FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE GÖRSEL MATERYALLERLE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLERİN GENOTİP-ÇEVRE ETKİLEŞİMİNE ETKİSİ

KÜRŞAT ŞEN, OĞUZ ÖZDEMİR
1.199 240

Abstract


Bu çalışmada, ilköğretim öğrencilerinin Fen Bilimleri dersinde görsel materyallerle destekli olarak yürütülen etkinliklerin genotip–çevre etkileşiminin kavranmasına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Toplanan verilerin, istatistiksel analizinde SPSS 22 bilgisayar paket programı kullanılmıştır. Çalışmada, akademik başarı ön test puanlarına göre deney ve kontrol gruplarının ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığını bulunmuştur. Grupların homojen olduğu tespit edilmiştir. Ön test ve son test başarı puanları karşılaştırılmıştır. Deney ve kontrol grubu öğrencilerine, genotip-çevre etkileşimini kavrama faaliyetleri yürütülmüştür. Gruplar arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Ayrıca, cinsiyetlere göre genotip-çevre etkileşiminin algılanmasında anlamlı farklılıkların olduğu saptanmıştır. PISA raporlarına göre ülkemizde fen okur-yazarlığı oranı düşüktür. Bu durum, fen öğretiminde istenilen başarının elde edilememesi sonucunu ortaya çıkarabilir. Bu çalışmanın, ilköğretim öğrencilerinin fen okur-yazarlığının artırılması bakımından yararlı olacağı öngörülmektedir. Ayrıca, öğrencilerin sorgulama temelli eğitim becerilerinin gelişmesine olanak sağlayacağı söylenebilir.


Keywords


Genotip-Çevre Etkileşimi, Kalıtım, Görsel Materyal, Fen Eğitimi, İlköğretim

References


• Adamson, L.B., Foster, M.A., Roark, M.L., and Reed, D.B., (1998). Doing a science project: Gender differences during childhood. Journal of Research In Science Teaching, 35, 845-857.

• Afacan, Ö. ve Soysal, D., (2012). İlköğretim öğrencilerinin “fen ve teknoloji dersi” ve “fen ve teknoloji öğretmeni” kavramlarına yönelik metafor durumları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(19), 287-306.

• Akdağ, B. ve Sümbüloğlu, K., (2010). Önemlilik testleri “Paket Program Uygulamalı” (1.Baskı). Ankara: Hatipoğlu Yayınları.

• Akgül, A. ve Çevik, O., (2005). İstatistiksel analiz teknikleri “SPSS’ te işletme yönetimi uygulamaları” (2. Baskı). Ankara: Emek Ofset.

• Aydın, G. ve Balım, A.G., (2013). Öğrencilerin “hücre bölünmesi ve kalıtım” konularına ilişkin kavram yanılgıları, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(1).

• Aydoğdu, B., Yıldız, E., Akpınar, E., ve Ergin, Ö., (2007). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerini etkileyen etmenlerin incelenmesi. Çağdaş Eğitim Dergisi, 32(346), 21-27.

• Bahar, M., Johnstone, A.H., and Sutcliffe, R.G., (1999). Investigation of students’ cognitive structure in elementary genetics through word association tests. Journal of Biological Education, 33(3), 134-142.

• Büyüköztürk, Ş., (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

• Clough, E.E. and Wood-Robinson, C., (1985). Children’s understanding of ınheritance. Journal of Biological Education, 19 (4), 304-310.

• Dawson, C., (2000). Upper primary boys’ and girls’ interests in science: Have they changed since 1980?, International Journal of Science Education, 22, 557–70.

• Demirel, Ö. ve Altun, E., (Ed.). (2012). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı, Pegem Yayıncılık, Ankara, 38,41,88.

• Dimitrov, D.M., (1999). Gender differences in science achievement: Differential effect of ability, response formate and strands of learning outcomes. School Science and Mathematics, 99, 445-450.

• Ferrari, M. and Michelene T.H.Chi., (1998), The nature of naive explanations of natural selection, Learning Research and Development Center, University of Pittsburgh, USA.

• Lewis, J. and Robinson, C.W., (2000), “Grenes, Chromosomes, Cell Division & İnheritance-Do Students See Any Relationship?”, Journal of Research in Science Teaching, John Willey & Sons Publisher.

• Mattern, N. and Schau, C., (2002). Gender differences in science attitude-achievement relationships over time among white middle- school students. Journal of Research in Science Teaching, 39, 324- 340.

• MEB (2005). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi..

• MEB (2013). İlköğretim Kurumları Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı. Ankara.

• Nosek, B.A., diğ. (2009). National differences in gender–science stereotypes predict national sex differences in science and math achievement. Psychology, 106, 10593-10597.

• Özdemir, N.N. ve Sak, U., (2013). Bilimsel yaratıcılıkta cinsiyet farklılıklarının bileşensel analizi. Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi, 3(2), 53-65.

• Özdemir, O., (2010). “Fen ve Teknoloji öğretmen adaylarının Fen ve Teknoloji okuryazarlığının durumu”, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 3(7), 42-56.

• Polat, M. ve Bedir, A., (6 Kasım 2006). Tezsiz yüksek lisans programı kimya bölümü öğrencilerinin kimya öğretiminde teknoloji kullanımlarının incelenmesi (celal bayar üniversitesi örneği). http://bots.comu.edu.tr/turkce/poster.pdf#page=59 (Erişim Tarihi: 15.07.2014).

• Sadi, S., Şekerci, A.R., Kurban, B., Topu, F.B., Demirel, T. ve Tosun, C., (2008). Öğretmen eğitimde teknolojinin etkin kullanımı: öğretim elemanları ve öğretmen adaylarının görüşleri. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 1(3), 43-49.

• Schonfeld, D., (2000), “Teaching Evolution in Secondary Schools: Historical Context, Social Concerns, and Stumbling Blocks”, Department of Education, Kalamazoo College Kalamazoo, Michigan.

• Seferoğlu, S.S., (2010). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı (5. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. 27-39,67-76.

• Smith, T.E., (1992). Gender differences in the scientific achievement of adolescents: Effects of age andparental separation. Social Forces, 71, 469-484.

• Stark, R. and Gray, D., (1999). Gender preferences in learning science. International Journal of Science Education, 21, 633–643.

• Tatar, N. ve Koray, Ö.C., (2005). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin “genetik” ünitesi hakkındaki kavram yanılgılarının belirlenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 415–426.

• Topçu, M.S., (2004). Sekizinci sınıf genetik-canlılarda üreme ve gelişme ünitelerinin öğreniminde ve öğretiminde karşılaşılan zorlukların tespiti. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

• Trumper, R., (2006). Factors affecting junior high school students’ interest in biology. Science Education International, 17, 31–48.

• Tsui, C. and Treagust, D.F., (2003). Genetics reasoning with multiple external representations. Research in Science Education, 33, 111-135.

• Wraga, G.W. and Hlebowitsh, P.S., (1991). STS education and the curriculum field. School Science and Mathematics, 91(2), 54-59.

• Yalın, H.İ., (2007). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme, Nobel Yayın Evi, Ankara, 124-125.

• Yangın, S. ve Dindar, H., (2007). İlköğretim fen ve teknoloji programındaki değişimin öğretmenlere yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 240- 252.