İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KARAR VERME BECERİLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

SEYFİ TEKİN, ABDULHAK ULAŞ
1.583 345

Abstract


Bu araştırmada, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin karar verme becerileri “cinsiyet, yaşanılan yer ve öğrenim görülmekte olan okulun sosyoekonomik durumu” değişkenlerine göre incelenmiştir. Araştırmada Karakaş Günal (1999) tarafından geliştirilen Karar Verme Becerisi Değerlendirme Ölçeği (KVBDÖ) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda cinsiyet değişkeni açısından Karar Verme Becerileri Değerlendirme Ölçeğinin bağımlı karar verme, isteklerini göz önüne alarak karar verme ve yeteneklerine göre karar verme alt boyutlarında anlamlı düzeyde bir farklılaşma görülmezken, bağımsız karar verme alt boyutunda anlamlı düzeyde farklılaşma görülmüştür. Öğrenim görülen okulun sosyoekonomik durumu değişkenine göre KVBDÖ’ nün bağımlı karar verme, isteklerini göz önüne alarak karar verme ve yeteneklerine göre karar verme alt boyutlarında anlamlı düzeyde farklılaşma görülürken, bağımsız karar verme alt boyutunda anlamlı düzeyde farklılaşma görülmemiştir. Yaşanılan yer değişkenine göre KVBDÖ’ nün isteklerini göz önüne alarak karar verme, bağımsız karar verme ve yeteneklerine göre karar verme alt boyutlarında anlamlı bir farklılaşma görülürken, bağımlı karar verme alt boyutunda anlamlı bir farklılaşma görülmemiştir.


Keywords


İlkokul, İlkokul Öğrencisi, Temel Beceriler, Karar Verme, Karar Verme Becerisi

References


• Alver, B., (2004). Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitimi Alan Öğrencilerin Empatik Beceri ve Karar Verme Stratejilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (10).

• Avşaroğlu, S., (2007). Üniversite Öğrencilerinin Karar Vermede Özsaygı, Karar Verme ve Stresle Başaçıkma Stillerinin Benlik Saygısı ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Doktora Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

• Blustein, D.L. and Pilips, S.D., (1990). Relation Between Ego Identity Statuses and Decision Making Styales. Journal Of Conseling Psychology, 37 (2), 160-168.

• Byrnes, J.P., (1998). The nature and development of decison-making: A self regulation model,USA: Earlbaum Manwah NJ.

• Can, A., (2014). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi. Ankara: Pegem Akademi.

• Çakmakçı, E., (2009). Karar Verme Becerilerinin Kazandırılmasında Drama Dersinin İlköğretim 4. Sınıf Öğrencileri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

• Deniz, M.E., (2002). Üniversite Öğrencilerinin Karar Verme Stratejileri ve Sosyal Beceri Düzeylerinin Ta-Baskın Ben Durumları ve Bazı Özlük Niteliklerine Göre Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Doktora Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

• Dilmaç, B. ve Bozgeyikli, H., (2009). Öğretmen Adaylarının Öznel İyi Olma ve Karar Verme Stillerinin İncelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (1).

• Eldeleklioğlu, J., (1994). Karar Stratejileri ve Ana Baba Tutumları Arasındaki İlişki. Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

• Karakaş Günal, E., (1999). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Günlük Yaşamlarındaki Problemlerini Çözmeye İlişkin Karar Verme Becerilerini Ölçmeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

• Karasar, N., (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

• Kesici, Ş., (2002). Üniversite Öğrencilerinin Karar Verme Stratejilerinin Psikolojik İhtiyaç Örüntüleri ve Özlük Niteliklerine Göre Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

• Köse, A., (2002). Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Cinsiyet ve Algılanan Sosyo-ekonomik Düzey Açısından Psikolojik İhtiyaçları ve Karar Verme Stratejilerinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

• Kuzgun, Y., (1992). Karar stratejileri ölçeği: Geliştirilmesi ve standardizasyonu. VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları içinde (s. 161-170). Ankara: Türk Psikologlar Derneği.

• Martorella, P.H., (1998). Social Studies for Elementary School Children: Developing Young Citizens. USA: Prentice Hall.

• MEB (2009). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı Ve Kılavuzu (1- 5. Sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.

• MEB (2012). 12 Yıl Zorunlu Eğitim Sorular – Cevaplar. www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular2012/12Yil_Soru_Cevaplar.pdf adresinden 13 Haziran 2016 tarihinde edinilmiştir.

• Nelson, G. D., (1984). Assessment of Health Decision Making Skills of Adolescents. Washington: US Department of Education.

• Phillips, S.D., Pazienza, N.J., and Ferrin, H.H., (1984). Decision-making styles and problem-solving appraisal. Journal of Coun¬seling Psychology, 31 (4), pp: 497-502.

• Schvaneveldt, J.D. and Adams, G.R., (2001). Adolescents and the decision- making process. Theory İnto Practice, 22 (2), pp: 98-104.

• Tatlılıoğlu, K., (2014). Üniversite Öğrencilerinin Karar Vermede Öz-Saygı Düzeyleri İle Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişkinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, (1) ss. 150-170.

• Von Winterfeldt, D. and Edwards, W., (1986). Decision Analysis and Behavioral Research. New York: Cambridge University Press.

• Yıldırım, A. ve Şimşek, H., (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.