FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME ÖĞRETME SÜRECİNDE KULLANDIKLARI ÖĞRETİM YÖNTEM-TEKNİKLERİ VE KULLANIM AMACININ BELİRLENMESİ

ULAŞ KUBAT
2.256 507

Abstract


Öğrenme öğretme sürecinin en önemli aşamalarından biriside öğretim yöntem ve teknik seçimidir. Kazanımları gerçekleştirmek için birçok öğretim yöntemi kullanılabilir. Bu çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının kullandıkları öğretim yöntem ve teknikleri ve bunları kullanım amacını belirlemektir. 2015-2016 öğretim yılının bahar döneminde yapılan çalışmaya on iki fen bilgisi öğretmen adayı katılmıştır. Çalışmada elde edilen veriler nitel araştırma veri analiz yöntemlerine göre değerlendirilmiştir. Araştırma bulgularında fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretim yöntemi olarak en çok deney yöntemini kullandıkları ve tartışma yöntemi, problem çözme yöntemi ve görüş geliştirme tekniği gibi aktif öğretim yöntem tekniklerine öğrenme öğretme sürecinde hiç yer vermedikleri saptanmıştır.


Keywords


Fen Bilgisi Öğretmen Adayı, Öğrenme ve Öğretme Süreci, Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Fen Bilgisi, Öğretmen Adayı

References


• Aydın, Ö., (2007). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri (Kütahya İl örneği).Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

• Aykaç, N., (2014). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Pegem Akademi. Ankara

• Acat, M.B., (2014).Etkili Öğretim Yöntemleri. Nobel. Ankara.

• Baştürk, S., (2013). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Vize Yayıncılık. Ankara

• Brophy, J., (2002). Teaching: Educational Practice Series-I. United Nations Educational, Social, andCultural Organization (UNESCO). Geneva Switzerland:International Bureau of Education,. Available from www.ibe.unesco.org

• Brophy, J. and Good, T., (1986). Teacher behavior and student achievement. In M.C. Wittrock (Ed). Handbook of reserach on teaching (3rd ed.,pp.328-375). Upper Saddle River,NJ:Merrill/Prentice Hall.

• Büyüköztürk, Ş., (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (4.Baskı). Pegem Ankara.

• Copper, E., (2004). Teachers Perspectives on the Implementation of the Ontario Elementary School Science Curriculum. Unpublished Master's Thesis. University of Lakehead: Canada.

• Çilenti, K., (1988). Eğitim Teknolojisi ve Öğretim. Ankara. Kadıoğlu Matbası

• Demirtaş, Z., (2012). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Uygulanma Sürecinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.

• Ergün, M. ve Özdaş, A., (1997). Öğretim İlke ve Metodları. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları. İstanbul.

• Fidan, N., (1985). Eğitim Psikolojisi Okulda Öğrenme ve Öğretme, Ankara: Alkım Yayınları

• Gönen, S. ve Kocakaya, S., (2006). Fizik Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitimler Üzerine Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 37-44.

• Gözütok, D., (2000). Öğretmenliğimi Geliştiriyorum. Siyasal Kitapevi. Ankara.

• Hesapçıoğlu, M., (1994). Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Programları ve Öğretimi. Beta Basım Yayın. İstanbul.

• Lemlech, J.K., (1995). Becoming a professional leader. New York: Scholastic.

• Marzano, R., (2009). On excellence in teaching. Bloomington, IN:Solution Tree.

• Marzano, R., Pickering, J., and Pollock, J., (2004). Classroom instruction that Works: Research-based strategies for increasing student achievement. Alxandria, VA:Association for Supervision and Curriculum development.

• Merriam, B.S., (2009). Qualitative Reserach A Guide To Design and Implementation. San Francisco,CA. Jossey-Bass.

• Önal, N.Ş., (2013). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programındaki Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre Kazanımlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri (Isparta İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur.

• Önen, F., Saka, M., Erdem, A., Uzal, G. ve Gürdal, A., (2008). Hizmet Eğitime Katılan Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Öğretim Tekniklerine İlişkin Bilgilerindeki Değişimin Tespiti: Tekirdağ Örneği, KEFAD, (9)1, 45-57

• Patton, M.Q., (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd edition.). Thousans Oaks, CA:Sage.

• Rohrkemper, M. and Corno, L., (1988). Success and failure on classroom tasks: Adaptivelearning and classroom teaching. The elemantry School Journal, 83, 335-351.

• Tanrıöğen, A., (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Anı Yayıncılık, Ankara.

• Tanrıöğen, A., (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Anı Yayıncılık, Ankara.

• Tok, T.N., (2011). Etkili Öğretim İçin Yöntem ve Teknikler. Ahmet Doğanay (Ed). 161-214. Öğretim İlke ve Yöntemleri. Pegem A Yayıncılık. Ankara.

• Unayağyol, S., (2009). Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji Programının Uygulanması Sürecinde Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir

• Wilson, B.G., (1997). Reflections on Constructivism and lnstructional Design, Englewood Cliiffs NJ. Educational Technology Publications, Denver, USA

• Yeşilyurt, E. ve Karakuş, M., (2011). The problems teachers encountered during the candidacy process. International Online Journal of Educational Sciences, 3(1), 261-293.

• Yıldırım, A. ve Şimşek, H., (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri.(9.Baskı).Seçkin Yayınları, Ankara.

• Yıldırım, Z. ve Demir, K., (2003). Burdur il merkezindeki ilköğretim okullarında görev yapan fen bilgisi öğretmenlerinin alanları ve yeterliliklerine ilişkin görüşleri ile fen bilgisi eğitimi öğrencilerinin bu öğretmenler ile ilgili gözlemleri. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4, 134-145.