematik Öğretiminde Akıllı Tahta Kullanımının 10. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarıları, Matematik Dersine Karşı Tutumları ve Öz-Yeterlilik Düzeylerine Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Tavşancıl, E., (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Tekin, H., (1996). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Yargı Yayınları, Ankara.

Türel, Y.K., (2011). An Interactive Whiteboard Student Survey: Development, Validity and Reliabilitiy. Computer and Education An International Journal, Vol.57, PP.2441-2450. Journal Homepage: www.elsevier.com/locate/comp.edu.

Yenilmez, K., (2010).Ortaöğretim Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Umutsuzluk Düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(307-317).