ANKARA’DAKİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN FORMALARININ OKUL TÜRÜNE GÖRE İNCELENMESİ

SEHER AKDENİZ ŞAHİN, GÜLÇİN ÜSTÜN
2.027 361

Abstract


Bu araştırmanın amacı; Ankara’daki lise öğrencilerinin okul türüne göre, okul formalarına ilişkin memnuniyet durumları ve formalarda yaşadıkları problemlerle ilgili görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmanın evrenini, Ankara’nın lise kısımlarında okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunu ise Ankara’da eğitim veren 6 farklı lisenin öğrencilerinden basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle seçilen 420 kişi oluşturmaktadır. Araştırmanın sonuçlarına göre, spor giyim tarzını benimseyen okullardaki lise öğrencilerinin okul pantolonunda en çok tercih ettikleri rengin siyah olduğu tespit edilmiştir. Klasik giyim tarzını benimseyen okullardaki lise öğrencilerinin okul tişört ve gömleklerinde en fazla tercih ettikleri rengin beyaz olduğu görülmüştür. Forma kullanımında düğme renginin solması, fermuarların çabuk bozulması öğrencilerin en çok yaşadıkları problemler olarak tespit edilmiştir. Lise formalarına ilişkin problemlerin biran önce çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Araştırma sonuçlarına dayanarak lise öğrencilerinin forma konusunda görüşlerinin alınması, değerlendirilmesi ve isteklerini dikkate alarak yeni tasarımlar oluşturulmasına dikkat edilmesi, öğrencilerin memnuniyeti açısından önerilebilir. 


Keywords


Ankara, Öğrenci, Forma, Memnuniyet, Tercih

References


Bozkurt, B., (1995). Vücut Hareketlerinin Giysi Özellikleri Üzerine Etkileri. Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Olgaç, P., (2005). Moda Resmi. Ankara: Ya-Pa.

Güner, T., (1990). Beden Özelliklerine Göre Kalıp Hazırlama. Ankara: Dış Politika.

Ağaç, S. ve Çeğindir, N., (2006). Üniversite Öğrencilerinin Giyim İhtiyaçlarını Karşılama Ve Moda Konusundaki Görüş Ve Davranışları. Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, (1), 1-15.

Güneşoğlu, S. ve Meriç, B., (2005). Spor Giysilik Örme Kumaşların Termal Absorbtivite Özelliğinin Araştırılması. Tekstil Maraton Dergisi, (2), Mart- Nisan, 41-52.

Ercan, E. ve Ercan, E.U., (2009). Beden Algısı, Benlik Saygısı Ve Depresyonun Giysi Seçimine Etkisi. Konfeksiyon Teknik Dergisi, Kasım, 60-68.

Vural, T., Koç, F., Koca, E. ve Pamuk, B. (2006, Kasım). Geleneksel Kadın Giysilerinde Kol Formu Özelliklerinin Giysi Konforu Açısından İncelenmesi. Gazi Üniversitesi 12. Ulusal Ergonomi Kongresi. 343–349, Ankara.

Solak, L., (2003, Ekim). Ergonomi İlkeleri ile Oluşturulan Giyside Çıkan Sonuç Kullanıcı Konforu. Mimar Sinan Üniversitesi 9. Ulusal Ergonomi Kongresi. 415-421, Denizli.

İbicioğlu, H., Cerit, E. ve Çiftçi, M., (2008). Giyimde Renklerin Uyumu. Gaziantep: Kişisel

Bayraktar, F., (1993). Giyim. Ankara: Sim.

Olgaç, P., (1981). Moda Resmi. Ankara: Ya-Pa.

Şener, F.H. ve Atmaca, Z., (2009, Ekim). Ergonomik Açıdan Giysilerde Yaşanılan Problemler. 15. Ulusal Ergonomi Kongresi. 61-71, Konya.

Uğur, M., (2006). Tüketicilerin Giysi Alışverişinde Yaşadıkları Problemlerin Ergonomik Açıdan İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Güdül, Z. ve Karakülah, G., (1993). Kız Sanat Okulları İçin Giyim. 1-2-3. 6. Baskı, Ankara: Milli Eğitim.

Sever, A.Ş., (1988). Kadın Giyimi Ve Temel Dikiş. Ankara: Tisamat.

www.megep.meb.gov.tr adresine 20 şubat 2014’te erişilmiştir.

Pamuk, B., (2002). Uygulama Teknikleri Temel Kalıp ve Dikim Uygulama Teknikleri. 1. Baskı, İstanbul: Ya-pa.

Crane, D., (2003). Moda ve Gündemleri. (Ö. Çelik, Çev.) 1. Basım, İstanbul: Ayrıntı.

Çağlayan, E., (1978). Giyim Öğretim Teknikleri. 200s., Ankara: Semif Ofset Matbaacılık Sanayi.

Sezer, H., Bilgin, F, ve Kayaoğlu, A., (2003). Hazır Giyim Üretimi 4. Baskı, Ankara: Gazi.

Koca, E. ve Koç, F., (2008). Çalışan Kadınların Giysi Seçimleri Ve Renk Tercihleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,7(24), 171-200. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/esosder/article/view/5000068152/5000063216 adresinden 18 Temmuz 2012 tarihinde erişilmiştir.

Oğuztöreli, A., (1995). Kumaş Seçiminde Renklerin İnsan Üzerindeki Psikolojik Etkiler. Tekstil ve Konfeksiyon, 5, 396-399.

Koca, E. ve Koç, F., (2010). Ergenlerin Dinledikleri Müzik Türlerinin Giyim Tarzlarına Etkisi. NWSA e-Journal of New World Sciences Academy, Volume:5(2), Number:2, Article Number:2C0019, 37- 49.

Dinçer, T., (2005). Lise Öğrencilerinin Okul Üniformalarının İlişkin Tercihlerinin Ve Sorunlarının Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Pekşen Akça, R., Baran, G. ve Yıldız Bıçakçı, M., (2011). 15–18 Yaş grubu ergenlerde giysi seçimini etkileyen faktörler. E-Journal Of New World Sciences Academy, 6(2), 175-186.

Kırzıoğlu, N. G. (1992). Giyim Sanatı ve Kişisel Görünüm. Ankara: Milli Eğitim.

Kurt, Ç., (2007). Müller Kalıp Sistemi 36–42 Beden, Temel Beden ve Temel Kol Kalıplarının Antropometrik ve Ergonomik Uyumunun İncelenmesi ve Geliştirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Konya.

Uğurel Şemin, R., (1992). Gençlik Psikolojisi. 3. Basım, İstanbul: Remzi.

Üstün, G. ve Çeğindir, N.Y., (2006). İlköğretim Çağı Çocukları Ve Annelerinin Okul Önlük Ve Formalarının Konforundan Memnuniyet Durumlarının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergi, http://www.sdergi.hacettepe.edu.tr/gu.htm adresinden 12 Mart 2012 tarihinde erişilmiştir.

Kıral, B. ve Kıral, E., (2009). Japonya İlköğretim Sistemi Ve Türkiye İlköğretim Sisteminin Karşılaştırılması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (12), 53-65.

Ünal, Z. ve Öndoğan, Z., (2006). Bebek Giysilerinde Temel Ölçüler Esas Alınarak Ölçü Tablosu Geliştirmede İstatistiksel Bir Model. Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, (4), 279-287.

Ağaç, S. ve Yıldız, Ş.G., (2008). Hemşirelerin Giysilerine İlişkin Memnuniyet Düzeyinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi 14. Ulusal Ergonomi Kongresi. 305–313, Trabzon.

Turan, Ş., (1994). Türk Kültür Tarihi. İstanbul: Bilgi.

Hesapçıoğlu, M. ve Giorgetti Meşeci, F., (2009). Siyah Önlük Beyaz Yakanın Kökeni. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, s.1717-1750, İstanbul.

Caruso, P., (1996). Individuality vs. conformity: The issue behind school üniforms. NASSP Bulletin (September), 83-88.

Açıkalın, A., (2003). Daha Bir Okul-Önlük-Forma-Giysi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 6(33), 5-7.

www.tekstildershanesi.com.tr adresine 19 Aralık 2013’te erişilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı, (2008, 09 Eylül). İlköğretim ve Ortaöğretim İçin Kıyafet Modelleri. http://www.meb.gov.tr/haberler/haberayrinti_basinaciklama.asp?ID=1384 adresinden 29 Aralık 2012 tarihinde erişilmiştir.

Gür, B.S., Özoğlu, M., Coşkun, İ. ve Görmez, M., (2012). 2012’de eğitim. Seta Analiz, (58), 20. (file.setav.org/files/pdf/20130104114533_seta_analiz_2012

Yamane, T., (2010). Temel Örnekleme Yöntemleri. (A. Esin, M., A. Bakır, C. Aydın, ve E. Gürbüzsel, Çev.). İstanbul: Literatür.

Kurtuluş, K., (1989). İşletmelerde Araştırma Yöntem Bilimi. No: 210, İstanbul: İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayını.

http://www.renklerinanlamlari.com/siyah-renk.html 16 Nisan 2013’te erişilmiştir.

Eray, F. ve Çivitçi, Ş., (2001). Giyside Kullanılan Renklerin İnsan Üzerindeki Psikolojik Etkileri. Mesleki Eğitim Dergisi, 2(1), 63-72.

Ağaç, S. ve Harmankaya, H., (2009). İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Giysi Tercihleri ve Giysi Satın Alma Davranışlarına Etki Eden Faktörler. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (22), 1-13.

Koca, E. ve Koç, F., (2006). Temel Dikiş Teknikleri (1) Etek-Pantolon. 1. Baskı, Ankara: Kök.

Ada, E., (2010). Dağ Sporlarında Kullanılan Giysilerdeki Kumaş ve Tasarım Özelliklerinin Ergonomik Açıdan İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Meriç, B., (2002). Pamuk/Elastan Karışımı Kumaşlarda Elastan Çekim Oranının ve Silikon Apre Uygulamasının Kumaş Özellikleri. Tekstil Maraton Dergisi, Kasım-Aralık, (6), 52-57.

Kaplan, S. ve Göktepe, Ö., (2002). İplik Yapısı ve Kumaş Konstrüksiyonun Dokunmuş Kumaşın Mukavemet Özellikleri Üzerindeki Etkileri. Tekstil Maraton Dergisi, Kasım-Aralık, (6), 37-47.

Yakartepe, M. ve Yakartepe, Z., (1995). Konfeksiyon Teknolojisi Kumaştan Hazır Giyime. 1. Baskı, İstanbul: T.K.A.M. Tekstil Konfeksiyon ve Araştırma Merkezi.

Üstün, G. ve Çeğindir, N.Y., (2006). Çocuk Giysi Tercihlerinin Çocuklar ve Annelerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Konfeksiyon Teknik Dergisi, Nisan, 12(142), 90-95.